Soudci 9:1–57

  • Abimelek se stává králem v Šekemu (1–6)

  • Jotamovo přirovnání (7–21)

  • Abimelek utlačuje lid (22–33)

  • Abimelek útočí na Šekem (34–49)

  • Abimelek je zraněn ženou a umírá (50–57)

9  Po nějaké době šel Jerubbaalův syn Abimelek+ k bratrům své matky do Šekemu a řekl jim a celé rodině svého dědečka:*  „Zeptejte se prosím všech šekemských vůdců:* ‚Co je pro vás lepší – aby nad vámi vládlo všech 70 Jerubbaalových synů,+ nebo aby nad vámi vládl jeden muž? A nezapomeňte, že jsme jedné krve.‘“*  Bratři jeho matky tedy předali jeho slova všem šekemským vůdcům a ti se přiklonili* na stranu Abimeleka. Řekli si totiž: „Je to náš bratr.“  Pak mu dali 70 kousků stříbra z Baal-beritova domu*+ a Abimelek za ně najal zahálčivé a nestoudné muže, aby se k němu přidali.  Potom šel do domu svého otce v Ofře+ a zabil na jednom kameni své bratry,+ 70 Jerubbaalových synů. Přežil jenom Jerubbaalův nejmladší syn Jotam, protože se schoval.  Potom se všichni šekemští vůdci a všichni z Bet-milla shromáždili u velkého stromu, u sloupu, který byl v Šekemu, a prohlásili tam Abimeleka za krále.+  Když to oznámili Jotamovi, okamžitě se vydal na vrcholek hory Gerizim,+ postavil se tam a hlasitě na ně volal: „Naslouchejte mi, šekemští vůdci, a Bůh pak bude naslouchat vám.  Jednou se stromy sešly, aby si zvolily* krále. Řekly tedy olivovníku: ‚Vládni nám.‘+  Ale olivovník jim řekl: ‚Mám přestat dávat olej,* který se používá k oslavě Boha a lidí, a jít vládnout* ostatním stromům?‘ 10  Potom stromy řekly fíkovníku: ‚Pojď, vládni nám ty.‘ 11  Ale fíkovník jim odpověděl: ‚Mám přestat nést sladké, dobré plody a jít vládnout* ostatním stromům?‘ 12  Stromy pak řekly révě: ‚Pojď, vládni nám ty.‘ 13  Réva jim odpověděla: ‚Mám přestat dávat mladé víno, které rozradostňuje Boha a lidi, a jít vládnout* stromům?‘ 14  Nakonec všechny stromy řekly trnitému keři: ‚Pojď, vládni nám ty.‘+ 15  Trnitý keř stromům odpověděl: ‚Pokud mě nad sebou opravdu dosazujete* za krále, pojďte a ukryjte se v mém stínu. Ale pokud ne, ať ze mě vyšlehne oheň a pohltí libanonské cedry.‘ 16  Jednali jste upřímně a čestně, když jste Abimeleka dosadili za krále?+ Prokázali jste Jerubbaalovi a jeho domácnosti dobro? Zachovali jste se k němu tak, jak si to zasloužil? 17  Když za vás můj otec bojoval,+ riskoval svůj život,* aby vás zachránil z rukou Midianitů.+ 18  Ale vy jste se dnes postavili proti domácnosti mého otce a zabili jste na jednom kameni jeho 70 synů.+ A pak jste Abimeleka, syna otcovy otrokyně,+ dosadili za krále nad šekemskými vůdci jen proto, že to je váš bratr. 19  Pokud jste tedy dnes s Jerubbaalem a jeho domácností jednali upřímně a čestně, radujte se z Abimeleka a on ať se raduje z vás. 20  Ale pokud ne, ať vyšlehne oheň z Abimeleka a pohltí šekemské vůdce a Bet-millo+ a ať vyšlehne oheň z šekemských vůdců a z Bet-milla a pohltí Abimeleka.“+ 21  Pak Jotam+ utekl do Beeru a usadil se tam, protože se svého bratra Abimeleka bál. 22  Abimelek panoval* nad Izraelem tři roky. 23  Potom Bůh dovolil, aby vzniklo nepřátelství* mezi Abimelekem a šekemskými vůdci, a ti Abimeleka zradili. 24  Bylo to proto, aby násilí spáchané na 70 Jerubbaalových synech bylo pomstěno a viníci tak zaplatili za prolitou krev – Abimelek za zabití svých bratrů+ a šekemští vůdci za to, že ho v tom podporovali. 25  Šekemští vůdci postavili na vrcholcích hor muže do zálohy, aby na Abimeleka číhali, a ti oloupili každého, kdo kolem nich procházel. Časem se o tom Abimelek dozvěděl. 26  Potom přišel do Šekemu+ Ebedův syn Gaal se svými bratry a získal si důvěru šekemských vůdců. 27  Obyvatelé Šekemu vyšli z města, sbírali hrozny na svých vinicích a šlapali je. Uspořádali slavnost a pak vešli do domu svého boha,+ jedli a pili a proklínali Abimeleka. 28  Tehdy Ebedův syn Gaal řekl: „Kdo je Abimelek a kdo je Šekem,* že bychom jim měli sloužit? Není Abimelek syn Jerubbaala+ a není Zebul jeho zmocněnec? Služte radši synům Chamora, Šekemova otce. Proč bychom měli sloužit Abimelekovi? 29  Kdybych tomuto lidu velel já, Abimeleka bych svrhl.“ Pak Abimeleka vyzval: „Zvětši své vojsko a vytáhni do boje.“ 30  Když Zebul, kníže toho města, uslyšel slova Ebedova syna Gaala, rozčílil se. 31  Vyslal tedy tajně* k Abimelekovi posly se vzkazem: „Ebedův syn Gaal a jeho bratři jsou teď v Šekemu a podněcují město ke vzpouře proti tobě. 32  Vydej se v noci se svými muži na cestu a čekejte v záloze u města. 33  Brzy ráno, hned jak vyjde slunce, vstaň a zaútoč na město. A když proti tobě Gaal se svými muži vytáhne, udělej, co můžeš, abys ho porazil.“* 34  Abimelek a všichni jeho muži se tedy v noci vydali na cestu. Rozdělili se do čtyř oddílů a čekali v záloze nedaleko Šekemu. 35  Když Ebedův syn Gaal vyšel a postavil se u vchodu do městské brány, Abimelek a jeho muži vstali ze zálohy. 36  Když je Gaal zahlédl, řekl Zebulovi: „Podívej se, z vrcholků hor sestupují lidé.“ Ale Zebul mu řekl: „To nejsou lidé, to jsou jenom stíny hor.“ 37  Gaal po chvíli řekl: „Podívej se, lidé sestupují z vrchu uprostřed krajiny a jeden oddíl přichází cestou od velkého stromu Meonenim.“ 38  Zebul mu řekl: „Už jsi zapomněl, co jsi říkal? Vychloubal ses: ‚Kdo je Abimelek, že bychom mu měli sloužit?‘+ Nejsou to ti, proti kterým jsi mluvil? Vytáhni a bojuj proti nim.“ 39  A tak Gaal vyšel v čele šekemských vůdců a začal bojovat s Abimelekem. 40  Abimelek ho zahnal na útěk a pronásledoval ho. A zůstalo mnoho pobitých, leželi až po vchod do městské brány. 41  Abimelek dál bydlel v Arumě a Zebul+ vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šekemu. 42  Příští den vyšli lidé z města a Abimelek se o tom dozvěděl. 43  Vzal proto své muže, rozdělil je do tří oddílů a číhal s nimi v záloze. Když uviděl, jak lidé vychází z města, zaútočil na ně a pobil je. 44  Abimelek a muži, kteří byli s ním, vyrazili do útoku a postavili se ke vchodu do městské brány. Dva oddíly mezitím zaútočily na všechny, kdo byli mimo město, a pobily je. 45  Abimelek bojoval proti městu celý den a dobyl ho. Zabil jeho obyvatele a pak město zbořil+ a posypal solí. 46  Když se o tom doslechli všichni vůdci šekemské věže, okamžitě šli do sklepení* El-beritova domu.*+ 47  Jakmile se Abimelek dozvěděl, že jsou všichni vůdci šekemské věže pohromadě, 48  vyšel se všemi svými muži na horu Calmon. Vzal do ruky sekeru, odsekl ze stromu větev, dal si ji na rameno a řekl svým mužům: „To, co jste viděli dělat mě, udělejte rychle i vy!“ 49  A tak si každý muž odsekl větev a šel za Abimelekem. Potom větvemi obložili sklepení a zapálili ho, takže zemřeli i všichni lidé ze šekemské věže, asi 1 000 mužů a žen. 50  Abimelek pak šel do Tebece, utábořil se u něj a dobyl ho. 51  Uprostřed města stála opevněná věž, kam utekli všichni muži a ženy a všichni městští vůdci. Zavřeli se tam a vyšli na střechu. 52  Abimelek se dostal k věži a zaútočil na ni. Když se přiblížil k jejímu vchodu, aby ji podpálil, 53  nějaká žena mu na hlavu shodila mlýnský kámen a rozdrtila mu lebku.+ 54  Rychle zavolal sloužícího, který mu nosil zbraně, a řekl mu: „Vytas meč a zabij mě, aby o mně neříkali: ‚Zabila ho žena.‘“ Jeho sloužící ho tedy probodl a on zemřel. 55  Když izraelští muži viděli, že je Abimelek mrtvý, všichni se vrátili domů. 56  Tak Bůh odplatil Abimelekovi za zlo, které způsobil svému otci tím, že zabil svých 70 bratrů.+ 57  I šekemským mužům Bůh odplatil za všechno jejich zlo. Tak se na nich splnilo prokletí Jerubbaalova+ syna Jotama.+

Poznámky

Dosl. „rodině domu otce své matky“.
Nebo možná „majitelů půdy“.
Dosl. „jsem vaše kost a vaše tělo“.
Dosl. „jejich srdce se přiklonila“.
Nebo „chrámu“.
Dosl. „pomazaly“.
Nebo „bohatou úrodu“.
Dosl. „kývat se nad“.
Dosl. „kývat se nad“.
Dosl. „kývat se nad“.
Dosl. „pomazáváte“.
Nebo „duši“.
Nebo „hrál si na knížete“.
Dosl. „poslal zlého ducha“.
Možná je tím myšlený Zebul, zmocněnec v Šekemu.
Nebo „vychytrale“.
Nebo „udělej mu, co zmůže tvoje ruka“.
Nebo „pevnosti“.
Nebo „chrámu“.