Přejít k článku

Přejít na obsah

Víte to?

Víte to?

 Víte to?

(Odpovědi ke kvízu najdete v uvedených biblických odkazech; úplný seznam odpovědí je na straně 27. Další informace najdete v publikaci „Hlubší pochopení Písma“, kterou vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Co tvořilo severní hranici Zaslíbené země a bylo nejvyšším bodem v blízkosti Palestiny? (Jozue 12:1)

2. Která Jehovova vlastnost, jež je pro lidi tak žádoucí, není projevem slabosti? (Žalm 18:35)

3. Kolik asyrských válečníků srazil Jehovův anděl za jednu noc? (2. Královská 19:35)

4. Kdo vylil velmi drahý vonný olej na Ježíšovy nohy a utřel je svými vlasy? (Jan 12:3)

5. Jak se jmenovaly hebrejské porodní báby, které nedbaly na faraónův příkaz zabíjet chlapce a kterým Jehova potom požehnal tím, že měly vlastní rodinu? (2. Mojžíšova 1:15–21)

6. Který judský král byl pokládán za věrného, i když během své vlády, která trvala 41 let, někdy jednal nesprávně? (1. Královská 15:14, 18)

7. O jakém zvířeti je v proroctví o obnově řečeno, že „bude žrát slámu právě jako býk“? (Izajáš 65:25)

8. Proč všichni sodomští muži, od mladého po starého, obklopili Lotův dům? (1. Mojžíšova 19:4, 5)

9. Co Jehova v odpovědi na Samuelovu modlitbu použil, aby uvrhl Filištíny ve zmatek a byli poraženi? (1. Samuelova 7:9, 10)

10. Jaký důvod Mojžíš uvedl, když faraóna žádal, aby Izraelity poslal pryč? (2. Mojžíšova 5:1)

11. Větev kterého plodonosného stromu je často používána jako symbol míru? (Viz Izajáše 17:6.)

12. Která z pěti biblických knih, jež napsal Jan, byla napsána jako první?

13. Kdo je podle přísloví „korunou pro svého majitele“? (Přísloví 12:4)

14. Kdo odmítl zaslouženou odměnu od krále Davida, protože mu bylo 80 let? (2. Samuelova 19:31–36)

15. Jaké symbolické množství andělů Satan svedl? (Zjevení 12:4)

 Odpovědi ke kvízu

1. Hora Hermon

2. Pokora

3. 185 000

4. Marie, sestra Marty a Lazara

5. Šifra a Pua

6. Asa

7. O lvu

8. Chtěli mít s Lotovými andělskými hosty nemravný styk

9. Hřmění

10. Aby mohli slavit svátek Jehovovi v pustině

11. Olivovníku

12. Zjevení

13. „Schopná manželka“

14. Gileaďan Barzillai z Rogelimu

15. Třetinu