Přejít k článku

Přejít na obsah

Mám se přestěhovat do ciziny?

Mám se přestěhovat do ciziny?

 Mladí lidé se ptají . . .

Mám se přestěhovat do ciziny?

„Chtěl jsem žít někde jinde.“ (Sam)

„Byla jsem zkrátka zvědavá. Chtěla jsem vidět něco nového.“ (Maren)

„Jeden blízký přítel mi řekl, že změnit na chvíli prostředí mi nezaškodí.“ (Andreas)

„Dychtil jsem po dobrodružství.“ (Hagen)

SNIL jsi někdy o tom, že bys — možná jen určitou dobu — žil v cizí zemi? Každý rok totiž vycestují tisíce mladých lidí. Andreas o své zahraniční zkušenosti říká: „Velmi rád bych zase odjel.“

Někteří mladí lidé vycestují jen dočasně, aby vydělali peníze nebo aby se naučili cizí jazyk. V mnoha zemích jsou například dost populární programy „au pair“. Tyto programy umožňují mladým cizincům, aby za byt a stravu vykonávali v rodině domácí práce, a zbylý čas využívali ke studiu místního jazyka. Jiní mladí lidé odjíždějí do zahraničí proto, aby získali vzdělání. Další mladí lidé odcházejí hledat práci, aby finančně pomohli své rodině. A další vyjíždějí proto, že nevědí, co dělat po skončení školní docházky, a v zahraničí si chtějí udělat volno.

Je zajímavé, že někteří mladí křesťané se přestěhovali do zemí, kde je málo kazatelů, aby mohli více sloužit. Ať je důvod k vycestování jakýkoli, pobyt v cizí zemi může být cennou zkušeností, když se mladý člověk osamostatňuje. Může se tím rozšířit i tvůj kulturní rozhled. Také se možná zdokonalíš v cizím jazyce — a to je něco, čím by se mohly zlepšit tvé vyhlídky na trhu práce.

Život v cizině však není vždy jen příjemným zážitkem. Susanne například byla v rámci výměny studentů jeden rok ‚venku‘. Tato dívka říká: „Byla jsem si jista, že od začátku do konce to bude naprosto skvělé. Nebylo to tak.“ Někteří mladí lidé byli dokonce využíváni nebo se dostali do vážných těžkostí. A tak dříve, než se rozhodneš odjet, bude moudré posadit se a zvážit klady a zápory.

Zkoumej své pohnutky

Ke zvážení kladů a záporů bude určitě patřit to, že budeš zkoumat své pohnutky, proč chceš jet do zahraničí. Jedna věc je odcestovat kvůli duchovním zájmům nebo kvůli svým rodinným povinnostem. Ale podobně jako mladí lidé, jejichž výroky jsme citovali na začátku, mnozí touží odjet pouze proto, že chtějí zažít dobrodružství, touží po větší svobodě nebo si chtějí užít. Na tom nemusí být nic špatného. Koneckonců slova u Kazatele 11:9 vybízí mladé lidi, aby ‚se radovali ve svém mládí‘. Verš 10 však varuje: „Odstraň  . . . ze svého srdce mrzutost a odrážej neštěstí od svého těla.“ (Kazatel 11:10)

Jestliže je tvou pohnutkou k odcestování do ciziny to, že se chceš vyhnout rodičovským omezením, možná přivoláváš „neštěstí“. Vzpomínáš si na Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi? Týkalo se mladého muže, který sobecky odcestoval do ciziny zjevně proto, aby měl větší volnost. Avšak zanedlouho jej postihlo neštěstí a dostal se do situace, že byl hladový, chudý a duchovně nemocný. (Lukáš 15:11–16)

Někteří mladí lidé však chtějí odjet kvůli problémům, které mají doma. Jak ale píše Heike Bergová ve své knize What’s Up (No a co), „pokud chceš odejít jenom proto, že jsi nešťastný . . . a myslíš si, že někde jinde bude všechno dobré — pusť to z hlavy“. Skutečně, lepší je postavit se problémům přímo. Tím, že utečeš od situací, které ti nevyhovují, nic nezískáš.

Další nebezpečnou pohnutkou je chamtivost a hmotařství. Mnohé mladé lidi pohání touha po bohatství a o životě v průmyslových zemích mají velkolepé, nerealistické představy. Někteří si představují, že na západě jsou všichni lidé bohatí. To však vůbec není pravda. Mnozí mladí lidé vycestovali a potom se ocitli sami v cizí zemi a zápasili s chudobou. * Bible varuje: „Láska k penězům je . . . kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

Jsi na to připravený?

Je třeba zvážit ještě další faktor, totiž zda jsi opravdu natolik zralý, aby ses vyrovnal s těžkostmi, problémy a konflikty, které v cizině vzniknou. Pravděpodobně budeš muset s někým bydlet nebo budeš muset žít v nějaké rodině a přizpůsobit se jejich režimu. Jak se ti to daří ve tvé vlastní rodině? Stěžují si tví rodiče, že jsi bezohledný a sobecký? Máš sklon být vybíravý v jídle? V jaké míře jsi ochoten podílet se na domácích pracích? Jestliže je to pro tebe problémem nyní, představ si, o kolik těžší to budeš mít v cizí zemi.

Jsi-li křesťan, budeš schopen udržet si své duchovní smýšlení? Nebo ti musí rodiče stále připomínat, abys nezanedbával studium Bible, křesťanská shromáždění a kazatelskou činnost? Jsi duchovně natolik silný, abys v cizině odolal tlakům a pokušením, s nimiž se doma možná nesetkáváš? Jednomu mladému křesťanovi, který byl na výměnném pobytu v cizině, bylo hned první školní den řečeno, kde může dostat drogy. Později ho jedna spolužačka pozvala na rande. V jeho rodné zemi by dívka nikdy neprojevila zájem tak otevřeně. Jeden mladý Afričan, který se přestěhoval do Evropy, si rovněž všiml: „V naší zemi nikdy nevidíte nemravné obrázky na veřejnosti. Tady je ale vidíte všude.“ Pokud křesťan není ‚pevný ve víře‘, odchod do ciziny by mohl vést k jeho duchovnímu ztroskotání. (1. Petra 5:9)

 Zjisti si fakta

Než se rozhodneš odjet do ciziny, musíš si zjistit všechna fakta. Nespokoj se s informacemi z druhé ruky. Pokud například uvažuješ o výměnném programu pro studenty, kolik to bude stát? Možná tě překvapí, když se dozvíš, že to často obnáší tisíce dolarů. Musíš si také zjistit, zda tvá země uzná školní vzdělání, které v cizině získáš. Shromáždi si co nejvíc informací o té zemi — o zákonech, kultuře a o zvycích, které tam jsou. Jaké výdaje má člověk, když tam žije? Jaké daně budeš muset platit? Existují nějaká zdravotní nebezpečí, která bys měl vzít v úvahu? Možná zjistíš, že bude užitečné promluvit si s lidmi, kteří tam nějakou dobu žili.

Je zde i otázka ubytování. Mnozí rodiče studentů, k nimž jsi přijel v rámci výměny, obvykle neočekávají žádné hmotné vyrovnání. Nicméně, bydlet s lidmi, kteří nerespektují biblické zásady, může vést k velkému stresu a napětí. Určitou alternativou by mohlo být bydlení u přátel nebo u příbuzných. Dej si ale pozor, aby ses pro ně nestal břemenem — a to i v případě, že tě vybízejí, abys tam zůstal. Může to narušit, nebo dokonce zničit váš vzájemný vztah. (Přísloví 25:17)

Plánuješ-li vydělávat v zahraničí peníze, potom nezapomeň, že tvou křesťanskou povinností je poslouchat světské autority. (Římanům 13:1–7) Dovoluje ti zákon pracovat v té zemi? Jestliže ano, tak za jakých podmínek? Pokud budeš pracovat ilegálně, můžeš ztratit postavení čestného křesťana a můžeš zůstat bez základní ochrany, jakou je například úrazové pojištění. I v případě, že budeš pracovat legálně, budeš muset projevovat opatrnost a chytrost. (Přísloví 14:15) Bezohlední zaměstnavatelé často cizince využívají.

Rozhodnutí

Je tedy jasné, že rozhodnutí vycestovat do cizí země je závažné a nemělo by se brát na lehkou váhu. Posaď se s rodiči a pečlivě zvažte předpokládaný užitek a možné nebezpečí. Snaž se, aby nadšení nepotlačilo tvou rozlišovací schopnost. Při zkoumání svých pohnutek buď poctivý. Pozorně svým rodičům naslouchej. Budou totiž cítit za tebe odpovědnost, i když budeš stovky kilometrů daleko. Pravděpodobně od nich budeš potřebovat finanční pomoc, abys tam vydržel.

Zvážíte-li všechny faktory, možná se ukáže, že by nebylo moudré vycestovat — alespoň prozatím. Možná to povede ke zklamání, je ale mnoho jiných vzrušujících věcí, které můžeš podniknout. Prozkoumal jsi již například, jaká zajímavá místa bys mohl navštívit ve tvé vlastní zemi? Nebo by ses hned mohl začít učit nějaký cizí jazyk. Časem snad bude možné, abys do ciziny cestoval.

Co však v případě, že ses rozhodl odjet? Příští článek se bude zabývat tím, co můžeš udělat, aby tvůj pobyt v cizině byl úspěšný.

[Poznámka pod čarou]

^ 15. odst. Viz článek „Spočítat náklady stěhování do bohaté země“ ve Strážné věži z 1. dubna 1991, vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Obrázek na straně 13]

Někteří mladí lidé se odstěhují, aby podpořili dílo kázání o Království

[Obrázek na straně 14]

Promluv si s rodiči o užitku a nebezpečí pobytu v cizině