Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzdělání pro život

Vzdělání pro život

 Vzdělání pro život

„Bible [je] nejlepší vodítko v umění žít.“ (Thomas Tiplady, 1924)

NEBUDE to žádné zveličování, když řekneme, že biblické vzdělání může změnit život člověka. Těm, kdo znali jen prázdnotu a zoufalství, přináší smysl života a naději. Jedna svobodná matka z Namibie napsala odbočce svědků Jehovových v Jižní Africe:

„Je mi 29 let a knihu Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi jsem přečetla za pouhé dva dny. Hluboce to na mě zapůsobilo, protože jsem opravdu osamělá. Můj přítel zahynul při automobilové nehodě a já jsem zůstala sama se dvěma dětmi. Prožíváme velké utrpení. Občas jsem si říkala, že by bylo lepší zabít děti a pak sebe. Když jsem však dostala tuto knihu, změnila jsem názor. Prosím, pomozte mi bezplatným studiem Bible.“

Bible je příručka, která může lidem pomoci, aby uspěli v každé oblasti života — ve vztazích k členům rodiny, ke spolupracovníkům a k lidem ve svém okolí. (Žalm 19:7; 2. Timoteovi 3:16) Poskytuje zdravé vedení, jak usilovat o to, co je dobré, a jak se vyhnout tomu, co je špatné. Je to kniha, která o životě pojednává realisticky. Když ji budete číst, zjistíte, že je v ní mnoho příběhů skutečných lidí. Uvidíte, proč byl život některých lidí šťastný a uspokojivý a život jiných bolestný a bídný. Bude vám jasné, co je hodnotné a co není.

Nynější vzdělávání pro život

Bible zdůrazňuje význam praktické moudrosti. Říká se tam: „Moudrost je prvořadá věc. Získej moudrost.“ (Přísloví 4:7) Bible také uznává, že lidem často moudrost chybí,  a proto nás vybízí: „Jestliže ... někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře.“ (Jakub 1:5)

Jakým způsobem náš Stvořitel, Jehova Bůh, dává moudrost štědře? Dává ji prostřednictvím svého Slova, Bible, a vybízí nás, abychom tuto knihu četli. Bůh nás žádá: „Můj synu, přijmeš-li mé řeči a budeš-li u sebe chovat má vlastní přikázání jako poklad, abys ... věnoval pozornost moudrosti, ... porozumíš bázni před Jehovou a najdeš i poznání Boha. Jehova sám totiž dává moudrost.“ (Přísloví 2:1, 2, 5, 6) Když uplatníme rady z Božího slova a uvidíme, jak jsou praktické, uvědomíme si, že se v nich opravdu zrcadlí Boží moudrost.

Vezměme si například otázku, jak se vyrovnat s chudobou. Bible doporučuje pracovitost a varuje před činnostmi, při nichž se plýtvá omezenými prostředky. Takové nešvary, jako například užívání tabáku nebo nadměrné pití alkoholických nápojů, jsou v ostrém rozporu s biblickými zásadami. (Přísloví 6:6–11; 10:26; 23:19–21; 2. Korinťanům 7:1)

A jaký vliv mohou mít na náš život lidé, s nimiž se stýkáme? Bible říká: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20) Všimli jste si, že tlak vrstevníků často vedl k tomu, že lidé — mladí, ale i ti zkušení — se opíjeli, zneužívali drogy a dopouštěli se nemravnosti? Ano, pokud se stýkáme s lidmi, kteří tyto věci dělají, budeme jako oni, přesně jak to Bible říká: „Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. Korinťanům 15:33)

Určitě chce každý z nás být šťastný. Jak toho ale dosáhnout? Víte o tom, že podle Bible to, co nás může učinit šťastnými, nejsou nutně věci, ale spíše správné postoje vztahy, a to zvláště dobrý vztah k Bohu? (1. Timoteovi 6:6–10) Ve svém slavném Kázání na hoře Ježíš Kristus řekl, že skutečně šťastní jsou ti, „kdo si uvědomují svou duchovní potřebu“, „lidé mírné povahy“, ‚ti, kdo žízní po spravedlnosti‘, „milosrdní“, „čistí v srdci“ a „pokojní“. (Matouš 5:1–9)

Budete-li do hloubky uvažovat o biblických naukách, potom oceníte, jakou pomocí v životě nám takové vodítko může být. Bible je jedinečným zdrojem rad. Tyto rady jsou vždy prospěšné — nikdy nejde jen o pouhou teorii a nikdy nepůsobí k naší škodě. Ti, kdo se biblickými radami řídí, z toho mají vždy užitek.

Vzdělání pro život

Rady z Bible pro nás mohou být prospěšné nyní, ale tato kniha nám také dává naději na život v budoucnosti. Mluví o tom, že dojde k dramatické očistě země, která bude přeměněna v nádherný domov pro ty, kdo slouží Bohu. Všimněte si této povzbudivé zprávy o budoucnosti: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4; Přísloví 2:21, 22)

Jen si to představte — žádné neduživé děti, žádný hlad ani děsivé nemoci vysávající z těla sílu, již žádná sžíravá bolest. Zmizí slzy beznaděje, zklamání a zármutku, protože okolnosti, jež k těmto slzám vedou, se změní nebo budou odstraněny. Andělské síly poslané od Boha zničí ty lidi, kteří záměrně jednají ničemně, a tudíž nebudou existovat žádní zloději, vrazi, lháři a další lidé, kvůli kterým život není bezpečný. Lidé budou moci mít své vlastní domy a v bezpečí v nich budou žít. (Izajáš 25:8, 9; 33:24; 65:17–25)

Líbí se vám to? Dozvěděli byste se rádi více o tom, jak biblické zásady uplatňovat, abyste z nich mohli mít užitek nyní i v budoucnosti? Pokud ano, spojte se laskavě se svědky Jehovovými a oni vás i vaši rodinu rádi zařadí do celosvětového programu „vzdělávání pro život“.