Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se vyrovnat s pocitem beznaděje

Jak se vyrovnat s pocitem beznaděje

Co říká Bible

Jak se vyrovnat s pocitem beznaděje

KAŽDÝ člověk zná alespoň v určité míře pocit beznaděje. U některých lidí je však sklíčenost tak hluboká, že jim připadá lepší zemřít než žít.

Bible ukazuje, že problémy a tlaky, jež vedou k zoufalství, působily i na věrné Boží služebníky. Podívejme se například na Elijáše a Joba, kteří měli dobrý vztah k Bohu. Když Elijáš prchal před ničemnou královnou Jezábel, aby si zachránil život, „začal prosit [Jehovu], aby jeho duše zemřela“. (1. Královská 19:1–4) Spravedlivého muže Joba postihlo několik tragédií a kromě jiného i odporná nemoc a smrt deseti dětí. (Job 1:13–19; 2:7, 8) Ze zoufalství zvolal: „Spíše [bych] volil . . . smrt než kruté trápení.“ (Job 7:15, Ekumenický překlad) Je zřejmé, že tito věrní Boží služebníci prožívali velmi silnou úzkost.

V dnešní době může beznaděj některých lidí pramenit z bolestných projevů stárnutí, ze smrti manželského partnera nebo z vážných finančních problémů. Jiní lidé mají v důsledku trvalého stresu, dlouhodobého vlivu traumatických zážitků nebo rodinných problémů pocit, jako by se zmítali uprostřed oceánu, kde každá vlna je vzdaluje od břehu. Jeden muž prohlásil: „Máte pocit naprosté bezcennosti — že vás nikdo nebude postrádat, až jednou nebudete. Osamělost, kterou člověk cítí, je někdy nesnesitelná.“

V některých případech se okolnosti změní k lepšímu a tlak přestane být tak intenzivní. Ale co v případě, že se naše situace nezmění? Jak nám může Bible pomoci, abychom se vyrovnali s beznadějí?

Bible může pomoci

Jehova měl schopnost a moc podpořit Elijáše i Joba, když prožívali těžkosti. (1. Královská 19:10–12; Job 42:1–6) Toto vědomí je pro nás dnes velkou útěchou. Bible prohlašuje: „Bůh je pro nás útočištěm a silou, pomocí, která se pohotově najde v tísních.“ (Žalm 46:1; 55:22) I když se může zdát, že pocity beznaděje neuneseme, Jehova slibuje, že nás bude pevně držet svou pravicí spravedlnosti. (Izajáš 41:10) Jak můžeme tuto pomoc využít?

Bible vysvětluje, že skrze modlitbu „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit [naše] srdce a [naše] myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše“. (Filipanům 4:6, 7) Ve své tísni možná nevidíme řešení svých problémů. Pokud však ‚vytrváváme v modlitbě‘, Jehova může chránit naše srdce i naši mysl a bude nám dávat sílu potřebnou k tomu, abychom vytrvali. (Římanům 12:12; Izajáš 40:28–31; 2. Korinťanům 1:3, 4; Filipanům 4:13)

Je prospěšné, když budeme v modlitbách konkrétní. Možná je obtížné vyjádřit své myšlenky slovy, ale měli bychom s Jehovou bez zábran mluvit o tom, co cítíme a o čem se domníváme, že je kořenem našich problémů. Každý den ho musíme prosit o sílu, aby nám pomohl vydržet. Máme toto ujištění: „Touhu těch, kdo se ho [Jehovy] bojí, vyplní a jejich volání o pomoc uslyší, a zachrání je.“ (Žalm 145:19)

Kromě modlitby si musíme dát pozor, abychom se neodlučovali od ostatních. (Přísloví 18:1) Někteří křesťané nacházejí sílu v tom, že pomáhají jiným lidem. (Přísloví 19:17; Lukáš 6:38) Podívejme se na ženu jménem Marie, * která bojovala s rakovinou a navíc během jediného roku ztratila osm členů rodiny. Marie se musela nutit, aby vstala z postele a opět začala s běžnými každodenními činnostmi. Téměř denně chodila poučovat jiné lidi o Bibli a pravidelně navštěvovala křesťanská shromáždění. Když Marie přišla domů, tísnivé pocity na ni dolehly v plné síle. Zaměřila se však na to, jak pomoci jiným lidem, a proto je schopna to unést.

Co však, když zjistíme, že je pro nás obtížné se modlit, nebo se nám zdá, že se vlastními silami nedokážeme dostat z izolace? V tom případě musíme vyhledat pomoc. Bible nás vybízí, abychom se obrátili na „starší muže sboru“. (Jakub 5:13–16) Jeden muž, který se potýkal s těžkou dlouhodobou depresí, prohlásil: „Když si promluvíte s někým důvěryhodným, může to někdy přinést úlevu mysli a klid duši, takže převládne racionální uvažování.“ (Přísloví 17:17) Samozřejmě, když je u dlouhodobé a silné sklíčenosti patrné, že se jedná o zdravotní problém, bude snad nutné vyhledat také patřičnou odbornou pomoc. * (Matouš 9:12)

Bůh je schopen nám pomáhat, abychom zvládli problémy, a to bychom neměli podceňovat, ani když neexistuje žádné snadné řešení. (2. Korinťanům 4:8) Jestliže budeme vytrvávat v modlitbě, nebudeme se izolovat a zajistíme si kvalifikovanou pomoc, pomůže nám to opět získat rovnováhu. Bible slibuje, že základní příčiny naší hluboké beznaděje Bůh úplně odstraní. Křesťané jsou rozhodnuti spoléhat na Boha, zatímco očekávají dobu, kdy „dřívější věci nebudou připomínány“. (Izajáš 65:17; Zjevení 21:4)

[Poznámka pod čarou]

^ 11. odst. Jméno je změněno.

^ 12. odst. Probuďte se! nedoporučuje žádnou konkrétní léčebnou metodu. Křesťané by se měli ujistit, že léčba, kterou si zvolili, není v rozporu s biblickými zásadami. Další informace viz ve Strážné věži z 1. listopadu 1989, strany 29–32.