Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se mohu vyhnout nebezpečí na Internetu?

Jak se mohu vyhnout nebezpečí na Internetu?

 Mladí lidé se ptají . . .

Jak se mohu vyhnout nebezpečí na Internetu?

PŘEDSTAV si, že jsi v největší knihovně na světě. Kolem tebe jsou knihy, noviny, katalogy, fotografie a zvukové nahrávky všeho druhu a doslova na každý námět. Na dosah jsou nejen všechny nejnovější informace, ale i literatura z minulých staletí.

Všechny tyto informace mohou být díky Internetu okamžitě k dispozici. Člověk, který sedí u svého počítače, si může pomocí Internetu vyměňovat informace s jinými počítači a jejich uživateli kdekoli na světě. * Internet umožňuje jeho uživatelům prodávat výrobky, nakupovat, provádět bankovní operace, konverzovat, poslouchat nejnovější hudební nahrávky — a to vše v soukromí svého domova.

Nelze se tedy divit, že na konci tohoto roku bude podle odhadu některých odborníků používat Internet více než tři sta dvacet milionů lidí. Používání Internetu se tedy stává v mnoha částech světa běžným jevem. Iniciativně ho podporují také školy a knihovny, takže přístup k Internetu mají miliony mladých lidí. Ve Spojených státech již on-line služby používá nebo o ně žádá skoro šedesát pět procent mladých lidí ve věku od dvanácti do devatenácti let.

Pokud je Internet používán řádně, může být zdrojem užitečných informací o počasí, cestování a o dalších námětech. Pomocí Internetu si můžete koupit knihy, náhradní díly na auto a další věci. Mnoho studentů používá Internet pro práci ve škole.

Internet sice může být užitečný, ale také může být jako knihovna, kde nejsou knihovníci ani žádní jiní lidé. Člověk může Internet procházet s pocitem, že ho nikdo nesleduje. A v tom spočívá jedno z největších nebezpečí Internetu. Proč? Protože nesčetné webové stránky obsahují materiál, který je mravně zkažený a v duchovním ohledu zhoubný. Pro mladé křesťany tedy může Internet představovat velké lákadlo. Lidé jsou totiž od přirozenosti zvědaví a Satan tento sklon už dlouho využívá. Rozhodně využil Eviny zvědavosti a ‚svedl ji svou vychytralostí‘. (2. Korinťanům 11:3)

Podobně pokud mladý křesťan není rozhodnut, že bude střežit své duchovní smýšlení, může se snadno chytit do léčky nevhodnými informacemi. Článek v časopise Better Homes and Gardens vysvětloval: „Internet je  vzrušující nová oblast, kde skvělí novátoři veřejně nabízejí nejnovější informace, kde se ale také potulují pedofilové, šejdíři, fanatici a další zvrácené osoby.“

Jeden mladík, který se jmenuje Javier *, říká: „Některé webové stránky jsou šokující. Mohou se objevit bez varování.“ A dodává: „Snaží se tě chytit do pasti. Chtějí tě upoutat, aby dostali tvé peníze.“ Mladý křesťan John připouští: „Jakmile se začneš dívat na nevhodný materiál, je těžké s tím přestat a lehce se vytváří návyk.“ Někteří mladí křesťané často navštěvovali nevhodné webové stránky a dostali se ještě do větších potíží. Někteří z nich dokonce zničili svůj vztah k Jehovovi. Lze se tomu nějak vyhnout?

‚Nevidět, co je bezcenné‘

Adresy webových stránek někdy jasně ukazují, že taková stránka zjevně obsahuje nevhodný materiál. * Přísloví 22:3 varují: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“

Problém však častěji spočívá v tom, že lidé narazí na nevhodné stránky zcela náhodně. Úvodní stránka může obsahovat odpuzující obrázky, které jsou promyšleně navrženy tak, aby tě nalákaly prohlédnout si i ostatní stránky — a stále znovu se k nim vracet! *

Kevin popisuje, co se stalo jednomu z jeho přátel: „Neměl co dělat a byl zvědavý. Brzy si zvykl dívat se na pornografii.“ Nakonec však tento mladý křesťan vyhledal jednoho křesťanského staršího, který mu pomohl.

Rozhodl jsi se, co uděláš, když na takové stránky narazíš? Je jasné, co by křesťan měl udělat — okamžitě stránku opustit, nebo dokonce internetový prohlížeč úplně vypnout. Buď jako žalmista, který se modlil: „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné.“ (Žalm 119:37; srovnej Joba 31:1.) Pamatuj na to, že i když nás nesleduje žádný jiný člověk, někdo nás přece pozoruje. Bible nám připomíná, že všechny věci jsou „otevřeně vystavené očím toho, jemuž máme skládat účty“. (Hebrejcům 4:13)

Tvoje rozhodnutí nevracet se na nevhodné stránky mohou posílit rozhovory s rodiči nebo s jinými zralými křesťany. Koneckonců, kdybys spadl do močálu, volal bys o pomoc až v případě, že bys v něm byl po krk?

A co on-line společenství?

Chat umožňuje uživatelům Internetu z celého světa okamžitou komunikaci. Podniky jej používají k on-line konferencím a k poskytování služeb zákazníkům. Některé diskusní skupiny umožňují uživatelům, aby si předávali informace o technických záležitostech, jako je například oprava auta nebo programování na počítači. Některé formy chatu mohou používat přátelé a členové rodiny při řešení soukromých záležitostí, aby nemuseli platit meziměstské hovory. I když lze tento prostředek využít k vhodným účelům, vyvstává otázka, zda s jeho používáním není spojeno i nějaké nebezpečí.

Je skutečně zapotřebí opatrnosti, pokud jde o veřejné diskusní skupiny, protože mohou představovat určité nebezpečí. Autorka Leah Rozenová napsala: „Technicky zaměření dospívající tráví hodiny on-line diskusemi s neznámými lidmi z celého státu, nebo dokonce z celého světa. Žel, stává se také, že tito  neznámí lidé, s nimiž dospívající mohou komunikovat pomocí počítače, jsou perverzní dospělí lidé, kteří vyhledávají sexuální kontakty s dětmi.“ Jeden článek v časopise Popular Mechanics upozorňoval, že při používání veřejných diskusních skupin „musíte být mimořádně opatrní“. Dát nějakému cizímu člověku své jméno nebo adresu, by mohlo vést k velkým problémům. Proč takové nebezpečí podstupovat?

Méně nápadné nebezpečí však vzniká, když se člověk nechá zatáhnout do nevhodného společenství s cizími lidmi, kteří nerespektují biblické zásady. * Výzkumníci říkají, že většina rozhovorů, které dospívající vedou v diskusních skupinách, se zaměřuje na otázky sexu. Bible v 1. Korinťanům 15:33 proto vhodně radí: „Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ Špatná společenství prostřednictvím počítačového spojení jsou nebezpečná. Měl by se bohabojný mladý člověk lehkomyslně vystavovat takovému nebezpečí?

Ochrana

Internet musí být vzhledem k nebezpečí, které představuje, používán obezřetně. Některé rodiny například daly počítač do volně přístupného prostoru, jako je obývací pokoj. Lze také zavést zásadu, že Internet lze používat pouze tehdy, když jsou ostatní členové rodiny doma. Pokud se pro taková omezení rodiče rozhodnou, spolupracuj s nimi. (Přísloví 1:8) Jasné pokyny jsou projevem jejich lásky.

Pokud potřebuješ používat Internet pro práci do školy, můžeš sledovat, kolik času tím strávíš. Snaž se dopředu určit, jak dlouho se tomu chceš věnovat, a použij budík, aby tě upozornil, až uplyne vymezený čas. Tom doporučuje: „Plánuj dopředu, měj jasnou představu, co hledáš, a té se drž — ať vypadají ostatní věci sebevíc zajímavě.“

Opatrnosti je zapotřebí také tehdy, pokud jde o používání e-mailu. Mladí křesťané si dávají pozor, aby nezabředli do čtení obrovského množství elektronické pošty, zvláště když většina informací je povrchní nebo nepodložená. Nadměrné používání e-mailu může mladého člověka připravit o hodnotný čas, který potřebuje na domácí úkoly do školy a na duchovní činnosti.

Král Šalomoun řekl: „Dělání mnoha knih není konec, a mnoho se jim oddávat je únavné pro tělo.“ (Kazatel 12:12) Tato slova lze stejně dobře uplatnit na Internet. Nenech se hledáním faktů a obrázků pohltit do té míry, že bys zanedbával osobní studium Bible a účast na kazatelské službě. (Matouš 24:14; Jan 17:3; Efezanům 5:15, 16) Pamatuj také na to, že komunikace přes počítač může mít sice své místo, ale osobní kontakt se spolukřesťany nenahradí. Pokud tedy opravdu potřebuješ použít Internet, pevně se rozhodni, že jej budeš používat moudře. Vyhýbej se nebezpečným stránkám a nevěnuj používání Internetu nadměrně mnoho času. „Bedlivě střež své srdce,“ a nikdy se nestaň otrokem Internetu. (Přísloví 4:23)

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Viz sérii článků „Internet — Je pro vás?“, která vyšla v Probuďte se! z 22. července 1997.

^ 9. odst. Některá jména byla změněna.

^ 11. odst. Adresa webové stránky je řetězec znaků, které se používají k tomu, aby se člověk dostal na webovou stránku. Tyto adresy někdy obsahují slova, na základě kterých lze zjistit účel této stránky.

^ 12. odst. Úvodní stránka je něco jako elektronická výkladní skříň. Ukazuje, co nabízejí další stránky, kdo je vytvořil a tak dále.

^ 19. odst. Toto nebezpečí může existovat dokonce i ve veřejných diskusních skupinách, které s dobrým úmyslem vytvořili křesťané, aby debatovali o duchovních otázkách. Často se k těmto diskusím připojují nečestní lidé a odpadlíci a vychytrale se snaží přesvědčit ostatní, aby přijali jejich nebiblické myšlenky.

[Praporek na straně 20]

„Některé webové stránky jsou šokující. Mohou se objevit bez varování“

[Obrázek na straně 21]

Některé rodiny daly domácí počítač do volně přístupného prostoru