Přejít k článku

Přejít na obsah

O to nebudete chtít přijít!

O to nebudete chtít přijít!

 O to nebudete chtít přijít!

PŘIJÍT o co? O oblastní sjezd svědků Jehovových „Činitelé Božího slova“. Ve Spojených státech se počínaje květnem bude konat řada těchto sjezdů a v několika nadcházejících měsících proběhnou po celém světě. Na většině míst začne program v pátek dopoledne v 9.30 hudbou.

Dopolední program bude zahájen povzbuzením, abychom dbali na to, co říká Boží slovo, a pak bude pokračovat proslovy „Buďme rozzářeni nad Jehovovou dobrotou“ a „Zůstaňme stálí, jako bychom viděli Toho, kdo je neviditelný“. Dopolední program pak bude uzavřen proslovem, který bude pojednávat o námětu sjezdu a bude mít název „Chvalme Jehovu — Činitele podivuhodných věcí“.

Odpolední část programu bude zahájena proslovem „Nevzdávejte se konání toho, co je znamenité“, po němž bude následovat třídílné sympozium pojednávající o tom, jak si vybrat manželského partnera, jak vybudovat duchovně silnou rodinu a jak učit děti lásce k Jehovovi. Závěrečný proslov dne nazvaný „Držme krok s Jehovovou organizací“ připomene, k jakému postupnému vývoji v porozumění Božímu záměru došlo v dnešní době.

Program sobotního dopoledne bude obsahovat druhé třídílné sympozium s názvem „Služebníci Božího slova“. Dostaneme v něm podněty, jak vykonávat dílo, při němž se činí učedníci. Pak si vyslechneme povzbuzující proslov „Ať Bůh nemá důvod se za nás stydět“. Potom bude následovat proslov ke křtu a všichni, kdo pro to splňují požadavky, dostanou příležitost dát se pokřtít.

Odpoledne bude ve třetím třídílném sympoziu vyzdvižen námět „Usilovně se snažme pěstovat duchovní smýšlení“, během něhož dostaneme praktické podněty, jak můžeme duchovní smýšlení rozvíjet. Program bude zakončen poučným proslovem „Choďme v postupujícím světle Božího slova“. Bude pojednávat o 25. a 26. kapitole Izajáše a ukáže, jak můžeme této úchvatné biblické knize lépe porozumět.

Součástí nedělního programu bude poslední třídílné sympozium s názvem „Významné Sefanjášovo proroctví pro ty, kdo činí Boží vůli“. Bude v něm vysvětleno, jak se toto proroctví splnilo ve starověku na judském národu a jak se vztahuje na dnešní dobu, zvláště na náboženství tohoto světa. Poté se budete moci těšit z dramatizace, která se bude hrát v kostýmech a bude mít název „Výstražné příklady pro naši dobu“. Tato dramatizace pojednává o tom, jak se izraelští muži dopustili nemravnosti těsně před vstupem Izraelitů do Zaslíbené země. Význačným bodem sjezdového programu v neděli odpoledne bude veřejná přednáška s názvem „Proč věnovat pozornost Božím podivuhodným dílům“.

Naplánujte si už nyní, že se zúčastníte všech tří dnů. Pokud byste chtěli zjistit, kde se koná sjezd nejblíže vašemu bydlišti, vyhledejte svědky Jehovovy v místním sále Království nebo napište vydavatelům tohoto časopisu. Ve Strážné věži, našem přidruženém časopise, z 15. února jsou uvedena místa, kde se budou sjezdy konat v České republice.