Přejít k článku

Přejít na obsah

Potřebujete pojištění?

Potřebujete pojištění?

 Potřebujete pojištění?

V NĚKTERÝCH zemích jsou určité druhy pojištění povinné. V jiných zemích většinu druhů pojištění lidé téměř neznají. Kromě toho pojistné a forma poskytovaného krytí se v jednotlivých zemích značně liší. Základní zásada pojištění — nést riziko společně s jinými lidmi — však zůstává stejná.

Čím víc majetku někdo vlastní, tím větší ztrátu pochopitelně může utrpět. Podobně čím má někdo větší odpovědnost za rodinu, tím jeho rodina pocítí větší ztrátu, když ten člověk zemře nebo zůstane tělesně postižený. Avšak ten, kdo je pojištěný, může mít menší obavy ze škody na majetku nebo z úrazu, který by mohl vést k invaliditě.

Je však moudré utrácet peníze za pojištění, i když možná nikdy nebude nutné uplatnit nárok na pojistné plnění? Uvažujme. Cožpak se náhradní pneumatika uložená v autě dá považovat za zbytečnou investici, i když nikdy nebude nutné tuto pneumatiku použít? Pocit bezpečí, který tím řidič získá, mu může výdaje za rezervní pneumatiku vynahradit. Je sice pravda, že určité ztráty se finančním odškodněním nahradit nedají, ale dají se jím nahradit jiné ztráty.

Jaké druhy škod kryjí pojistné smlouvy?

 Druhy pojištění

Pojištění, které si lidé platí, se většinou dá rozdělit do těchto kategorií: majetkové, zdravotní, invalidní a životní pojištění a pojištění zákonné odpovědnosti.

Majetkové pojištění: Pojištění proti škodám na majetku — domácnosti, podniku, automobilu nebo jiném vlastnictví — patří k nejběžnějším formám snižování rizika. Právě toto pojištění nechtěl za svou truhlářskou dílnu a nářadí platit John, o němž byla zmínka v předchozím článku.

V některých smlouvách o pojištění domácnosti je zahrnuto také pojištění určitého bytového zařízení. Jestliže si platíte tento druh pojištění, je rozumné pořídit si seznam věcí, které do pojištěné domácnosti patří, a pokud možno také jejich fotografie nebo videozáznam. Tento seznam doplněný odhadem ceny jednotlivých věcí nebo stvrzenkami o jejich nákupu byste si měli uložit na bezpečném místě jinde než ve svém bytě. Na základě těchto záznamů by vyřízení uplatňovaného nároku na pojistné plnění mohlo být mnohem snazší.

Pojištění zákonné odpovědnosti: Každý řidič automobilu, vlastník domu nebo jiného nemovitého majetku či ten, kdo provozuje nějaký podnik nebo zaměstnává jiné lidi, přebírá odpovědnost za případnou nehodu. A při takové nehodě může být poškozen něčí majetek nebo může dojít ke zranění či úmrtí jiné osoby. Může se stát, že řidič automobilu nebo vlastník nemovitosti či podniku bude mít povinnost platit za opravu nemovitosti nebo za léčení, nebo dokonce za bolest či utrpení jiného člověka. V mnoha zemích je zaměstnavatelům a řidičům podle zákona stanovena povinnost být pojištěn, což pomáhá tyto výdaje hradit. Možná i tam, kde pojištění není podle zákona povinné, je řidič, vlastník nemovitosti nebo zaměstnavatel právně nebo morálně odpovědný pomoci lidem postiženým při nehodě nebo jejich rodinám.

Zdravotní pojištění: V mnoha zemích je k dispozici nějaký druh pojištění, které je finančně podporováno státem a poskytuje určité výhody, například penzi pro občany vyššího věku a léčebnou péči. Z takového pojištění se možná zaplatí jen část výdajů na léčbu nebo jen určité druhy léčby. Někteří lidé si proto soukromě sjednají další pojištění a to jim pomáhá zaplatit zbývající výdaje. Na mnoha místech pracovní smlouva možná zahrnuje podmínku, že zaměstnanci dostanou zdravotní pojištění.

K některým plánům zdravotní péče, která zahrnuje řízené léčebné programy a organizace zaměřené na preventivní zdravotnickou péči, patří poskytovat komplexní léčebnou péči za stanovený měsíční nebo roční poplatek. Tyto organizace se snaží snížit náklady tím, že poskytují levnější léčbu a že propagují preventivní medicínu. Při takovém druhu pojištění však má pojištěnec pravděpodobně omezenější možnost výběru lékařů nebo léčby než při běžném zdravotním pojištění.

Invalidní a životní pojištění: Invalidní pojištění zajišťuje člověku, aby měl nějaký příjem, kdyby utrpěl zranění a nemohl pracovat. Z životního pojištění plyne v případě úmrtí pojištěného finanční podpora těm, kdo jsou na něm závislí. Takové pojištění umožňuje mnoha členům rodiny splácet dluhy a pokračovat  v obvyklém způsobu života i po zranění nebo úmrtí živitele.

Jak najít spolehlivou pojišťovnu

Pojištění je založeno na principu, že se v současné době platí určité částky kvůli finanční ochraně v budoucnosti. Není tedy divu, že pojišťovnictví přitahuje víc než dost podvodníků. To platí jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Proto je rozumné dávat si pozor na takzvané levné pojištění a vyvarovat se jakéhokoli jiného pochybného pojistného systému. Velmi mnoho důvěřivých zákazníků odešlo s prázdnou, když takové pojišťovny nedostály svým závazkům — nebo zkrátka přes noc zmizely.

Stejně jako je rozumné porovnávat obchodní nabídky při nakupování jiných důležitých věcí, je rovněž rozumné porovnávat nabídky různých pojišťoven, protože se tak mnohdy ušetří peníze. Některé pojišťovny například nabízejí nižší sazby zdravotního pojištění nekuřákům a nižší sazby pojištění motorových vozidel těm, kdo absolvovali autoškolu. Jak si tedy může případný zákazník opatřit spolehlivé pojištění?

Prvním krokem může být to, že si zjistí, jaké zkušenosti s různými pojišťovnami a jejich zástupci měli jiní lidé. Přátelé a sousedé mohou znát nějakou pojišťovnu, která je známá kvalitními službami, nebo zástupce pojišťovny, který je známý svou poctivostí a osobním zájmem o klienty. Také je dobré pozorně sledovat novinové zprávy, z nichž se dá poznat, která pojišťovna může mít problémy.

Kromě toho je možné ověřit si výsledky hospodaření pojišťovny a její finanční situaci podle tarifních průvodců nebo výročních zpráv jednotlivých pojišťoven. Tyto průvodce se dají sehnat v knihovně či v knihkupectví nebo jsou dostupné na internetu. Tak se dají získat odpovědi na určité otázky, například: Je tato pojišťovna dobře finančně zajištěna? Je ve svém oboru úspěšná už mnoho let? Je známá tím, že vyřizuje uplatňované nároky rychle a smírně?

Tarifní průvodce či výroční zprávy by však neměly být považovány za neomylné. Vedení jisté uznávané pojišťovny s mnohamiliardovým majetkem musela převzít vláda už týden potom, co tato pojišťovna byla v jedné známé příručce ohodnocena jako mimořádně dobrá.

Úloha pojišťovacích poradců

Pojišťovací poradce obvykle podléhá určité pojišťovně. Makléř je nezávislý, takže se může obrátit na různé společnosti a najít to nejlepší pojištění, které je za stanovenou cenu dostupné. Jak pojišťovací poradce, tak makléř musí mít s klienty dobré vztahy, aby si své zaměstnání udržel. Je-li pojišťovací poradce důvěryhodný a má-li o své klienty opravdový zájem, může pro ně být velkou oporou.

Kvalitní pojišťovací poradce nebo makléř dokáže klientovi pomoci, aby si ze zdánlivě nekonečného seznamu možností vybral opravdu vhodný druh pojištění. Také klientovi vysvětlí podrobnosti týkající se pojistné smlouvy. Jak mnozí lidé dobře vědí, pojistné smlouvy jsou neblaze proslulé tím, že jsou příliš složité. Generální ředitel jedné pojišťovny připustil, že nerozuměl některým částem vlastní pojistné smlouvy pro majitele domů.

Vysvětlení pojišťovacího poradce může klientovi prospět v tom smyslu, že nemusí zažít nepříjemné překvapení. Například u majetkového a zdravotního pojištění se klient většinou podílí spoluúčastí. To znamená, že pojištěná osoba musí předem zaplatit stanovenou částku — dejme tomu účty za opravy automobilu nebo za lékařské ošetření — a teprve potom pojišťovna zaplatí svůj podíl na pojistné škodě. Pojišťovací poradce se také může stát zastáncem svého klienta u pojišťovny v případě, že pro klienta je obtížné dosáhnout vypořádání.

Pojištění a křesťané

Potřebuje být pojištěn křesťan, který důvěřuje v Boží pomoc a očekává konec tohoto systému věcí? Tuto otázku pokládali někteří lidé už v roce 1910 Charlesovi Taze Russellovi, vydavateli časopisu, který se dnes nazývá Strážná věž a je přidružený k časopisu Probuďte se! Charles Russell potvrdil, že Bible předpovídá konec současného hospodářského systému, a dodal, že on osobně žádné životní pojištění nemá.

Dále řekl: „Nicméně všichni nejsou ve stejné situaci. Otec má určitou odpovědnost starat se  o manželku, která je na něm závislá, a o děti, které jsou na něm také závislé, jestliže jsou v útlém věku a nemohou si vydělávat na živobytí.“ (1. Timoteovi 5:8) A dodal, že muž by si měl dávat stranou nějaké prostředky na zajištění své rodiny. „Ale v případě, že by to nemohl dělat, může snad svou povinnost vůči nim plnit prostřednictvím životního pojištění.“

Ten, kdo má odpovědnost za rodinu, může zařídit zdravotní, invalidní a jiné formy pojištění také pro rodinné příslušníky. Mnozí svobodní lidé si platí pojištění proto, aby jim usnadňovalo získání určitých služeb, a také proto, aby je v případě nehody nebo nemoci chránilo před zadlužením.

V souvislosti s pojištěním má důležitou úlohu poctivost. Pravý křesťan by rozhodně nikdy pojišťovnu nepodváděl, ať by se jednalo o vyplňování návrhu pojistné smlouvy nebo o uplatňování nároku. (Hebrejcům 13:18) Uvědomuje si, že účelem pojištění je nahradit škodu. Pojištění není žádná poukázka do loterie, která by poskytovala příležitost žít v přepychu. (1. Korinťanům 6:10)

Křesťané dodržují všechny zákony související s požadavky opatřit si pojištění. Přizpůsobují se i tam, kde jim zákon stanovuje, že musí být řádně pojištěni, aby mohli provozovat podnik nebo řídit automobil. (Římanům 13:5–7) Poctivost a praktická moudrost velí platit pojištění tak, jak je to stanoveno pojistnou smlouvou. Kdyby splátky nebyly zaplaceny, pojišťovna může smlouvu zrušit a nemusí platit uplatňované nároky. Je prozíravé pravidelně platby kontrolovat, zaplacení si ověřovat přímo u pojišťovny a písemné doklady, například potvrzení o platbě, si schovávat.

Ať už je v místě, kde žijete, pojištění dostupné, nebo ne, můžete udělat základní preventivní opatření, díky nimž se lze vyhnout ztrátám. Tak sebe i své nejbližší ušetříte bolesti, která se nedá odstranit uplatněním žádného pojistného nároku. O některých těchto opatřeních budeme uvažovat dále.

[Obrázek na straně 7]

Při rozhodování, jaké pojištění si zvolit, vám může pomoci důvěryhodný pojišťovací poradce

[Obrázek na straně 7]

Mnozí lidé si platí pojištění, ať to zákon vyžaduje, nebo ne