Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak mladým lidem pomoci uniknout „kultuře smrti“

Jak mladým lidem pomoci uniknout „kultuře smrti“

 Jak mladým lidem pomoci uniknout „kultuře smrti“

Čím je způsobeno to, že dnes je mezi mladými lidmi ve světě patrný tak intenzivní zájem o námět smrti? Poslanec amerického státu Illinois Henry Hyde řekl: „Tito mladí lidé žijí v duchovním vakuu, které vyplňuje kultura smrti a násilí.“

JEDEN čtenář časopisu Time napsal: „Za subkulturu smrti, která existuje mezi dnešními mladými lidmi, nesou odpovědnost líní rodiče, násilná zábava a nedostatečné morální a duchovní základy.“

Dalším velkým problémem, který trápí mladistvé, je osamělost. Někteří z nich žijí v domácnosti, kde oba rodiče pracují a většinu dne nejsou doma, jiní mají pouze jednoho rodiče. Podle jistého zdroje jsou dospívající ve Spojených státech každý den sami doma asi 3,5 hodiny a se svými rodiči tráví každý týden o 11 hodin méně než mladí v šedesátých letech. A někteří mladí lidé nejsou se svými rodiči vůbec nebo od nich nemají žádnou citovou podporu.

Co mohou rodiče udělat

Jak důležitá je úloha rodičů vzhledem k ‚duchovnímu vakuu‘, s nímž se mladí lidé potýkají? Moudří rodiče chápou, že jejich děti potřebují nejen zdravou zábavu, ale i soustavnou osobní pomoc. Rodiče podníceni  láskyplným zájmem si s dětmi mohou povídat o tom, jaká hudba, jaké televizní programy, videonahrávky, romány, videohry a filmy se jim líbí. Mnozí mladí lidé touží po náklonnosti a láskyplném vedení svých rodičů, i když to možná nedají najevo. Potřebují jasné odpovědi, protože žijí ve světě plném nejistot. Dospělí by měli chápat, že děti se potýkají s mnohem komplikovanějším světem, než s jakým se ve svém mládí potýkali oni.

Rodiče, kteří chtějí své děti chránit, si s nimi budou pravidelně povídat, budou jim skutečně naslouchat a budou je před nebezpečím vyplývajícím z moderní kultury varovat. Když rodiče svým dětem stanoví pevné hranice a jsou důslední, rozumní a také láskyplní, mají obvykle dobré výsledky. (Matouš 5:37)

Rodiče, kteří jsou svědky Jehovovými, se snaží s dětmi vést pravidelné rozhovory za pomoci Bible, biblických publikací a videozáznamů. * Tyto příležitosti využívají ne k tomu, aby děti kárali, ale aby s nimi rozebírali náměty, které jsou duchovně budující. Na těchto rodinných setkáních naslouchají, s jakými problémy a náročnými situacemi se každé jejich dítě potýká, takže se mladým lidem dostává individuální pozornosti.

Mladí lidé, kteří od svých rodičů nedostávají žádné duchovní vedení, mohou získávat sílu ze Žalmu 27:10, kde se říká: „Kdyby mě opravdu opustil můj vlastní otec a má vlastní matka, dokonce sám Jehova by se mě ujal.“ Jak může Jehova, Otec něžného milosrdenství, mladým lidem pomoci? Sbory svědků Jehovových jsou pro mnoho mladých lidí útočištěm, kde nacházejí náklonnost a kde jsou rozptýleny jejich pochybnosti. Mladý muž Josías, který to poznal na vlastní kůži, o tom říká: „Jehovova organizace plní životně důležitou úlohu. Měl jsem pocit, že život nemá cenu. Neměl jsem žádný smysl života ani naději. Vědomí, že člověk není sám, úplně změnilo můj život. Bratři na shromáždění pro mě znamenali rodinu, kterou jsem ztratil. Sboroví starší a rodiny ve sboru jsou v citovém ohledu jako kotva.“

 Duševní i duchovní zdraví mnoha mladých lidí i dospělých se zlepšilo tím, že pravidelně navštěvovali sborová shromáždění svědků Jehovových. Antropoložka Patricia Fortunyová se o tomto pozitivním vlivu zmiňuje ve své eseji Los Testigos de Jehová: una alternativa religiosa para enfrentar el fin del milenio (Svědkové Jehovovi: Náboženská alternativa, jak se vyrovnat s koncem tisíciletí): „Svědkové Jehovovi nabízejí jasný a přehledný systém zásad, jež lze uplatnit v každodenním životě, jasnou soustavu hodnot, která slouží jako vodítko v myšlení i v jednání.“ „Systém zásad“ a ‚soustava hodnot‘, o kterých se zde mluví, jsou založeny na Bibli. Ačkoli se tedy svědkové Jehovovi potýkají se stejnými problémy a tlaky jako jejich bližní, jsou posilováni jedinečnou moudrostí této starověké knihy. Ano, svědkové nalézají útočiště v jasných naukách a zásadách Bible.

Až „smrt již nebude“

Při vyučování, jež probíhá v sálech Království svědků Jehovových, je stále zdůrazňován Boží slib, že brzy nastane nový svět, v němž „bude přebývat spravedlnost“ a kde „nikdo nezpůsobí, aby se [lidé] chvěli“. (2. Petra 3:1; Micheáš 4:4) Prorok Izajáš navíc uvádí, že tehdy Bůh „opravdu navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů“. Smrt postihuje lidskou rasu jako následek přestupku prvního člověka Adama, ale Bůh slibuje, že brzy „smrt již nebude“. (Izajáš 25:8; Zjevení 21:3, 4; Římanům 5:12)

Pokud jste mladý člověk, který hledá pomoc, můžete naději a smysl života najít na stránkách Bible. S pomocí svědků Jehovových můžete získat naději, že ta nejlepší doba, Boží zaslíbený nový svět, je ještě před námi.

[Poznámka pod čarou]

^ 8. odst. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., vyrobila videonahrávku Mladí lidé se ptají — Jak mohu získat skutečné přátele?, která je prozatím v angličtině. Pro mladé lidi je praktickou pomocí.

[Obrázek na straně 9]

Rodiče by si měli udělat čas, aby skutečně naslouchali svým dětem a pochopili jejich problémy

[Obrázky na straně 10]

„Svědkové Jehovovi nabízejí jasný a přehledný systém zásad, jež lze uplatnit v každodenním životě“