Soudci 8:1–35

  • Efrajimští muži se zlobí na Gideona (1–3)

  • Midianští králové jsou zajati a zabiti (4–21)

  • Gideon odmítá vládnout (22–27)

  • Shrnutí Gideonova života (28–35)

8  Potom efrajimští muži Gideonovi řekli: „Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat proti Midianitům?“+ Ostře mu to vyčítali.+  Ale on jim řekl: „Co jsem udělal ve srovnání s vámi? Nejsou snad Efrajimovy paběrky+ lepší než Abi-ezerovo vinobraní?+  To vám Bůh vydal do rukou midianská knížata Oreba a Zeeba.+ Co jsem udělal já ve srovnání s vámi?“ Po těchto slovech se uklidnili.*  Pak přišel Gideon k Jordánu a překročil ho. On i jeho 300 mužů byli unavení, ale dál své nepřátele pronásledovali.  Když dorazili do Sukkotu, řekl místním mužům: „Dejte prosím mým mužům chléb, protože jsou unavení. Pronásleduji midianské krále Zebacha a Calmunnu.“  Ale sukkotská knížata řekla: „Už ti Zebach a Calmunna padli do rukou, že bychom měli tvému vojsku dát chléb?“  Gideon jim na to odpověděl: „Za tohle vás zmrskám pouštním trním a bodláčím, až mi Jehova vydá Zebacha a Calmunnu do rukou.“+  Odtamtud se vydal nahoru do Penuelu a požádal místní muže o to samé, ale odpověděli mu stejně jako sukkotští.  Proto penuelským mužům řekl: „Až se vrátím jako vítěz,* zbořím vaši věž.“+ 10  Zebach a Calmunna byli v Karkoru se svými vojsky, asi s 15 000 muži. Jenom tolik jich zůstalo z celého vojska Orientálců,+ protože 120 000 mužů ozbrojených mečem už padlo. 11  Gideon pokračoval nahoru cestou kočovníků, která vedla východně od Nobachu a Jogbehy,+ a překvapil tábor nečekaným útokem. 12  Když se ti dva midianští králové, Zebach a Calmunna, dali na útěk, Gideon je pronásledoval a zajal. V celém táboře tak vyvolal paniku. 13  Joašův syn Gideon se pak vracel z boje průsmykem, který vede nahoru k Cheresu. 14  Cestou zajal mladého muže ze Sukkotu a vyslýchal ho. Mladý muž mu tedy napsal jména 77 sukkotských knížat a starších. 15  Když pak Gideon přišel k sukkotským mužům, řekl jim: „Tady jsou Zebach a Calmunna, kvůli kterým jste se mi vysmívali a říkali: ‚Už ti Zebach a Calmunna padli do rukou, že bychom měli tvým vyčerpaným mužům dát chléb?‘“+ 16  Vzal pouštní trní a bodláčí a dal sukkotským starším za vyučenou.+ 17  V Penuelu pak zbořil věž+ a muže z toho města zabil. 18  A Zebacha a Calmunny se zeptal: „Jak vypadali muži, které jste zabili na hoře Tabor?“ Odpověděli mu: „Byli ti podobní, každý vypadal jako královský syn.“ 19  Nato řekl: „Byli to moji bratři, synové mé matky. Jakože Jehova žije, kdybyste je nechali naživu, nemusel bych vás zabít.“ 20  Potom řekl svému prvorozenému synu Jeterovi: „Vstaň a zabij je!“ On ale meč nevytasil. Bál se, protože byl ještě mladý. 21  Zebach a Calmunna tedy řekli: „Ty sám vstaň a zabij nás, protože muže posuzují podle jeho síly.“* A tak je Gideon zabil+ a vzal si ozdobné půlměsíce, které měli jejich velbloudi na krku. 22  Později řekli izraelští muži Gideonovi: „Vládni nám, ty a pak i tvůj syn a tvůj vnuk, protože jsi nás osvobodil z rukou Midianitů.“+ 23  Ale Gideon jim řekl: „Nebudu vám vládnout a nebude vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout Jehova.“+ 24  A pokračoval: „Ale rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek.“ (Jejich nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky, protože to byli Išmaelité.+) 25  Odpověděli mu: „Dáme ti je.“ A tak rozprostřeli přehoz a každý na něj hodil jeden nosní kroužek ze své kořisti. 26  Zlaté nosní kroužky, které si Gideon vyžádal, vážily 1 700 šekelů.* Kromě toho si vzal ozdobné půlměsíce, přívěsky, roucha z červenofialové vlny, která nosili midianští králové, a náhrdelníky z krků velbloudů.+ 27  Gideon z toho udělal efod+ a vystavil ho ve svém městě, v Ofře.+ Celý Izrael tam efod začal uctívat,*+ takže se stal pro Gideona a jeho domácnost léčkou.+ 28  Izraelité si tedy podrobili Midianity+ a ti se už proti nim znovu nepostavili.* A za Gideonových dnů byl v zemi 40 let klid.*+ 29  Joašův syn Jerubbaal*+ se vrátil domů a už tam zůstal. 30  Gideon se stal otcem 70 synů,* měl totiž hodně manželek. 31  Také jeho vedlejší manželka* v Šekemu mu porodila syna a dal mu jméno Abimelek.+ 32  A Joašův syn Gideon se dožil krásného věku, a když zemřel, pohřbili ho do hrobky jeho otce Joaše v Ofře Abi-ezrovců.+ 33  Jakmile Gideon zemřel, Izraelité znovu začali uctívat* Baaly+ a zvolili si za svého boha Baal-berita.+ 34  Zapomínali na Jehovu, svého Boha,+ který je osvobodil z rukou všech okolních nepřátel,+ 35  a neprojevovali věrnou lásku domácnosti Jerubbaala, tedy Gideona, za všechno to dobré, co pro Izrael udělal.+

Poznámky

Dosl. „se jejich duch vůči němu uklidnil“.
Nebo „v pokoji“.
Nebo „protože jaký je muž, takovou má sílu“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „dopouštěl se tam s efodem duchovní prostituce“.
Dosl. „nepozdvihli hlavu“.
Nebo „mír“.
Tj. Gideon. Viz Sd 6:32.
Dosl. „měl 70 synů, kteří vyšli z jeho stehna“.
Nebo „konkubína“.
Nebo „dopouštět se duchovní prostituce s“.