Přejít k článku

Přejít na obsah

Žalmy

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Dvě rozdílné cesty

   • Čtení Božího zákona přináší štěstí (2)

   • Dobří lidé jsou jako strom, který nese ovoce (3)

   • Špatní lidé jsou jako plevy odnášené větrem (4)

 • 2

  • Jehova a jeho pomazaný

   • Jehova se vysmívá národům (4)

   • Jehova dosazuje svého krále (6)

   • „Mějte syna v úctě“ (12)

 • 3

  • Důvěra v Boha v nebezpečí

   • „Proč mám tolik nepřátel?“ (1)

   • „Záchrana patří Jehovovi“ (8)

 • 4

  • Modlitba plná důvěry v Boha

   • „I když jste rozčílení, nehřešte“ (4)

   • „V klidu si lehnu a budu spát“ (8)

 • 5

  • Jehova je útočištěm pro ty, kdo jednají správně

   • Bůh nenávidí zlo (4, 5)

   • „Jsi spravedlivý, veď mě“ (8)

 • 6

  • Prosba o přízeň

   • Mrtví Boha nechválí (5)

   • Bůh slyší prosby o přízeň (9)

 • 7

  • Jehova je spravedlivý soudce

   • „Suď mě, Jehovo“ (8)

 • 8

  • Boží sláva a důstojnost člověka

   • „Jak majestátní je tvé jméno!“ (1, 9)

   • „Co je smrtelný člověk?“ (4)

   • Člověk byl korunován nádherou (5)

 • 9

  • Vyprávět o Božích úžasných skutcích

   • Jehova je bezpečné útočiště (9)

   • Znát Boží jméno znamená Bohu důvěřovat (10)

 • 10

  • Jehova pomáhá bezmocným

   • Ničemové povýšeně tvrdí: „Bůh není“ (4)

   • Bezmocní se obrací na Jehovu (14)

   • „Jehova je králem po celou věčnost“ (16)

 • 11

  • Hledat útočiště u Jehovy

   • „Jehova je ve svém svatém chrámu“ (4)

   • Bůh nenávidí každého, kdo miluje násilí (5)

 • 12

  • Jehova povstává a jedná

   • Boží výroky jsou ryzí (6)

 • 13

  • Touha po záchraně od Jehovy

   • „Jehovo, jak dlouho?“ (1, 2)

   • Jehova bohatě odměňuje (6)

 • 14

  • Popis bláznů

   • „Žádný Jehova není“ (1)

   • „Ani jeden nekoná dobro“ (3)

 • 15

  • Kdo může být hostem v Jehovově stanu?

   • Ten, kdo mluví pravdu v srdci (2)

   • Ten, kdo nepomlouvá (3)

   • Ten, kdo plní sliby, i když je to nevýhodné (4)

 • 16

  • Jehova je zdroj všeho dobrého

   • „Jehova je můj podíl“ (5)

   • Mé myšlenky mě napravují i v noci (7)

   • Jehova je po mé pravici (8)

   • Nenecháš mě v hrobě (10)

 • 17

  • Prosba o ochranu

   • „Prozkoumal jsi mé srdce“ (3)

   • Ve stínu tvých křídel (8)

 • 18

  • Chvála Bohu za záchranu

   • „Jehova je má skála“ (2)

   • S věrným člověkem Jehova jedná věrně (25)

   • Boží skutky jsou dokonalé (30)

   • „Díky tvé pokoře se stávám velkým“ (35)

 • 19

  • Boží výtvory a zákony o něm vydávají svědectví

   • „Nebesa oznamují Boží slávu“ (1)

   • Boží dokonalý zákon obnovuje síly (7)

   • Hříchy, kterých si nejsem vědom (12)

 • 20

  • Bůh zachraňuje svého pomazaného krále

   • Někdo spoléhá na vozy a koně, ale my vzýváme Jehovovo jméno (7)

 • 21

  • Požehnání pro krále, který důvěřuje Jehovovi

   • Dlouhý život pro krále (4)

   • Boží nepřátelé budou poraženi (8–12)

 • 22

  • Zoufalství se mění ve chválu

   • „Můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (1)

   • „O mé oblečení hází los“ (18)

   • Chválit Boha ve sboru (22, 25)

   • Celá země se bude klanět Bohu (27)

 • 23

  • „Jehova je můj pastýř“

   • „Nic mi nebude chybět“ (1)

   • „Osvěžuje mě“ (3)

   • „Naplnil jsi můj pohár“ (5)

 • 24

  • Slavný král vchází branami

   • „Jehovovi patří země“ (1)

 • 25

  • Prosba o vedení a odpuštění

   • „Uč mě chodit po tvých stezkách“ (4)

   • „Jehova je blízkým přítelem“ (14)

   • „Odpusť mi všechny moje hříchy“ (18)

 • 26

  • Žít bezúhonně

   • „Prozkoumej mě, Jehovo“ (2)

   • Vyhýbat se špatné společnosti (4, 5)

   • Budu chodit kolem Božího oltáře (6)

 • 27

  • „Jehova je pevnost mého života“

   • Vděčnost za Boží chrám (4)

   • Jehova se stará, když se nestarají rodiče (10)

   • „Doufej v Jehovu“ (14)

 • 28

  • Žalmistova modlitba vyslyšena

   • „Jehova je má síla a můj štít“ (7)

 • 29

  • Jehovův mocný hlas

   • Klaňte se v rouchu svatosti (2)

   • „Slavný Bůh hřmí“ (3)

   • Jehova dává svému lidu sílu (11)

 • 30

  • Truchlení se mění v radování

   • Boží přízeň je na celý život (5)

 • 31

  • Hledat útočiště u Jehovy

   • „Do tvých rukou svěřuji svého ducha“ (5)

   • Jehova, Bůh pravdy (5)

   • Boží velká dobrota (19)

 • 32

  • Šťastní jsou ti, kterým bylo odpuštěno

   • Vyznal jsem ti svůj hřích (5)

   • Bůh ti dá pochopení (8)

 • 33

  • Chvála Stvořiteli

   • „Zpívejte mu novou píseň“ (3)

   • To, co bylo stvořeno Jehovovým slovem a duchem (6)

   • Jehovův národ je šťastný (12)

   • Jehovovy oči dávají pozor (18)

 • 34

  • Jehova osvobozuje své služebníky

   • „Společně vyvyšujme jeho jméno“ (3)

   • Jehovův anděl chrání (7)

   • „Ochutnejte a uvidíte, že Jehova je dobrý“ (8)

   • Ani jedna kost mu nebyla zlomena (20)

 • 35

  • Prosba o záchranu před nepřáteli

   • Nepřátelé budou odehnáni (5)

   • Chválit Boha uprostřed davů (18)

   • Nenáviděn bez důvodu (19)

 • 36

  • Boží věrná láska je drahocenná

   • Ničema nemá bázeň před Bohem (1)

   • Bůh je zdrojem života (9)

   • „Díky tvému světlu vidíme světlo“ (9)

 • 37

  • Těm, kdo důvěřují Jehovovi, se bude dobře dařit

   • „Nerozčiluj se kvůli zlým lidem“ (1)

   • „Měj největší potěšení v Jehovovi“ (4)

   • „Svěř svou cestu Jehovovi“ (5)

   • „Mírní budou vlastnit zemi“ (11)

   • Těm, kdo jednají správně, nebude chybět chleba (25)

   • Ti, kdo jednají správně, budou žít na zemi věčně (29)

 • 38

  • Modlitba kajícného hříšníka, který trpí

   • „Jsem sklíčený a úplně na dně“ (6)

   • Jehova slyší ty, kdo na něj čekají (15)

   • „Trápil jsem se kvůli svému hříchu“ (18)

 • 39

  • Život je krátký

   • Člověk je jen závan větru (5, 11)

   • „Nepřehlížej mé slzy“ (12)

 • 40

  • Vděčnost nesrovnatelnému Bohu

   • Božích skutků je víc, než se dá vylíčit (5)

   • Pro Boha nejsou oběti to nejdůležitější (6)

   • „Dělá mi radost konat tvou vůli“ (8)

 • 41

  • Modlitba na lůžku během nemoci

   • Bůh podporuje nemocné (3)

   • Zrazen blízkým přítelem (9)

 • 42

  • Chvála Bohu, Velkému zachránci

   • Toužit po Bohu jako laň po vodě (1, 2)

   • „Proč jsem zoufalý?“ (5, 11)

   • „Budu čekat na Boha“ (5, 11)

 • 43

  • Bůh je soudcem, který zachraňuje

   • „Vyšli své světlo a svou pravdu“ (3)

   • „Proč jsem zoufalý?“ (5)

   • „Budu čekat na Boha“ (5)

 • 44

  • Prosba o pomoc

   • „To ty jsi nás zachránil“ (7)

   • Jako „ovce určené na porážku“ (22)

   • „Povstaň a pomoz nám!“ (26)

 • 45

  • Svatba pomazaného krále

   • Na rtech má příjemná slova (2)

   • „Bůh je po celou věčnost tvým trůnem“ (6)

   • Král touží po kráse své nevěsty (11)

   • Synové jako knížata po celé zemi (16)

 • 46

  • „Bůh je naším útočištěm“

   • Boží úžasné činy (8)

   • Bůh na celé zemi ukončuje války (9)

 • 47

  • Bůh je králem celé země

   • Jehova vzbuzuje bázeň (2)

   • Chvalte Boha zpěvem (6, 7)

 • 48

  • Sion, město Vznešeného krále

   • Radost celé země (2)

   • Prohlédněte si město a jeho věže (11–13)

 • 49

  • Důvěřovat bohatství je hloupé

   • Žádný člověk nemůže vyplatit jiného (7, 8)

   • Bůh vyplácí z moci hrobu (15)

   • Bohatství nezachrání před smrtí (16, 17)

 • 50

  • Bůh rozsuzuje mezi věrnými a ničemy

   • Boží smlouva nad obětí (5)

   • „Bůh sám je Soudce“ (6)

   • Bohu patří všechna zvířata (10, 11)

   • Bůh odhaluje ničemy (16–21)

 • 51

  • Modlitba kajícného hříšníka

   • Hříšný od početí (5)

   • „Očisti mě od mého hříchu“ (7)

   • „Stvoř ve mně čisté srdce“ (10)

   • Zdrcené srdce se Bohu líbí (17)

 • 52

  • Spoléhat se na Boží věrnou lásku

   • Varování pro ty, kdo se chlubí zlem (1–5)

   • Bezbožníci se spoléhají na bohatství (7)

 • 53

  • Popis bláznů

   • „Žádný Jehova není“ (1)

   • „Ani jeden nekoná dobro“ (3)

 • 54

  • Prosba o pomoc, když jsou kolem nepřátelé

   • „Bůh je můj pomocník“ (4)

 • 55

  • Modlitba po přítelově zradě

   • Blízký přítel se vysmívá (12–14)

   • „Uvrhni své starosti na Jehovu“ (22)

 • 56

  • Modlitba při pronásledování

   • „Na Boha se spoléhám“ (4)

   • „Seber mé slzy do svého koženého měchu“ (8)

   • „Co mi může udělat pouhý člověk?“ (4, 11)

 • 57

  • Prosba o přízeň

   • Útočiště pod Božími křídly (1)

   • Nepřátelé padli do vlastní pasti (6)

 • 58

  • Bůh, který soudí zemi, existuje

   • Prosba o potrestání ničemů (6–8)

 • 59

  • Bůh je štít a útočiště

   • Neměj slitování se zrádci (5)

   • „Budu zpívat o tvé síle“ (16)

 • 60

  • Bůh si podrobuje nepřátele

   • Záchrana od lidí je marná (11)

   • „Od Boha získáme sílu“ (12)

 • 61

  • Bůh je silná věž, chrání před nepřáteli

   • „Budu hostem v tvém stanu“ (4)

 • 62

  • Skutečná záchrana je od Boha

   • „Mlčky čekám na Boha“ (1, 5)

   • „Vylévejte mu své srdce“ (8)

   • Lidé jsou jen závan větru (9)

   • Nespoléhejte na bohatství (10)

 • 63

  • Touha po Bohu

   • „Tvá věrná láska je lepší než život“ (3)

   • Nasycen tím nejlepším (5)

   • Noční rozjímání o Bohu (6)

   • „Přilnul jsem k tobě“ (8)

 • 64

  • Ochrana před skrytými útoky

   • „Bůh na ně vystřelí“ (7)

 • 65

  • Bůh se stará o zemi

   • Ten, který vyslýchá modlitby (2)

   • „Šťastný je ten, koho vyvolíš“ (4)

   • Boží hojná dobrota (11)

 • 66

  • Boží díla vzbuzují bázeň

   • „Pojďte a podívejte se na Boží díla“ (5)

   • „Splním slavnostní sliby, které jsem ti dal“ (13)

   • Bůh slyší modlitbu (18–20)

 • 67

  • Konce země se budou bát Boha

   • Boží cesta má být známá (2)

   • „Ať tě všechny národy chválí“ (3, 5)

   • „Bůh nám bude žehnat“ (6, 7)

 • 68

  • Ať se Boží nepřátelé rozutečou

   • Bůh je otcem sirotků (5)

   • „Osamělým Bůh dává domov“ (6)

   • Ženy oznamují dobrou zprávu (11)

   • Lidé jako dary (18)

   • Jehova za nás denně nosí náklad (19)

 • 69

  • Prosba o osvobození

   • „Stravuje mě horlivost pro tvůj dům“ (9)

   • „Odpověz mi rychle“ (17)

   • „Dali mi napít ocet“ (21)

 • 70

  • Prosba o rychlou pomoc

   • „Jednej rychle v můj prospěch“ (5)

 • 71

  • V koho můžou důvěřovat staří lidé

   • „Od mládí ti důvěřuji“ (5)

   • „Když ztrácím síly“ (9)

   • Bůh mě vyučuje od mládí (17)

 • 72

  • Pokojná vláda Božího krále

   • Ti, kdo jednají správně, budou vzkvétat (7)

   • Poddaní od moře k moři (8)

   • Osvobození od násilí (14)

   • „Na zemi bude spousta obilí“ (16)

   • Boží jméno bude chváleno navždy (19)

 • 73

  • Boží služebník znovu získává duchovní pohled

   • „Mé nohy téměř uklouzly“ (2)

   • „Celé dny jsem se trápil“ (14)

   • „Dokud jsem nevešel do velkolepé Boží svatyně“ (17)

   • Ničemové stojí na kluzké zemi (18)

   • Přiblížit se k Bohu je dobré (28)

 • 74

  • Prosba, aby si Bůh vzpomněl na svůj lid

   • Připomenutí Božích skutků záchrany (12–17)

   • „Vzpomeň si na posměšky nepřátel“ (18)

 • 75

  • Bůh soudí spravedlivě

   • Ničemové vypijí Jehovův pohár (8)

 • 76

  • Bůh vítězí nad nepřáteli Sionu

   • Bůh zachraňuje mírné (9)

   • Pyšní vůdci pokořeni (12)

 • 77

  • Modlitba v době tísně

   • Rozjímání o tom, co Bůh udělal (11, 12)

   • „Který bůh je tak velký jako ty?“ (13)

 • 78

  • Boží péče a slabá víra Izraelitů

   • Vyprávět budoucí generaci (2–8)

   • „Nedůvěřovali Bohu“ (22)

   • „Nebeské obilí“ (24)

   • „Působili bolest Svatému Izraele“ (41)

   • Z Egypta do Zaslíbené země (43–55)

   • Stavěli se proti Nejvyššímu (56)

 • 79

  • Modlitba po tom, co národy napadly Boží lid

   • „Jsme teď terčem posměchu“ (4)

   • „Pomoz nám kvůli svému slavnému jménu“ (9)

   • „Sedminásobně odplať našim sousedům“ (12)

 • 80

  • Prosba k Pastýři Izraele, aby svůj lid přijal zpět

   • „Bože, přijmi nás zpět“ (3)

   • Izrael je Boží réva (8–15)

 • 81

  • Vybídka k poslušnosti

   • Neuctívat cizí bohy (9)

   • „Kdyby mi jen můj lid naslouchal“ (13)

 • 82

  • Výzva ke spravedlivému souzení

   • Bůh „soudí uprostřed bohů“ (1)

   • „Zastávejte se bezvýznamných“ (3)

   • „Jste bohové“ (6)

 • 83

  • Modlitba při ohrožení nepřáteli

   • „Bože, nemlč“ (1)

   • „Rozptyl je jako suché bodláky“ (13)

   • Boží jméno je Jehova (18)

 • 84

  • Touha po Božím vznešeném bydlišti

   • Levita touží být jako ptáček (3)

   • „Den na tvých nádvořích“ (10)

   • „Jehova je slunce a štít“ (11)

 • 85

  • Prosba o přijetí zpět

   • Bůh bude k věrným mluvit o pokoji (8)

   • „Láska a věrnost se setkají“ (10)

 • 86

  • Žádný bůh není jako Jehova

   • Jehova ochotně odpouští (5)

   • Všechny národy budou uctívat Jehovu (9)

   • „Poučuj mě o své cestě“ (11)

   • „Sjednoť mé srdce“ (11)

 • 87

  • Sion, město pravého Boha

   • Ti, kdo se v Sionu narodili (4–6)

 • 88

  • Prosba o ochranu před smrtí

   • „Jsem na pokraji hrobu“ (3)

   • Každé ráno se modlím (13)

 • 89

  • Zpívat o Jehovově věrné lásce

   • Smlouva s Davidem (3)

   • Davidovo potomstvo bude existovat věčně (4)

   • Boží pomazaný nazývá Boha Otcem (26)

   • Smlouva s Davidem nebude zrušena (34–37)

   • Člověk se nezachrání před hrobem (48)

 • 90

  • Věčný Bůh a pomíjivý člověk

   • Tisíc let je jako včerejšek (4)

   • Člověk žije 70 až 80 let (10)

   • „Nauč nás, jak počítat své dny“ (12)

 • 91

  • Ochrana na Božím tajném místě

   • Osvobození z pasti ptáčníka (3)

   • Útočiště pod Božími křídly (4)

   • V bezpečí, i když tisíc padne (7)

   • Andělé dostávají příkaz chránit (11)

 • 92

  • Jehova je navždy vyvýšený

   • Jeho veliká díla a hluboké myšlenky (5)

   • „Ti, kdo jednají správně, budou vzkvétat jako palma“ (12)

   • Starým lidem se bude dobře dařit (14)

 • 93

  • Jehova je vznešený vládce

   • „Jehova se stal králem!“ (1)

   • Tvé připomínky jsou spolehlivé (5)

 • 94

  • Prosba o Boží pomstu

   • „Jak dlouho budou ničemové jásat?“ (3)

   • Napravování od Jah přináší štěstí (12)

   • Jehova neopustí svůj lid (14)

   • „Ve jménu zákona působí těžkosti“ (20)

 • 95

  • K pravému uctívání Boha patří poslušnost

   • „Pokud dnes uslyšíte jeho hlas“ (7)

   • „Nezatvrzujte své srdce“ (8)

   • „Nevejdou do mého odpočinku“ (11)

 • 96

  • „Zpívejte Jehovovi novou píseň“

   • Jehova si zaslouží všechnu chválu (4)

   • Bohové národů jsou bezcenní (5)

   • Uctívejte Jehovu v rouchu svatosti (9)

 • 97

  • Jehova převyšuje všechny jiné bohy

   • „Jehova se stal králem!“ (1)

   • Milovat Jehovu a nenávidět, co je špatné (10)

   • Světlo pro ty, kdo jednají správně (11)

 • 98

  • Jehova je zachránce a spravedlivý soudce

   • Jehova ukázal záchranu (2, 3)

 • 99

  • Jehova je svatý král

   • „Sedí na trůnu nad cherubíny“ (1)

   • Bůh, který odpouští i trestá (8)

 • 100

  • Vzdávat díky Stvořiteli

   • „Služte Jehovovi s radostí“ (2)

   • „To on nás udělal“ (3)

 • 101

  • Vládce jedná bezúhonně

   • Nestrpím pýchu (5)

   • „Upřu zrak na věrné“ (6)

 • 102

  • Modlitba utlačovaného, který je zoufalý

   • „Jsem jako osamělý ptáček“ (7)

   • „Mé dny jsou jako mizející stín“ (11)

   • „Jehova znovu vystaví Sion“ (16)

   • Jehova zůstane navždy (26, 27)

 • 103

  • „Chci chválit Jehovu“

   • Bůh od nás vzdaluje přestupky (12)

   • Bůh je milosrdný jako otec (13)

   • „Pamatuje, že jsme prach“ (14)

   • Jehovův trůn a královská moc (19)

   • Andělé plní jeho slovo (20)

 • 104

  • Chvála Bohu za stvořitelská díla

   • Země nikdy nezanikne (5)

   • Víno a chléb pro smrtelného člověka (15)

   • „Jak mnohá jsou tvá díla!“ (24)

   • „Když jim vezmeš jejich ducha, umírají“ (29)

 • 105

  • Jehova jedná se svým lidem věrně

   • Bůh pamatuje na svou smlouvu (8–10)

   • „Nedotýkejte se mých pomazaných“ (15)

   • Bůh používal Josefa, který byl v otroctví (17–22)

   • Boží zázraky v Egyptě (23–36)

   • Odchod Izraelitů z Egypta (37–39)

   • Bůh pamatuje na slib daný Abrahamovi (42)

 • 106

  • Izraeli chybí vděčnost

   • Rychle zapomněli na to, co Bůh udělal (13)

   • Boží slávu vyměnili za zobrazení býka (19, 20)

   • Nevěřili Božímu slibu (24)

   • Připojili se k uctívání Baala (28)

   • Obětovali děti démonům (37)

 • 107

  • Vzdávejte díky Bohu za jeho úžasné skutky

   • Vedl je správnou cestou (7)

   • Postaral se o žíznivé a hladové (9)

   • Vyvedl je ze tmy (14)

   • Posílal své slovo a uzdravoval je (20)

   • Chudé chrání před útlakem (41)

 • 108

  • Prosba o vítězství nad nepřáteli

   • Záchrana od lidí je marná (12)

   • „Od Boha získáme sílu“ (13)

 • 109

  • Modlitba ztrápeného

   • „Ať jeho úřad dozorce převezme někdo jiný“ (8)

   • Bůh stojí po boku chudého (31)

 • 110

  • Král a kněz jako Melchisedek

   • „Podmaňuj uprostřed svých nepřátel“ (2)

   • Ochotní mladí lidé jsou jako kapky rosy (3)

 • 111

  • Chvalte Jehovu za jeho velká díla

   • Boží jméno je svaté a vzbuzuje bázeň (9)

   • Bázeň před Jehovou je moudrost (10)

 • 112

  • Ten, kdo jedná správně, se bojí Jehovy

   • „Tomu, kdo štědře půjčuje, se dobře daří“ (5)

   • „Na toho, kdo jedná správně, se bude vzpomínat navždy“ (6)

   • Štědří dávají chudým (9)

 • 113

  • Bůh ve výši pozvedá nevýznamné

   • Jehovovo jméno bude chváleno navěky (2)

   • Bůh se snižuje (6)

 • 114

  • Osvobození Izraele z Egypta

   • Moře uprchlo (5)

   • Hory poskakovaly jako berani (6)

   • Mění skálu v prameny vody (8)

 • 115

  • Sláva patří jenom Bohu

   • Neživé modly (4–8)

   • Země byla dána lidem (16)

   • „Mrtví lidé Jah nechválí“ (17)

 • 116

  • Píseň vděčnosti

   • „Čím Jehovovi oplatím?“ (12)

   • „Vezmu pohár záchrany“ (13)

   • Splním své slavnostní sliby (14, 18)

   • Smrt věrných je velkou ztrátou (15)

 • 117

  • Ať všechny národy chválí Jehovu

   • Boží věrná láska je velká (2)

 • 118

  • Díky Jehovovi za vítězství

   • Vzýval jsem Jah, a on odpověděl (5)

   • „Jehova je na mé straně“ (6, 7)

   • Zavržený kámen se stal hlavním úhelným kamenem (22)

   • „Ten, kdo přichází v Jehovově jménu“ (26)

 • 119

  • Vděčnost za vzácné Boží slovo

   • Jak můžou mladí udržet svou cestu čistou? (9)

   • „Tvé připomínky mám rád“ (24)

   • „Tvé slovo je mou nadějí“ (74, 81, 114)

   • „Jak moc miluji tvůj zákon!“ (97)

   • „Pochopil jsem víc než moji učitelé“ (99)

   • „Tvé slovo je lampou pro mé kroky“ (105)

   • „Podstatou tvého slova je pravda“ (160)

   • Pokoj těch, kdo milují Boží zákon (165)

 • 120

  • Cizinec touží po pokoji

   • Zachraň mě před zrádným jazykem (2)

   • „Chci pokoj“ (7)

 • 121

  • Jehova střeží svůj lid

   • „Pomoc mi přichází od Jehovy“ (2)

   • Jehova nikdy nespí (3, 4)

 • 122

  • Prosba o pokoj pro Jeruzalém

   • Radost jít do Jehovova domu (1)

   • Město spojené v jeden celek (3)

 • 123

  • Hledat Jehovovu přízeň

   • Jako sluhové vzhlížíme k Jehovovi (2)

   • „Jsme přesyceni pohrdáním“ (3)

 • 124

  • „Kdyby Jehova nebyl s námi“

   • Únik z protržené pasti (7)

   • „Naše pomoc je ve jménu Jehovy“ (8)

 • 125

  • Jehova chrání svůj lid

   • „Jako hory obklopují Jeruzalém“ (2)

   • „Kéž je nad Izraelem pokoj“ (5)

 • 126

  • Radostná obnova Sionu

   • „Jehova pro nás udělal velké věci“ (3)

   • Pláč se mění v radost (5, 6)

 • 127

  • Bez Boha je všechno marné

   • „Pokud dům nestaví Jehova“ (1)

   • Děti jsou odměna od Boha (3)

 • 128

  • Kdo se bojí Jehovy, je šťastný

   • Manželka jako plodná réva (3)

   • Kéž vidíš, jak se Jeruzalému daří (5)

 • 129

  • Napadaný, ale ne poražený

   • Ti, kdo nenávidí Sion, budou zahanbeni (5)

 • 130

  • „Z hlubin tě volám“

   • Kdyby ses zaměřoval na provinění (3)

   • U Jehovy je pravé odpuštění (4)

   • „Toužebně čekám na Jehovu“ (6)

 • 131

  • „Spokojený jako malé dítě“

   • Neusilovat o příliš velké věci (1)

 • 132

  • Bůh vyvolil Davida a Sion

   • „Neodmítej svého pomazaného“ (10)

   • Sionští kněží oblečeni záchranou (16)

 • 133

  • Bydlet spolu v jednotě

   • Jako olej na Áronově hlavě (2)

   • Jako rosa Hermonu (3)

 • 134

  • Chválit Boha za nocí

   • „Pozvedejte ruce ve svatosti“ (2)

 • 135

  • Chvalte Jah, protože je velký

   • Znamení a zázraky seslané na Egypt (8, 9)

   • „Tvé jméno trvá věčně“ (13)

   • Neživé modly (15–18)

 • 136

  • Jehovova věrná láska trvá navěky

   • Mistrně udělal nebesa a zemi (5, 6)

   • Faraon zemřel v Rudém moři (15)

   • Bůh pamatuje na pokořené (23)

   • Dává potravu všemu živému (25)

 • 137

  • U babylonských řek

   • Nezpívají se sionské písně (3, 4)

   • Babylon bude zpustošen (8)

 • 138

  • I když je Bůh vysoko, stará se

   • Odpověděl jsi na mou modlitbu (3)

   • Zachraňuješ mě v nebezpečí (7)

 • 139

  • Bůh své služebníky dobře zná

   • Před Božím duchem nikdo neunikne (7)

   • „Jak úžasně jsem vytvořený“ (14)

   • „Tvé oči viděly už můj zárodek“ (16)

   • „Veď mě po cestě věčnosti“ (24)

 • 140

  • Jehova je silný zachránce

   • Zlí lidé jsou jako hadi (3)

   • Násilníci padnou (11)

 • 141

  • Prosba o ochranu

   • Modlitba jako kadidlo (2)

   • Pokárání od toho, kdo jedná správně, je jako olej (5)

   • Ničemové padnou do vlastních sítí (10)

 • 142

  • Prosba o záchranu před pronásledovateli

   • „Nemám kam utéct“ (4)

   • „Jsi všechno, co mám“ (5)

 • 143

  • Toužím po Bohu jako země po dešti

   • „Přemýšlím o díle tvých rukou“ (5)

   • „Uč mě, jak konat tvou vůli“ (10)

   • Ať mě tvůj dobrý duch vede (10)

 • 144

  • Prosba o vítězství

   • Co je smrtelný člověk? (3)

   • „Rozežeň nepřátele“ (6)

   • „Šťastný je lid, jehož Bohem je Jehova“ (15)

 • 145

  • Chvála Bohu, velkému Králi

   • „Budu ohlašovat tvou velikost“ (6)

   • „Jehova je dobrý ke všem“ (9)

   • „Tvoji věrní tě budou chválit“ (10)

   • Boží kralování je věčné (13)

   • „Uspokojuješ touhu všeho živého“ (16)

 • 146

  • Spoléhejte na Boha, ne na lidi

   • Při smrti zanikají myšlenky člověka (4)

   • Jehova pozvedá sklíčené (8)

 • 147

  • Chvála Božích láskyplných a mocných skutků

   • „Uzdravuje ty, kdo mají ztrápené srdce“ (3)

   • Všechny hvězdy nazývá jménem (4)

   • „Pokrývá zem sněhem jako vlnou“ (16)

 • 148

  • Všechno ať chválí Jehovu

   • „Chvalte ho, všichni jeho andělé“ (2)

   • Chvalte ho, slunce, měsíci a hvězdy (3)

   • Chvalte Boha, mladí i staří (12, 13)

 • 149

  • Píseň oslavující Boží vítězství

   • Bůh má radost ze svého lidu (4)

   • Božím věrným patří čest (9)

 • 150

  • „Všechno, co dýchá, ať chválí Jah!“

   • Halelujah! (1, 6)