Přejít k článku

Přejít na obsah

Konečně řešení!

Konečně řešení!

 Konečně řešení!

PŘEDSTAVTE si svět, v němž je každé dítě skutečně žádoucí a milované a má rodiče, kteří o ně pečují a milují je a kteří mají upřímnou touhu zajistit mu to nejlepší dostupné vedení a pokyny. Představte si svět, kde každé dítě je zdravé jak tělesně, tak duševně, kde nejsou žádné děti ulice a kde děti již nejsou oloupeny o dětství, protože musí kvůli špatné hospodářské situaci pracovat.

Je to žádoucí? Samozřejmě. Dá se tomu věřit? Svědkové Jehovovi se domnívají, že ano, a to ze dvou důvodů.

Část řešení mohou zajistit rodiče

Nepochybně budete souhlasit s tím, že dospělí jsou schopni řešit některé problémy dětí — a někdy jim dokonce i předejít —, ovšem jen za předpokladu, že to jsou  ochotni udělat. Ano, jeden z klíčů k tomuto problému mají sami rodiče.

Dospělí, kteří jsou schopni řídit se biblickou radou, že „manželka [by] neměla odejít od svého manžela ... a manžel by neměl opustit svou manželku“, například mají děti, jež nestrádají kvůli tomu, že žijí v rodině narušené rozlukou nebo rozvodem. (1. Korinťanům 7:10, 11)

Dospělí, kteří jsou ochotni řídit se biblickou radou, aby ‚chodili slušně, ne v hýření a pitkách‘, mají děti, které neprožívají tíseň plynoucí z toho, že jejich rodiče jsou závislí na alkoholu nebo drogách. (Římanům 13:13; Efezanům 5:18)

Dospělí, kteří jsou ochotni řídit se biblickou radou, aby se „zdržovali smilstva“, tím snižují nebezpečí, že jejich děti budou možná vyrůstat v neúplné rodině, kde o ně nikdo nemá zájem. (1. Tesaloničanům 4:3; Matouš 19:9)

Dospělí, kteří jsou ochotni řídit se biblickou radou „nepopouzejte své děti, aby nepodléhaly sklíčenosti,“ a kteří ‚milují své děti‘, budou mít děti, jež neprožívají tělesnou i duševní bolest pramenící z toho, že jsou nějakou formou zneužívány. (Kolosanům 3:21; Titovi 2:4)

Jednoduše řečeno, byly by zde snad miliony nechtěných a nemilovaných dětí, pokud by všichni dospělí byli ochotni řídit se radou, kterou dal Ježíš, že „všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim“? (Matouš 7:12)

Je dobře, že existuje mnoho dospělých, kteří jsou ochotni dělat to, co bylo uvedeno. Žel, nejsou to všichni dospělí — a v tom spočívá problém. A dokonce i ti, kdo ochotni jsou, někdy zjišťují, že jejich úsilí často maří lidská nedokonalost a věci, jež nemohou ovlivnit. Lidé sice mohou k řešení problémů dětí přispět zčásti, ale zjevně nejsou schopni zajistit úplné řešení.

Úplné řešení zajistí Boží vláda

Spisovatel John Ruskin, o kterém jsme se zmínili v předchozím článku, byl pevně přesvědčen, že „základní povinností státu je zajistit, aby každé dítě, jež se v něm narodí, mělo dobré bydlení, oblečení, stravu a vzdělání, než dosáhne věku, kdy má vlastní úsudek“. Ruskin však připustil, že „pokud toho má vláda [dosáhnout], musí mít nad lidmi takovou autoritu, o jaké se nám dnes ani nesní“.

Takovou blahodárnou autoritu, o jaké mluvil Ruskin, by mohla mít pouze vláda, která má Boží podporu. A právě taková vláda je slíbena — vláda, o které se zmiňoval Ježíš u Matouše 6:9, 10. Až se tato Bohem vytvořená vláda ujme plného řízení pozemských záležitostí, bude uplatňovat autoritu nad všemi lidmi a poskytne bydlení, oblečení, jídlo a vzdělání všem poddaným včetně dětí. (Izajáš 65:17–25) Tato dokonalá vláda však udělá ještě víc.

Pod vládou Božího Království bude také lidem umožněno, aby dětem poskytovali vyrovnanou výchovu. (Job 33:24–26) Mladí lidé budou vychováváni v duchu pokoje a všeobecného bratrství, což jsou ideály vytyčené v Deklaraci OSN o právech dítěte. (Žalm 46:8, 9) Již nikdy nebude zapotřebí vyhlašovat Mezinárodní rok dítěte nebo Úmluvu o právech dítěte.

Obnovit dokonalé zdraví rodičů i postižených dětí bude pro Krista Ježíše, Krále této nebeské vlády, jednoduchý úkol. Zárukou toho jsou zázračná uzdravení, která prováděl, když byl na zemi. (Lukáš 6:17–19; Jan 5:3–9; 9:1–7) Má dokonce i moc vzkřísit mrtvé děti i rodiče. (Matouš 9:18–25)

Velkou radost přináší vědomí, že doba, kdy Bůh zasáhne ve prospěch dětí na zemi, je blízko.

 [Rámeček a obrázky na straně 12]

Pomoc pro mladé lidi

Svědkové Jehovovi mají velký zájem nejen o to, aby mladým lidem pomohli se problémům vyhnout, ale také o to, aby jim ukázali, jak se co nejlépe vyrovnat s problémy, kterým se vyhnout nelze. Během let proto vydali řadu pomůcek, které jsou zaměřeny na potřeby mladých lidí — od předškolních dětí až po dospívající. K těmto publikacím patří knihy Moje kniha biblických příběhů, Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi a také video Mladí lidé se ptají — Jak mohu získat pravé přátele? Tyto pomůcky můžete získat od svědků Jehovových v místě vašeho bydliště nebo písemnou formou od vydavatelů tohoto časopisu.

Svědkové Jehovovi se svými dětmi pravidelně mluví o jejich problémech a tak jim dávají najevo, že o ně mají upřímný zájem a že je milují. Rodiče často používají vynikající materiál obsažený v uvedených studijních pomůckách jako základ pro postupný, pravidelný program školení mladých lidí. Možná byste i vy rádi u svých dětí postupovali stejně.