Přejít k článku

Přejít na obsah

Poznejme Velkého Konstruktéra

Poznejme Velkého Konstruktéra

 Poznejme Velkého Konstruktéra

DOKONCE i mnoho vědců se shoduje v tom, že takzvaná kniha přírody nenechává přemýšlivého člověka na pochybách o existenci Konstruktéra, Stvořitele. Apoštol Pavel před dávnou dobou napsal, že Boží ‚neviditelné vlastnosti jsou jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství‘. (Římanům 1:20) Kniha přírody však Boha a jeho vůli neodhaluje v plné míře. Neprozrazuje například to, co je smyslem života. Můžeme být vděční, že Původce stvoření se dal poznat ještě v jiné knize — ve svém inspirovaném Slově, Bibli. (2. Timoteovi 3:16)

Bible sice není vědecká kniha, ale dává odpověď na všechny životně důležité otázky, které svět přírody zodpovědět nemůže. Odpovídá hned na první otázku, kterou položí většina  lidí, když studují nějaké mistrovské dílo — Kdo to udělal? Povšimněte si, co o stvoření říká Bible ve Zjevení 4:11: „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ Ano, Velkým Konstruktérem je Jehova Bůh a jeho jméno se v původních rukopisech Bible objevuje přibližně sedm tisíckrát.

Asi tři a půl tisíce let před naší vědeckou dobou muž jménem Job, který byl patrně bystrým pozorovatelem přírody a přemýšlivým člověkem, uvedl Jehovovo jméno do spojitosti se stvořením. Job řekl: „Zeptej se však, prosím, domácích zvířat, a ta tě poučí; také okřídlených nebeských tvorů, a oni ti povědí. Nebo projev svůj zájem zemi, a ta tě poučí; a mořské ryby ti to oznámí.“ Co se od nich můžeme o stvoření naučit? Job na to odpovídá otázkou: „Kdo mezi nimi všemi dobře neví, že to udělala ruka Jehovy?“ (Job 12:7–9)

Jehovův záměr s lidmi

Bible také odhaluje Jehovův záměr s lidstvem. Jaký záměr to je? Spravedliví lidé se mají těšit z daru věčného života v ráji — přímo zde na zemi. Žalm 37:29 říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ Podobně to řekl Ježíš: „Šťastní jsou mírní: zdědí totiž zemi.“ (Matouš 5:5, King James Version)

Navíc díky zvláštnímu druhu poznání bude země pokojným rájem trvale. U Izajáše 11:9 je řečeno: „Nebudou nijak škodit ani působit zkázu na celé mé svaté hoře, protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ Klíčem k nekonečnému životu, pokoji a štěstí je totiž ‚poznání Jehovy‘. Ježíš to potvrdil slovy: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

Lidé získají věčný život a konečně budou schopni žít na zemi tak, jak to Bůh původně zamýšlel. Věčný život rozhodně nebude nudný, ale bude to dobrodružné objevování a radost, jež nikdy neskončí.

Vzrušující výzva

Kazateli 3:11 čteme: „Každou věc učinil [Bůh] krásnou v její čas. Dokonce neurčitý čas vložil do jejich srdce, aby lidstvo nikdy nezjistilo dílo, které pravý Bůh učinil od začátku do konce.“ Lidská touha žít po „neurčitý čas“ neboli věčně bude brzy zcela uspokojena a potom se budeme moci pokusit ‚zjistit dílo, které pravý Bůh učinil od začátku do konce‘. Ano, naší učebnou bude celá země, naším učitelem bude Jehova a náš život bude nekonečnou vzrušující cestou poznávání.

Představte si, že jste v ráji a máte dokonalou mysl a dokonalé tělo. Pouštíte se do náročných úkolů, které by vás nyní ani nenapadlo přijmout, a víte, že je budete schopni dokončit, ať to bude trvat sto nebo tisíc let. Možná potom dokážete využít své dokonalé schopnosti i k tomu, abyste některá Jehovova konstrukční řešení napodobili — a to způsobem, který daleko převyšuje nynější lidské snahy, jež často působí škody a znečištění. Ano, stejně jako Jehovu, i vás bude ke všemu, co budete dělat, podněcovat láska. (1. Mojžíšova 1:27; 1. Jana 4:8)

Jak víme, že to není jen nereálný sen? Víme to na základě dvou velkolepých „knih“ Jehovy. Ano, Bible a stvoření poskytují nevyvratitelný důkaz, že pro našeho Velkolepého Konstruktéra a Stvořitele není nic nemožné. Proč tedy Stvořitele a jeho Syna Ježíše Krista nepoznat lépe již nyní? Je to nejzajímavější, nejcennější a nejslibnější úsilí, jaké můžete vyvinout.

[Obrázky na straně 10]

Velkého Konstruktéra poznáváme z Bible a z knihy přírody