Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč byste se měli vyhýbat spiritismu

Proč byste se měli vyhýbat spiritismu

 Proč byste se měli vyhýbat spiritismu

JESTLIŽE jste byli vyučováni tomu, že některé formy spiritismu jsou způsobem, jak se spojit s dobrými duchy, možná vás překvapí, když se dozvíte, co o spiritismu říká Bible. Píše se tam například: „Neobracejte se k spiritistickým médiím a neraďte se s těmi, kdo z povolání předpovídají události, abyste se jimi neznečistili.“ (3. Mojžíšova 19:31; 20:6, 27)

Toho, kdo provozuje spiritismus, totiž Bible popisuje jako ‚něco odporného Jehovovi‘. (5. Mojžíšova 18:11, 12) Proč? Bližší pohled na to, co Bible říká o hlavním rysu spiritismu — o údajné komunikaci s mrtvými —, tuto otázku zodpoví.

Jsou mrtví naživu?

V protikladu k tomu, co si mnozí lidé myslí, Boží slovo, Bible, učí, že lidé nemohou komunikovat s blízkými, kteří jim zemřeli. Proč ne? Pokud by někdo měl mluvit s mrtvými, pak by tito mrtví museli skutečně žít. Musela by existovat nějaká  část, která smrt přežívá. Někteří lidé tvrdí, že duše žije i potom, co tělo zemře. Je to pravda?

Biblická zpráva o stvoření člověka říká: „Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby vytvořil člověka z prachu zemské půdy a aby vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.“ (1. Mojžíšova 2:7) Neukazuje to snad, že duší je člověk jako takový a že nemáme žádnou nesmrtelnou duši, která žije po smrti těla? Písmo totiž říká: „Duše, která hřeší — ta zemře.“ (Ezekiel 18:4) „Živí si ... uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic... Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu,“ společném hrobu lidstva. (Kazatel 9:5, 10)

Podle Bible tedy duše není něco, co přežívá smrt těla a s čím potom mohou živí lidé komunikovat. Uveďme si dva příklady uznávaných znalců Bible, kteří dospěli k závěru, že duše umírá. Kanadský teolog Clark H. Pinnock poznamenal: „Tato představa [že lidská duše je nesmrtelná] ovlivnila teologii na velmi dlouhou dobu, není však biblická. Bible neučí o přirozené nesmrtelnosti duše.“ Podobně i britský učenec John R. W. Stott prohlásil: „Nesmrtelnost — a tudíž nezničitelnost — duše je řecká, a nikoli biblická představa.“

Lidé však skutečně dostávají poselství a slyší hlasy, které zdánlivě pocházejí od mrtvých. Kdo tedy s nimi mluví?

S kým komunikují?

Bible vypráví, že stejně jako břichomluvec používá loutku, jistá neviditelná duchovní osoba použila hada, k navázání kontaktu s první ženou Evou a podnítila ji ke vzpouře proti Bohu. (1. Mojžíšova 3:1–5) Tento duchovní tvor neboli anděl je v Bibli označen jako „prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9) Satanovi se podařilo svést ke vzpouře další anděly. (Juda 6) Těmto ničemným andělům se říká démoni a jsou Božími nepřáteli.

Bible ukazuje, že démoni mají moc působit na lidi. (Lukáš 8:26–34) Není tedy divu, že Boží Zákon říká: „Neměl by se v tobě najít nikdo, ... kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje  mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“ (5. Mojžíšova 18:10–12) Jaké nebezpečí plyne z nerespektování tohoto zákona?

Odpověď na tuto otázku se dozvíme z toho, co zažil starověký král Izraele Saul. Tento král ze strachu před nepřáteli vyhledal spiritistické médium. Žádal jej o spojení s mrtvým prorokem Samuelem. Spiritistické médium popsalo, že vidí starého muže, a Saul z toho usoudil, že je to Samuel. A jaké poselství dostal? Izrael bude vydán do rukou nepřátel a Saul a jeho synové budou se „Samuelem“, což znamenalo, že zemřou. (1. Samuelova 28:4–19) Jak na Saulovo rozhodnutí obrátit se ke spiritistickému médiu reagoval Bůh? Písmo nám říká: ‚Saul zemřel pro svou nevěrnost a také proto, že požádal spiritistické médium, aby se dotazovalo.‘ (1. Paralipomenon 10:13) Zaplatil za to opravdu vysokou cenu.

Podobně i dnes se lidé, kteří provozují spiritismus, dostávají do závažného nebezpečí. Bible varuje, že „ti, kdo provozují spiritismus,“ zakusí „druhou smrt“. (Zjevení 21:8; 22:15) Je tedy jasné, že vyhnout se všem formám spiritismu je moudré a vede to k záchraně života.

Jak se ničemným duchům bránit

Co ale dělat v případě, že jste se již do spiritismu zapletli? Potom bude prospěšné, když okamžitě podniknete kroky, abyste sebe i svou rodinu před působením ničemných duchů chránili. Jaké kroky? Znázorněme si to: Jak bude člověk chránit svůj dům a svou rodinu před obtížným hmyzem? Potom, co jej odstraní ze svého domu, musí odstranit také věci, které hmyz lákají. Aby zabránil jeho vpádu, utěsní trhliny a zpevní stěny, a pokud zamoření hmyzem přetrvává, může požádat o pomoc místní orgány.

Podobný postup vám může pomoci, abyste ničemným duchům vzdorovali a osvobodili se od nich. Uvažujme například o efezských křesťanech v prvním století, kteří předtím než se stali křesťany, provozovali spiritismus. Když se rozhodli osvobodit se od něj, podnikli tři kroky, jimiž se chránili proti útokům ničemných duchů, které se podobají útokům hmyzu. Co tito křesťané udělali?

První krok

Bible vysvětluje: „Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil.“ (Skutky 19:19) Tím, že zničili své věštecké knihy, dali tito noví křesťané příklad všem, kdo se dnes chtějí ničemným duchům vzepřít. Zbavte se všech předmětů, které mají nějaký vztah ke spiritismu. K tomu patří všechny knihy, časopisy, komiksy,  videokazety, plakáty, elektronický materiál a hudební nahrávky se spiritistickým podtextem, ale také amulety nebo jiné předměty, které se nosí pro „ochranu“. (5. Mojžíšova 7:25, 26; 1. Korinťanům 10:21)

Jistý muž z Jižní Ameriky, který se desetiletí věnoval spiritismu, si tuto biblickou radu vzal k srdci. Vzpomíná: „Jednoho dne jsem před svůj dům snesl všechno, co souviselo se spiritismem, vzal jsem sekeru a rozsekal to na kusy.“ Potom to pálil tak dlouho, až vše shořelo. Pak dělal velmi pěkné duchovní pokroky a zanedlouho se stal horlivým služebníkem v jednom sboru svědků Jehovových.

Nicméně první krok nestačí. Proč ne? Několik let potom, co křesťané v Efezu zničili své knihy o magii, jim apoštol Pavel napsal: ‚Zápasíme proti ničemným duchovním silám.‘ (Efezanům 6:12) Démoni se nevzdali. Stále se snažili získat převahu. Co tedy ještě tito křesťané potřebovali?

Druhý krok

Pavel efezské křesťany v prvním století vybízel: „Oblečte si úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni pevně stát proti Ďáblovým lstivým skutkům.“ (Efezanům 6:11, Reference Bible, poznámka pod čarou) Tato rada je platná dodnes. Podobně jako člověk, který se snaží nevpustit hmyz do svého domu, musí i křesťané posilnit svou obranu podobnou zdi, a tak zůstat mimo dosah ničemných duchů. Co k tomuto druhému kroku patří?

„Především uchopte velký štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného,“ zdůrazňuje Pavel. (Efezanům 6:16) Tento štít je naprosto nezbytný. Čím pevnější bude vaše víra, tím lépe budete ničemným duchovním silám vzdorovat. (Matouš 17:20)

Jak tedy můžete svou schopnost bránit se posílit? Tím, že budete pokračovat ve studiu Bible. Jak studium Bible souvisí s vírou? Stejně jako pevnost zdi závisí především na tom, jak kvalitní jsou její základy, tak i pevnost víry závisí do značné míry na tom, jak kvalitní má základ. Co je tímto základem?

Je to přesné poznaní Božího slova. Apoštol Pavel vysvětluje: „Víra ... následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.“ (Římanům 10:17) Vybízíme vás, abyste požádali o bezplatné studium Bible s některým ze svědků Jehovových, přičemž čas a místo si můžete určit sami. Takové studium posílí vaši víru. (Římanům  1:11, 12; Kolosanům 2:6, 7) A výsledek? Vaše víra se zanedlouho stane baštou, která bude sloužit jako štít proti vlivu ničemných duchů. (Žalm 91:4; 1. Jana 5:5)

Co je třetím krokem, který museli křesťané v Efezu podniknout?

Třetí krok

Lidé v Efezu, kteří se stali věřícími, sice již podnikli kroky, aby se ničemným duchům vzepřeli, ale stále žili ve městě zamořeném démonismem. Potřebovali další ochranu. Když apoštol Pavel psal svým spoluvěřícím, řekl jim, co mají dělat: „Při každé příležitosti [se] v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby. A proto zůstaňte bdělí s naprostou stálostí a s úpěnlivou prosbou ve prospěch všech svatých.“ (Efezanům 6:18)

Modlit se usilovně a stále o Jehovovu ochranu bylo a nepochybně stále je rozhodujícím krokem, jenž je pro ochranu před ničemnými duchy nezbytný. A je útěchou vědět, že Jehova na vaše upřímné prosby odpoví tím, že vám poskytne svou ochranu a podporu svých andělů. (Žalm 34:7; 91:2, 3, 11, 14; 145:19) Je tudíž velmi důležité stále se modlit k Bohu, aby ‚nás osvobodil od toho ničemného‘. (Matouš 6:13; 1. Jana 5:18, 19)

Antônio z Brazílie, který dříve býval spiritistickým médiem, si uvědomil hodnotu modlitby. Když přijal nabídku biblického studia a poznal Boží jméno Jehova, začal se usilovně modlit k Jehovovi Bohu o pomoc, aby se osvobodil od spiritismu. Při pohledu zpět říká: „Pro mě a pro mnoho dalších lidí, kteří byli v minulosti zotročeni ničemnými duchy, byla modlitba k Jehovovi útočištěm.“ (Přísloví 18:10)

Může se to podařit i vám

Až poznáte Jehovu, bude životně důležité, abyste na něj plně spoléhali, podřídili se jeho autoritě a poslouchali jeho příkazy. Jestliže k němu budete volat o pomoc a používat přitom jeho osobní jméno, poskytne vám ochranu. Antônio takovou ochranu dostal. Dnes je křesťanským starším v jednom sboru svědků Jehovových v São Paulu a je vděčný, že našel pravdu, která ho osvobodila. (Jan 8:32)

Stejně jako Antônio a tisíce dalších lidí, kteří dříve bývali spiritisty a nyní slouží Jehovovi Bohu, můžete se i vy od spiritismu osvobodit. Zbavte se proto předmětů, které mají nějaký vztah ke spiritismu, posilujte svou víru studiem Bible a modlete se o Jehovovu ochranu. Podnikněte tyto kroky — závisí na nich váš život!

[Praporek na straně 5]

Podle Bible živí nemohou komunikovat s mrtvými

[Obrázek na straně 6]

1. Zbavte se všech předmětů, které mají nějaký vztah ke spiritismu

[Obrázek na straně 7]

2. Pokračujte ve studiu Bible

[Obrázek na straně 8]

3. Usilovně a často se modlete