Přejít k článku

Přejít na obsah

Co to všechno znamená?

Co to všechno znamená?

 Co to všechno znamená?

POKUD byste analyzovali morální měřítka posledních let, viděli byste jasný trend. Je jisté, že morální měřítka zpochybňuje stále více lidí. Jaký je skutečný význam tohoto trendu?

Znamená to, jak někteří lidé tvrdí, že celá naše civilizace a celé lidstvo je odsouzeno k záhubě a blíží se ke zničení? Nebo jsou tyto změny jen součástí normálního úpadku a vzestupu v dějinách?

Mnozí lidé si myslí, že pravdou je to druhé. Morální úpadek v naší době pokládají jen za jeden z mnoha trendů, které se v dějinách již mnohokrát objevily a zase zmizely. Jsou naprosto přesvědčeni, že tento trend se nakonec otočí a vyšší mravní měřítka se vrátí. Mají pravdu?

‚Poslední dny‘

Podívejme se na tato fakta ve světle knihy, která byla v morálních otázkách po staletí všeobecně přijímána jako autorita. Touto knihou je Boží slovo, Bible. Je velmi poučné dnešní svět srovnat s prorockým popisem toho, co Bible označuje jako rozhodující období lidských dějin. Toto časové období se nazývá ‚poslední dny‘ neboli ‚závěr systému věcí‘. (2. Timoteovi 3:1; Matouš 24:3) Jak vyplývá z těchto výrazů, je to období, které má označovat definitivní konec nějaké epochy a začátek epochy nové.

Boží slovo předpovědělo, že poslední dny se budou vyznačovat ‚kritickými časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat‘. Bible pomáhá všímavému pozorovateli rozpoznat poslední dny tím, že uvádí řadu podrobností, které dohromady dávají jasný popis neboli složené znamení tohoto jedinečného časového období.

Špatné vlastnosti lidí

Všimněte si jednoho rysu tohoto znamení, který je dnes výrazný: ‚Lidé budou mít způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle se budou prokazovat jako falešní‘. (2. Timoteovi 3:2, 5) Pro žádné jiné období dějin nebyla typická tak silná a důkladná sekularizace. Nejenže lidé zcela zavrhli Boha jako jedinou autoritu, ale většina jich neuznává ani Bibli jako jediný zdroj pravdy. Náboženství samozřejmě stále existují, ale mají jen malý vliv. Jsou pouhým pozlátkem.

Bible uvádí další rys tohoto znamení: ‚Lidé budou bez sebeovládání, suroví‘, a „protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství“. (2. Timoteovi 3:2, 3; Matouš 24:12) Řecké slovo, které se překládá jako „suroví“, znamená kromě jiného i „nedostatek lidského soucitu a citu“. Dnes se dokonce i menší děti prokazují jako ‚surové‘ a páchají stále násilnější zločiny.

Kromě toho rychlý technický a ekonomický rozvoj a chamtivost, která s tím souvisí, vedou k tomu, že stále více lidí zavrhuje staré hodnoty. Bez ohledu na druhé používají všechny dostupné prostředky, třeba i nepoctivé, aby uchvátili, co mohou, a uspokojili své sobecké touhy. Dalším dokladem sobectví je obrovský nárůst hazardního hraní, a statistiky zločinnosti za posledních několik desetiletí jasně a výrazně potvrzují totéž.

 V naší době zvláště převládá tento rys: „Lidé . . . budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha.“ (2. Timoteovi 3:2, 4) Jedním příkladem je to, že lidé chtějí smyslové požitky, ale nechtějí na sebe vzít závazek žít s jedním manželským partnerem celý život. Výsledkem je obrovská vlna zničených rodinných vztahů, nešťastných dětí, které nemají pocit vnitřní sounáležitosti s rodinou, neúplných rodin a sexuálně přenášených nemocí.

Jinou stránkou tohoto znamení je, že „lidé . . . budou milovat sami sebe, budou milovat peníze“. (2. Timoteovi 3:2) Podle německého časopisu Die Zeit „hnací silou [dnešního ekonomického] systému je sobectví“. Více než kdy dříve je nejdůležitější věcí v životě mnoha lidí honba za penězi. Kvůli těmto sobeckým cílům jsou ostatní hodnoty přehlíženy.

Světové události

Kromě popisu zhroucení lidských hodnot je v Bibli také předpověděno to, že poslední dny se budou vyznačovat mimořádným neklidem, který zasáhne lidskou rodinu. Říká například, že „povstane národ proti národu a království proti království; a budou velká zemětřesení a na jednom místě za druhým mory a nedostatek potravy“. (Lukáš 21:10, 11)

Kromě 20. století neexistuje v dějinách žádné období, kdy by v tak krátké době otřáslo světem takové množství katastrof, které postihly tolik lidí. Během této doby bylo například ve válkách zabito více než sto milionů lidí, a toto číslo mnohonásobně převyšuje počet válečných obětí v několika předchozích stoletích dohromady. Ve dvacátém století došlo ke dvěma válkám, které byly natolik odlišné, že byly  označeny jako světové války. Nikdy předtím nedošlo k takovým globálním konfliktům, jako byly tyto.

Zlá síla v pozadí

Bible také odhaluje existenci mocného, zlého duchovního tvora, „který je nazýván Ďábel a Satan,“ jehož záměrem je odvést lidi od pravých hodnot a strhnout je do mravní zkaženosti. Bible říká, že tento tvor byl během posledních dnů svržen na zemi a „má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období“. (Zjevení 12:9, 12)

Bible popisuje Ďábla jako „panovníka autority vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti“. (Efezanům 2:2) To znamená, že Ďábel má na mnoho lidí silný vliv, což si tito lidé obvykle neuvědomují, stejně jako možná nepostřehneme znečištění vzduchu, které není zrakem viditelné.

Satanův vliv je například patrný v mnoha moderních komunikačních prostředcích, jako jsou videonahrávky, filmy, televize, Internet, reklamy, knihy, časopisy a noviny. Velká část tohoto materiálu, zvláště ten, který je zaměřen na nezkušené mladé lidi, obsahuje množství extrémních a odporných trendů, jako je rasismus, okultismus, nemravnost a sadistické násilí.

Podobnost mezi popisem posledních dnů, který je uveden v Bibli, a skutečným stavem v dnešním světě hluboce zapůsobila na mnoho upřímných lidí. Je pravda, že už před 20. stoletím byly v dějinách některé události, jež v menší míře zdánlivě odpovídají biblickému popisu. Avšak teprve ve 20. a 21. století je možné pozorovat všechny složky tohoto znamení.

Přicházející nová epocha

Lidé, kteří jsou přesvědčeni, že lidstvo bude zničeno, nemají pravdu, ale nemají ji ani ti, kdo tvrdí, že věci budou stejné jako dříve. Bible místo toho jasně ukazuje, že současná lidská společnost, která ovládá svět, bude nahrazena něčím úplně novým.

Ježíš vyjmenoval mnoho rysů tohoto znamení posledních dnů a potom řekl: „Také až uvidíte, že se to děje, vězte, že Boží království je blízko.“ (Lukáš 21:31) Boží nebeské Království bylo hlavním námětem Ježíšova kázání. (Matouš 6:9, 10) A Ježíše Bůh ustanovil za Krále tohoto Království, což je vláda, která brzy bude panovat nad celou zemí. (Lukáš 8:1; Zjevení 11:15; 20:1–6)

Na konci posledních dnů Boží nebeské Království v rukou Krista odstraní všechny své nepřátele, totiž Ďábla i ty, kdo ho podporují, a místo dnešní mravně zkažené společnosti vytvoří spravedlivý nový svět. (Daniel 2:44) V tomto novém světě se upřímní lidé budou radovat z věčného života na zemi, která bude přeměněna v ráj. (Lukáš 23:43; 2. Petra 3:13; Zjevení 21:3, 4)

Ti, kdo nenávidí dnešní morální úpadek a rozpoznávají, že na současných událostech se plní složené znamení posledních dnů, se mohou těšit na nádhernou budoucnost. Za to vděčíme Všemohoucímu Bohu, který se o nás, lidi, stará a který má se svým stvořením na zemi velkolepý záměr. (Žalm 37:10, 11, 29; 1. Petra 5:6, 7)

Svědkové Jehovovi vás vybízejí, abyste se dověděli více o našem láskyplném Stvořiteli a o vyhlídce na život v morálně čistém světě, který Bůh nabízí všem těm, kdo ho hledají. Jak Bible říká, „to znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu“. (Jan 17:3)

[Obrázek na straně 10]

Upřímní lidé se budou radovat z věčného života na rajské zemi