Přejít k článku

Přejít na obsah

Svět bez pozemních min

Svět bez pozemních min

Svět bez pozemních min

KDO může vyřešit problém pozemních min? Jak jsme viděli, nenávist, náboženský fanatismus a chamtivost nelze vykořenit lidským úsilím. Lidé, kteří studují Bibli, si však uvědomují, že Stvořitel to může trvale vyřešit. Jak to ale udělá?

Vytvoření pokojné společnosti

Války vedou lidé, ne zbraně. Aby byl mír, musí být odstraněna nenávist, která rozděluje lidstvo na rasové, kmenové a národnostní skupiny. Bůh slibuje, že to udělá prostřednictvím svého Království, a miliony lidí na celém světě se učí modlit se o toto Království. (Matouš 6:9, 10)

Bible mluví o Jehovovi jako o ‚Bohu, který dává pokoj‘. (Římanům 15:33) Pokoj, který poskytuje Bůh, se nezakládá na zákazech a dohodách, ani na strachu z odvety dobře vyzbrojeného nepřátelského národa. Naopak, pokoj, který pochází od Boha, znamená změnu způsobu lidského myšlení a změnu postojů, které lidé mají ke svým bližním.

Jehova Bůh bude mírné lidi poučovat o svých cestách pokoje. (Žalm 25:9) Boží slovo, Bible, slibuje dobu, kdy všichni žijící lidé ‚budou vyučeni Jehovou a jejich pokoj bude hojný‘. (Izajáš 54:13) V určité míře se to děje již dnes. Svědkové Jehovovi jsou na celém světě známi tím, že podporují pokoj mezi lidmi naprosto odlišného původu. Ti, kdo jsou poučováni o vznešených zásadách zaznamenaných v Bibli, se snaží žít v jednotě nehledě na problémy, které by je jinak rozdělovaly. Biblickým vzděláváním se jejich životní názor mění z nenávistného na láskyplný. (Jan 13:34, 35; 1. Korinťanům 13:4–8)

Kromě vzdělávání je za klíčový prvek při odstraňování zbraní již dlouho považována nutnost globální spolupráce. Mezinárodní výbor Červeného kříže například doporučuje, aby mezinárodní společenství jednotně propagovalo preventivní i léčebná opatření týkající se hrozby pozemních min.

Jehova slibuje, že udělá mnohem více. Prorok Daniel předpověděl: „Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. . . . Rozdrtí a ukončí všechna tato [existující] království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Boží Království uskuteční to, co člověk udělat nemůže. Žalm 46:9 například prorocky říká: „[Jehova] působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ Boží Království vytvoří atmosféru, v níž se člověk skutečně bude moci těšit z pokoje se svým Stvořitelem a se svým bližním. (Izajáš 2:4; Sefanjáš 3:9; Zjevení 21:3, 4; 22:2)

Augusto, o němž byla zmínka v úvodu předcházejícího článku, nachází útěchu v biblickém poselství. Jeho rodiče, kteří jsou svědkové Jehovovi, mu pomáhají, aby věřil v nádherné biblické sliby. (Marek 3:1–5) Prozatím samozřejmě musí snášet bolestné následky výbuchu pozemní miny, která ho zmrzačila. Augusto se však těší na den, kdy se Boží slib rajské země stane skutečností. Prorok Izajáš předpověděl, že ‚v tom čase se otevřou oči slepých, a chromý bude šplhat jako jelen‘. (Izajáš 35:5, 6)

V tomto přicházejícím ráji již žádné pozemní miny nebudou ohrožovat život ani zdraví lidí. Naopak, lidé ve všech koutech světa budou žít v bezpečí. Prorok Micheáš to popsal takto: „Skutečně budou sedět každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli; vždyť tak mluvila samotná ústa Jehovy vojsk.“ (Micheáš 4:4)

Chtěli byste se dovědět více o Božích slibech, které jsou předloženy v Božím slově, Bibli? Vyhledejte svědky Jehovovy v místě vašeho bydliště nebo napište na některou z adres, které jsou uvedeny na straně 5 tohoto časopisu.

[Obrázek na straně 8 a 9]

Pod Božím Královstvím již nebude hrozba pozemních min