Přejít k článku

Přejít na obsah

Křížovka

Křížovka

 Křížovka

Vodorovně

1. Bydliště Timotea (Skutky 16:1, 2)

4. Mešach (Daniel 1:7)

8. Město v Malé Asii (Zjevení 1:4, 11)

9. V Božím Království nebudou (Izajáš 33:24)

10. Zvíře, ke kterému se přirovnal David (1. Samuelova 24:14)

11. Děd Etana (1. Paralipomenon 6:44)

13. Edomský šejk (1. Paralipomenon 1:51)

15. Ondřejův bratr [2 slova] (Jan 1:40)

18. Město dobyté Jozuem (Jozue 10:28)

19. Nezaměstnaný nenasyta (Titovi 1:12)

20. Počet palem v Elimu (2. Mojžíšova 15:27)

24. Abrahámská smlouva (Galaťanům 3:18)

25. Judský král, který uzavřel spojenectví s Asyřany (2. Královská 16:7)

27. Město, v němž byl Dagonův dům (1. Samuelova 5:1–5)

28. Asyrský bůh (2. Královská 19:37)

29. Bat–Šeba (2. Samuelova 12:1–3)

30. Abijášova matka (2. Paralipomenon 13:1, 2)

31. Žena, která se zmocnila vlády v Judě (2. Královská 11:1–3)

Svisle

1. Město blízko Pěkných přístavů (Skutky 27:8)

2. Vysněný cíl proroka Jonáše (Jonáš 1:3)

3. Potok (Izajáš 15:7, KB)

4. Josefův prvorozený syn (1. Mojžíšova 41:51)

5. Izraelský soudce (Soudci 3:31)

6. Timoteova babička (2. Timoteovi 1:5)

7. Oblíbená místa farizeů [2 slova] (Lukáš 11:43)

12. Zručný řemeslník (2. Mojžíšova 35:30, 31)

14. Nečistý pták (5. Mojžíšova 14:18)

16. Východní hranice Perské říše (Ester 1:1)

17. Jaká je cesta převrácených? (Přísloví 13:15, KB)

20. Opatření pro chudé křesťany (1. Korinťanům 16:1, 2)

21. Tisícina z Tiršatova daru zlata (Nehemjáš 7:70)

22. Lotovo bydliště (1. Mojžíšova 19:1)

23. Místo, kde si Izraelité stěžovali (4. Mojžíšova 11:1–3)

24. Země, z níž přijde Boží lid (Izajáš 49:11, 12)

26. Událost v Getsemane (Lukáš 22:47, 48)

Řešení křížovky na straně 23

 Řešení vodorovně

1. LYSTRA

4. MIŠAEL

8. SMYRNA

9. NEMOCI

10. BLECHA

11. ABDI

13. ALVA

15. ŠIMON PETR

18. MAKEDA

19. KRÉŤAN

20. SEDMDESÁT

24. SLIB

25. ACHAZ

27. AŠDOD

28. NISROCH

29. OVEČKA

30. MICHAJA

31. ATALJA

Řešení svisle

1. LASEA

2. TARŠIŠ

3. ARABIM

4. MANASE

5. ŠAMGAR

6. LOIDA

7. PŘEDNÍ SEDADLA

12. BECALEL

14. VOLAVKA

16. INDIE

17. TVRDÁ

20. SBÍRKA

21. DRACHMA

22. SODOMA

23. TABERA

24. SINIM

26. ZRADA