Přejít k článku

Přejít na obsah

Víte to?

Víte to?

 Víte to?

(Odpovědi k tomuto kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je vytištěn na straně 22. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Koho apoštol Jan viděl „uprostřed svícnů“, jak mu dává poselství sedmi sborům? (Zjevení 1:13)

2. Co podle Pavla máme dělat, abychom se nenechali „přemoci zlem“? (Římanům 12:21)

3. Co Ježíš myslel tím, když řekl: „Jestliže někdo s autoritou tě nutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě míle“? (Matouš 5:41)

4. Čím se, podle Petrovy rady, měly místo splétání vlasů a nošení zlatých ozdob zdobit křesťanské manželky? (1. Petra 3:3, 4)

5. Jak Izajáš nazval Abrahama a naznačil tak, že byl lidským otcem izraelského národa? (Izajáš 51:1)

6. Proč v adullamské jeskyni David odmítl pít vodu, kterou mu tři bojovníci přinesli z Betléma? (2. Samuelova 23:15–17)

7. Co dělala Bat-šeba, když ji David poprvé spatřil? (2. Samuelova 11:2)

8. Čím podle Pavlových slov bylo místo inkoustem psáno na srdce Korinťanů? (2. Korinťanům 3:3)

9. Jak Jehova odstranil osmou ránu v podobě kobylek, takže v Egyptě žádná nezůstala? (2. Mojžíšova 10:19)

10. Z jakých důvodů Jehova usmrtil Saula? (1. Paralipomenon 10:13)

11. V jakém přístavním městě přesedl Pavel jako římský vězeň na jinou loď? (Skutky 27:5)

12. Jak ve starověkém Izraeli Jehova projevoval zájem o vdovy a chlapce bez otce? (2. Mojžíšova 22:22–24; 5. Mojžíšova 24:17–21)

13. Jaký název dostalo pole, jež kněží koupili za peníze, které Jidáš hodil do chrámu? (Matouš 27:3–8; Skutky 1:19)

14. Proč Petr ostře pokáral Šimona, který mu nabídl peníze za autoritu udělovat svatého ducha? (Skutky 8:20, 21)

15. Kolik bylo Sáře let, když porodila Izáka? (1. Mojžíšova 17:17)

16. Která země to byla, kam se kvůli hladomoru vystěhoval Elimelek se svou manželkou Noemi a kde se jejich syn Machlon oženil s Rut? (Rut 1:1–4)

 Odpovědi ke kvízu

1. Ježíše Krista, kterého Jan popsal jako „někoho podobného synu člověka“

2. ‚Neustále přemáhat zlo dobrem‘

3. Znázornil tím nutnost ochotně se podřídit oprávněným požadavkům

4. ‚Neporušitelným šatem tichého a mírného ducha‘

5. ‚Skálou, z níž byli vysekáni‘

6. Protože představovala jejich krev, kterou riskovali, když pro vodu šli

7. Koupala se

8. „Duchem živého Boha“

9. Velmi ostrým západním větrem, který kobylky vehnal do Rudého moře

10. Jednal nevěrně vůči Jehovovi v tom, že neposlechl jeho pokyny, a v tom, že se dotazoval spiritistického média

11. V Myře v Lykii

12. Staral se o ně a poskytoval jim živobytí

13. Akeldama neboli „Pole krve“

14. Projevil nesprávnou pohnutku, když si chtěl „velkorysý Boží dar“ koupit za peníze, a jeho srdce ‚nebylo v Božích očích přímé‘

15. Bylo jí 90 let

16. Moab