Přejít k článku

Přejít na obsah

Mělo by být manželství celoživotním svazkem?

Mělo by být manželství celoživotním svazkem?

 Co říká Bible

Mělo by být manželství celoživotním svazkem?

PROČ se vůbec takhle ptát? Copak manželství nemá trvat — podle manželského slibu na Západě — „v dobách dobrých i zlých“ a „dokud nás smrt nerozdělí“? Ano, manželské sliby obvykle uvádějí, že nevěsta a ženich na sebe berou celoživotní závazek. Avšak mnozí lidé se tímto slavnostním slibem již necítí být vázáni. Zneklidňující počet manželských dvojic se rozchází — leckteré po několika měsících a jiné po desetiletích. Proč úcta k manželství klesá? Bible nám na to dává odpověď.

Podívejte se laskavě do 2. Timoteovi 3:1–3 a srovnejte to s tím, co pozorujete v dnešním světě. Tyto verše mimo jiné uvádějí: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou ... nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, ... bez sebeovládání.“ Toto proroctví je pozoruhodně přesné. Uvedené postoje narušily a oslabily manželské vztahy na celém světě, což je patrné z vysoké rozvodovosti.

Je tedy zřejmé, že mnozí lidé již úctu k manželství ztratili. Vzhledem k tomu se možná zeptáte: Mělo by se manželství brát tak vážně? Existuje něco takového jako posvátnost manželství? Jaký názor na manželství by měl mít křesťan? Jakou pomoc poskytuje dnešním manželským dvojicím Bible?

Změnil se Boží názor?

Na počátku Bůh nemluvil o manželském svazku jako o něčem dočasném. Když Bůh spojil prvního muže a ženu, jak to popisuje 1. Mojžíšova 2:21–24, vůbec se o možnosti rozvodu nebo rozluky nezmínil. Naopak, verš 24 říká: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ Co to znamená?

Všimněte si, jak jsou různé tkáně v lidském těle jednolitě propojeny a jak se kosti vzájemně dotýkají v silných, hladce se pohybujících kloubech. Úžasný soulad! Úžasná odolnost! Ale když je tento s ničím nesrovnatelný organismus vážně poškozen, vyvolává to muka. První Mojžíšova 2:24 proto pojmem ‚jedno tělo‘ zdůrazňuje důvěrnost a trvalost manželského spojení. Jasně však z toho také vyplývá výstraha, že  zrušení tohoto svazku bude znamenat velkou bolest.

Lidské názory na manželství se v průběhu minulých tisíciletí neustále měnily, avšak Bůh jej stále pokládá za celoživotní závazek. Před asi 2 400 lety někteří Židé začali opouštět své první manželky a ženili se s mladšími ženami. Bůh takové jednání odsoudil a prostřednictvím svého proroka Malachiáše prohlásil: „‚Budete se střežit, pokud jde o vašeho ducha, a kéž nikdo nejedná zrádně s manželkou svého mládí. Vždyť on nenávidí rozvádění,‘ řekl Jehova, Bůh Izraele.“ (Malachiáš 2:15, 16)

O čtyři sta let později Ježíš potvrdil Boží původní názor na manželství, když citoval 1. Mojžíšovu 2:24 a potom přikázal: „Co ... Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ (Matouš 19:5, 6) O mnoho let později dal apoštol Pavel pokyn, že „manželka [by] neměla odejít od svého manžela“ a „manžel by neměl opustit svou manželku“. (1. Korinťanům 7:10, 11) Tyto texty přesně vyjadřují Boží názor na manželství.

Existuje podle Bible vůbec možnost ukončit manželství? Ano, manželství končí smrtí jednoho z partnerů. (1. Korinťanům 7:39) A manželství může být ukončeno také cizoložstvím, pokud se tak nevinný partner rozhodne. (Matouš 19:9) Jinak Bible manželské partnery vybízí, aby zůstali spolu.

Jak vytvořit trvalé manželství

Bůh chce, aby manželství nebylo bojem o přežití, ale šťastnou plavbou. Jeho přáním je, aby manžel a manželka své problémy řešili a aby měli ze společnosti svého partnera hluboké potěšení. Pro šťastné, trvalé manželství nám Boží slovo poskytuje rady. Povšimněte si laskavě následujících textů.

Efezanům 4:26: „Ať slunce nezapadne nad vaší podrážděnou náladou.“ * Jistý šťastně ženatý muž je přesvědčen, že jemu i jeho manželce tento text pomáhá, aby okamžitě řešili neshody. „Jestliže po neshodě nemůžete usnout, potom něco není v pořádku. Nesmíte připustit, aby ten problém trval dál,“ říká. Někdy s manželkou mluvili o problémech dlouho do noci. Je to však účinné. Tento muž dodává: „Uplatňování biblických zásad přináší úžasné výsledky.“ Díky tomu tento muž a jeho manželka mají šťastné manželství již 42 let.

Kolosanům 3:13: „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ Jistý manžel vysvětluje, jak to s manželkou uplatňují. „Manželští partneři mohou jeden druhého popouzet, i když nedělají nic špatného, protože každý má své slabé stránky a zvyky, jež jiné lidi dráždí. Snášíme se, protože jsme nepřipustili, aby nás tyto věci rozdělily.“ Během těch 54 let, co jsou spolu, jim takové smýšlení nepochybně pomáhalo.

Uplatnění těchto biblických zásad posiluje pouto, které manžela a manželku spojuje. Jejich manželství tudíž může být radostné, uspokojující a může trvat celý život.

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Podle toho, jak se na Středním východě měřil v prvním století čas, končil den západem slunce. Pavel tedy čtenáře vybízel, aby pokaždé obnovili s ostatními lidmi pokojné vztahy dříve, než den skončí.