Soudci 7:1–25

  • Gideon a jeho 300 mužů (1–8)

  • Gideonovo vojsko poráží Midianity (9–25)

    • „Meč Jehovy a Gideona!“ (20)

    • Zmatek v midianském táboře (21, 22)

7  Potom Jerubbaal, tedy Gideon,+ a všichni, kdo byli s ním, brzy ráno vstali a utábořili se u pramene Charod. Midianský tábor byl na sever od nich, v údolí* u pahorku More.  Jehova teď Gideonovi řekl: „Máš s sebou příliš mnoho mužů na to, abych jim vydal Midianity do rukou.+ Izrael by se pak mohl přede mnou vychloubat a říkat: ‚Vítězství mi zajistila má vlastní ruka.‘+  Teď prosím oznam všem mužům: ‚Kdo se bojí a třese, ať se vrátí domů.‘“+ Gideon je tedy těmito slovy vyzkoušel. A tak se 22 000 mužů vrátilo domů a 10 000 jich zůstalo.  Jehova však Gideonovi řekl: „Mužů je pořád příliš mnoho. Řekni jim, aby sešli k vodě, a já je tam podrobím zkoušce. O kom ti řeknu: ‚Ten s tebou půjde‘, toho vezmeš s sebou. Ale o kom ti řeknu: ‚Ten s tebou nepůjde‘, toho nevezmeš.“  Gideon tedy odvedl muže k vodě. Potom mu Jehova řekl: „Oddělíš ty, kdo budou pít vodu z dlaně a budou ji chlemtat jako pes, od těch, kdo si k pití kleknou.“  A těch, kdo chlemtali vodu z dlaně, kterou zvedli k ústům, bylo 300. Ostatní si k pití klekli.  Jehova teď Gideonovi řekl: „S těmi 300 muži, kteří pili vodu z dlaně, vás zachráním a vydám ti Midianity do rukou.+ Všichni ostatní ať se vrátí domů.“  Gideon tedy poslal ostatní Izraelity domů a nechal si jenom těch 300 mužů. Ještě předtím si od nich ale vzali potraviny a rohy. A midianský tábor byl pod ním v údolí.+  Tu noc Jehova řekl Gideonovi: „Vstaň a zaútoč na tábor. Vydal jsem ti ho do rukou.+ 10  Ale pokud se bojíš zaútočit, sestup k táboru se svým sloužícím Purou. 11  Až si poslechneš, o čem budou mluvit, získáš odvahu* na tábor zaútočit.“ Nato Gideon a jeho sloužící Pura sešli na kraj vojenského tábora. 12  Midianité, Amalekité a všichni Orientálci+ pokrývali údolí jako hejno sarančat a jejich velbloudů bylo bezpočet,+ jako zrnek písku na břehu moře. 13  Gideon tam přišel, právě když nějaký muž vyprávěl jinému svůj sen: „Zdálo se mi, že se do midianského tábora kutálel kulatý ječný chléb. Přikutálel se k jednomu stanu a narazil do něj tak silně, že stan spadl.+ Úplně se převrátil a zbortil se.“ 14  Ten druhý muž mu na to řekl: „To nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelity Gideona,+ Joašova syna. Bůh mu Midianity a celý tábor vydal do rukou.“+ 15  Jakmile Gideon slyšel vyprávění snu a jeho výklad,+ poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: „Vstaňte, Jehova vám vydal midianský tábor do rukou.“ 16  Potom těch 300 mužů rozdělil do tří oddílů a všem jim rozdal rohy+ a velké prázdné džbány, ve kterých byly pochodně. 17  A řekl jim: „Pozorujte mě a dělejte přesně to co já. Až přijdu na kraj tábora, udělejte to samé co já. 18  Až já a všichni, kdo půjdou se mnou, zatroubíme na rohy, zatroubíte na rohy i vy, kdo budete stát kolem celého tábora, a zakřičíte: ‚Za Jehovu a za Gideona!‘“ 19  Gideon se 100 muži, kteří byli s ním, přišli na kraj tábora na začátku prostřední noční hlídky,* těsně po střídání stráží. Zatroubili na rohy+ a rozbili velké džbány na vodu, které měli v ruce.+ 20  Všechny tři oddíly tedy zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně a v pravé ruce rohy. Troubili a křičeli: „Meč Jehovy a Gideona!“ 21  Byli rozestavení kolem tábora a celou tu dobu stál každý na svém místě. A všichni v táboře se dali s křikem na útěk.+ 22  Zatímco těch 300 mužů troubilo na rohy, Jehova v celém táboře obrátil meč jednoho proti druhému.+ Celé vojsko prchalo k Bet-šittě, dál k Cereře a až k okraji Abel-mecholy+ u Tabbatu. 23  A byli svoláni izraelští muži z kmenů Naftali a Ašer a z celého kmene Manasse+ a začali Midianity pronásledovat. 24  Gideon také vyslal posly do celého hornatého kraje Efrajima s výzvou: „Sejděte dolů a zaútočte na Midianity. Zabraňte jim v přístupu k vodám až po Bet-baru a v přístupu k Jordánu.“ Všichni efrajimští muži se tedy shromáždili a zmocnili se vod až k Bet-baře a také Jordánu. 25  Zajali i dvě midianská knížata, Oreba a Zeeba. Oreba zabili na Orebově skále+ a Zeeba u Zeebova vinného lisu. A dál pronásledovali Midianity+ a přinesli Orebovu a Zeebovu hlavu Gideonovi k Jordánu.

Poznámky

Nebo „v nížině“.
Dosl. „tvé ruce zesílí“.
Trvala zhruba od 22.00 do 2.00.