Přejít k článku

Přejít na obsah

Měl by zvěrokruh ovlivňovat váš život?

Měl by zvěrokruh ovlivňovat váš život?

 Co říká Bible

Měl by zvěrokruh ovlivňovat váš život?

„NEMÁLO MLADÝCH I DOSPĚLÝCH LIDÍ HLEDÁ ZNAMENÍ SVÉHO OSUDU VE HVĚZDÁCH.“ — (PAPEŽ JAN PAVEL II.)

PODLE jednoho průzkumu každý čtvrtý Američan používá astrologii, když dělá nějaké rozhodnutí. Zájem o astrologická znamení se však v žádném případě netýká jen této části světa. Prakticky na celém světě lidé používají zvěrokruh, když hledají radu ve finančních otázkách, v plánech na cestování, při změnách zaměstnání, při stanovování data svatby a ve vojenských strategiích. Tvrdí se, že podle znamení zvěrokruhu může člověk rozpoznat budoucího partnera, a dokonce může zjistit i to, kteří partneři se k němu nehodí. O astrologii se zajímají miliony lidí jak na východě, tak na západě. Kde má vlastně zvěrokruh svůj původ?

Historické pozadí

Různé formy zvěrokruhu lze najít v těch nejstarších známých civilizacích. Dokonce i Bible se zmiňuje o ‚souhvězdích zvěrokruhu‘. (2. Královská 23:5) Je zjevné, že ke zvěrokruhu se ve starověku obraceli Hindové, ale také Číňané, Egypťané, Řekové a další národy. Nejstarší zmínky o znameních zvěrokruhu však byly nalezeny ve starověkém Babylónu.

Astrologii Babylóňané vyvinuli proto, že se snažili získat informace o budoucnosti. Pozorovali pohyb nebeských těles a vytvářeli složité diagramy a tabulky. Z těch byly předpovídány lidské a pozemské události. V mnoha případech došlo k politickému či vojenskému rozhodnutí teprve potom, co byli povoláni astrologové, aby poskytli svou radu. Kněžská třída proto o sobě tvrdila, že má zvláštní moudrost a nadpřirozenou moc, a získala tak velký vliv. Každý význačný babylónský chrám totiž měl observatoř.

I v dnešní době hrají znamení zvěrokruhu v životě mnoha lidí významnou úlohu. Dokonce i lidé, kteří prohlašují, že horoskopům nevěří, do nich mohou příležitostně nahlížet pouze pro zábavu nebo ze zvědavosti. Je pravda, že některé předpovědi astrologů se  splnily. Znamená to však, že hledat radu ve hvězdách je prospěšné? Jak se vlastně Boží služebníci ve starověku dívali na zájem o astrologii?

Skrytá nebezpečí

Na rozdíl od Babylóňanů věrní Židé astrologii nepoužívali — a měli k tomu dobrý důvod. Bůh je výslovně varoval: „Neměl by se v tobě najít ... nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ * (5. Mojžíšova 18:10–12)

Boží služebníci se proti astrologii pevně stavěli. Například věrný král Josijáš „vyřadil ... ty, kteří přinášeli obětní dým Baalovi, slunci a měsíci a souhvězdím zvěrokruhu“. O Josijášově jednání je řečeno, že bylo „správné v Jehovových očích“ a Bůh mu za to žehnal. (2. Královská 22:2; 23:5) Někdo by se však mohl zeptat: ‚Copak se nesplnily přinejmenším některé předpovědi astrologů?‘

Je zajímavé, že v Křesťanských řeckých písmech čteme o jedné dívce, která „opatřovala svým pánům velký zisk tím, že provozovala umění předpovídat“. Některé věci, jež předpověděla, se zjevně splnily, protože její majitelé měli z této její schopnosti zisk. Odkud však měla tato dívka schopnost předpovídat budoucí události? Bible uvádí, že byla pod vlivem „ducha, démona věštby“. (Skutky 16:16)

Bible ukazuje, že „celý svět leží v moci toho ničemného“, Satana Ďábla. (1. Jana 5:19) Satan a jeho démoni řídí události tak, aby se určité předpovědi splnily, a tito duchovní tvorové tak přitahují pozornost milionů lidí.

Prostou pravdou je tedy to, že astrologie je jednou z ‚Ďáblových pletich‘, kterou Ďábel používá k tomu, aby lidi ovládal a ovlivňoval tak, aby sloužili jeho záměrům. Není tedy překvapující, že Bible křesťany vybízí, aby ‚pevně stáli‘ proti Satanovým lstivým trikům — a k těm patří i astrologie. (Efezanům 6:11) Znamená to tedy, že pokud jde o budoucnost, nemáme žádné vedení?

Spolehlivým vodítkem je Bible

Miliony lidí zjistily, že spolehlivým vodítkem při rozhodování je Bible. Jak to vyjádřil žalmista David, „Jehovova připomínka je důvěryhodná, činí nezkušeného moudrým“. (Žalm 19:7; 119:105) To neznamená, že Bible do detailu říká, co by člověk měl v každé situaci dělat. Boží slovo však obsahuje zásady, které pomáhají školit naši vnímavost. To nám zase umožní rozlišit správné od nesprávného a pomůže nám to dělat moudrá rozhodnutí. (Hebrejcům 5:14)

Praví křesťané tedy mají závažný důvod k tomu, proč se nedívají do horoskopů, a to ani pro zábavu, ani ze zvědavosti. Naopak, moudře se řídí Božím slovem, které varuje před každou formou démonského vlivu, tedy i před těmi, jež jsou zcela nenápadné. Pokud váš život bude ovlivňovat Bible, a ne zvěrokruh, můžete se i vy věčně těšit z Božího požehnání. (Žalm 37:29, 38)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Věštění zahrnuje celou řadu způsobů, jak pomocí okultních sil získat poznání, zejména pokud jde o budoucí události.

[Obrázek na straně 26]

Východní zvěrokruh

[Obrázek na straně 26]

Západní zvěrokruh