Přejít k článku

Přejít na obsah

Víte to?

Víte to?

Víte to?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 23. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Když byli Izraelité poraženi u Aie kvůli porušení Božích pokynů ohledně Jericha a nikdo se nepřiznal, jak byl odhalen ten, kdo pochybil? (Jozue 7:14–21)

2. Proč Jehova usmrtil Judova syna Onana? (1. Mojžíšova 38:7–10)

3. Kdo si o spravedlivé Haně myslel, že je opilá, a pokáral ji? (1. Samuelova 1:13, 14)

4. Proč Ježíš řekl, že znalci Zákona „obdrží těžší rozsudek“? (Lukáš 20:46, 47)

5. Kdo napsal obě knihy Paralipomenon? (Nehemjáš 12:26)

6. Co Bible obrazně používá pro znázornění schopnosti projevit sílu nebo moc? (Jeremjáš 32:17)

7. Jaké slovo je v Bibli použito pro plošnou míru země, kterou bylo možné zorat s volským potahem za den? (1. Samuelova 14:14)

8. Kde leží Negeb? (2. Mojžíšova 26:18)

9. Potomky kterého Noemova syna jsou Egypťané, Etiopové a Kananejci? (1. Mojžíšova 10:6)

10. Ve kterém lunárním měsíci byl dokončen Šalomounův chrám? (1. Královská 6:38)

11. Která rostlina hrála významnou roli při Davidově vítězství nad Filištíny v nížině Refaim? (2. Samuelova 5:24)

12. Jakým dalším způsobem sklízí čtvrtý jezdec ve Zjevení své oběti? (Zjevení 6:8)

13. Proč jsou Nefilim označováni jako „pověstní muži“? (1. Mojžíšova 6:4)

14. Co bylo na Jehovův příkaz provedeno, aby další generace mohly vidět mannu, kterou Izraelité jedli v pustině? (2. Mojžíšova 16:32, 33)

15. Co znal Timoteus „od útlého dětství“ a co bylo zároveň schopné učinit ho „moudrým k záchraně“? (2. Timoteovi 3:15)

16. Kdo sňal tělo Saula a jeho synů ze zdi Bet-šanu, kam je pověsili Filištíni, a s úctou tato těla pohřbil? (1. Samuelova 31:11–13)

17. Na jakém místě povolal Ježíš Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, aby byli jeho následovníky? (Matouš 4:18–22)

18. Který asyrský král dostal od izraelského krále Menachema tribut, aby Izrael nechal na pokoji? (2. Královská 15:19)

Odpovědi ke kvízu

1. Jehova podrobil národ zkoušce, vybral nejdříve kmen, potom rodinu, pak domácnost a nakonec muže Achana

2. Onan neposlechl svého otce a jednal sobecky, když pro svého mrtvého bratra Era nebyl ochoten zplodit potomka

3. Velekněz Eli

4. Protože trvali na tom, že mají význačné postavení, a protože chamtivě ‚pohlcovali domy vdov‘ a svými dlouhými modlitbami projevovali falešnou svatost

5. Ezra

6. Paže

7. ‚Akr‘

8. Na jihu

9. Chama

10. V bulu

11. Baka

12. „Smrtelnou ranou“

13. Neznamená to slávu od Boha, ale hrůzu, kterou šířili jako surovci a tyrani

14. Džbán byl naplněn mírou omer manny a bylo to uloženo „před Jehovou“

15. „Svaté spisy“

16. Stateční muži z Jabeš-gileadu

17. U Galilejského moře

18. Pul (Tiglat-pileser III.)