Soudci 6:1–40

  • Midianité utlačují Izrael (1–10)

  • Anděl ujišťuje soudce Gideona o Jehovově podpoře (11–24)

  • Gideon boří Baalův oltář (25–32)

  • Na Gideona působí Boží duch (33–35)

  • Zkouška s rounem (36–40)

6  Izraelité ale znovu začali dělat to, co je špatné v Jehovových očích,+ a tak je Jehova na sedm let vydal do rukou Midianitů.+  A Midianité Izrael utlačovali.+ Izraelité si proto udělali skrýše* v horách, v jeskyních a na těžko přístupných místech.+  Vždycky když zaseli, Midianité, Amalekité+ a Orientálci+ na ně zaútočili.  Utábořili se na jejich území a ničili úrodu až ke Gaze. Nenechávali jim nic k jídlu ani žádné ovce, býky a osly.+  Přicházeli se svými stády i stany a bylo jich jako sarančat.+ Bylo jich bezpočet, stejně jako jejich velbloudů,+ a přicházeli do země, aby ji pustošili.  Midianité tedy způsobili, že Izrael velmi zchudl. A Izraelité začali volat k Jehovovi o pomoc.+  Když Izraelité kvůli Midianitům volali k Jehovovi o pomoc,+  Jehova k nim poslal proroka, který jim oznámil: „Toto vám říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Vyvedl jsem vás z Egypta, ze země, kde jste byli v otroctví.+  Vysvobodil jsem vás z rukou Egypťanů a z rukou všech utlačovatelů. Vyhnal jsem před vámi vaše nepřátele a dal jsem vám jejich zemi.+ 10  A řekl jsem vám: „Já jsem Jehova, váš Bůh.+ Nebudete uctívat* bohy Amorejců, v jejichž zemi žijete.“+ Ale neposlouchali jste mě.‘“*+ 11  Po čase přišel Jehovův anděl+ a posadil se v Ofře pod velkým stromem, který patřil Abi-ezrovci+ Joašovi. Jeho syn Gideon+ mlátil pšenici ve vinném lisu, aby ji ukryl před Midianity. 12  Jehovův anděl se mu objevil a řekl: „Jehova je s tebou,+ silný bojovníku.“ 13  Gideon mu odpověděl: „Promiň, můj pane, ale pokud je Jehova s námi, proč nás to všechno postihlo?+ Kde jsou všechny jeho úžasné skutky, o kterých nám vyprávěli naši otcové?+ Říkali nám: ‚Jehova nás vyvedl z Egypta.‘+ Ale teď nás Jehova opustil+ a vydal nás napospas Midianitům.“ 14  Jehova se k němu obrátil a řekl: „Jdi v síle, kterou máš, a zachráníš Izrael z rukou Midianitů.+ Vždyť tě posílám já.“ 15  Gideon mu odpověděl: „Promiň, Jehovo, ale jak bych mohl zachránit Izrael? Můj rod* je ten nejméně významný v Manassem a já jsem ten poslední v domě svého otce.“ 16  Ale Jehova mu řekl: „Budu s tebou,+ a tak porazíš Midianity, jako by to byl jediný muž.“ 17  Gideon mu na to řekl: „Pokud jsem získal tvou přízeň, dej mi nějaké znamení, že jsi to ty, kdo se mnou mluví. 18  Neodcházej prosím, dokud se nevrátím a nepřinesu ti dar.“+ Odpověděl mu: „Počkám tady, dokud se nevrátíš.“ 19  A tak Gideon šel a připravil kůzle a z jednoho efa* mouky udělal nekvašené chleby.+ Maso dal do koše a vývar do hrnce. Potom to všechno přinesl pod velký strom a nabídl mu to. 20  Anděl pravého Boha mu řekl: „Vezmi maso a nekvašené chleby, polož je tam na skálu a vylij tam vývar.“ Gideon to udělal. 21  Potom Jehovův anděl napřáhl hůl a jejím koncem se dotkl masa a nekvašených chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a to maso i nekvašené chleby pohltil.+ Jehovův anděl se mu pak ztratil z očí. 22  Tehdy si Gideon uvědomil, že to byl Jehovův anděl.+ Zvolal: „Běda mi, Svrchovaný pane Jehovo, setkal jsem se s Jehovovým andělem tváří v tvář!“+ 23  Ale Jehova mu řekl: „Buď klidný.* Neboj se,+ nezemřeš.“ 24  Gideon tam tedy Jehovovi postavil oltář, který se až dodnes jmenuje Jehova-šalom.*+ Stojí v Ofře Abi-ezrovců až dosud. 25  Tu noc mu Jehova řekl: „Vezmi mladého býka, který je tvého otce, toho druhého býka, sedmiletého, a zboř Baalův oltář, který patří tvému otci, a podetni posvátný kůl stojící vedle.+ 26  Potom na vrcholu této výšiny postav Jehovovi, svému Bohu, oltář z řádně poskládaných kamenů, vezmi toho mladého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na kusech dřeva z posvátného kůlu, který podetneš.“ 27  Gideon tedy vzal ze svých sluhů deset mužů a udělal, co mu Jehova řekl. Ale protože se příliš bál domácnosti svého otce a mužů z toho města, neudělal to ve dne, ale v noci. 28  Když druhý den muži z toho města brzy ráno vstali, viděli, že Baalův oltář je zbořený, posvátný kůl, který stál vedle něj, je podťatý, a na nově postaveném oltáři byl obětovaný mladý býk. 29  Ptali se jeden druhého: „Kdo to udělal?“ A tak pátrali a nakonec řekli: „Udělal to Joašův syn Gideon.“ 30  Muži z toho města tedy řekli Joašovi: „Vyveď svého syna ven! Musí zemřít, protože zbořil Baalův oltář a podetnul posvátný kůl, který stál vedle něj.“ 31  Nato řekl Joaš+ všem, kdo se proti němu postavili: „Musíte Baala hájit vy? Musíte ho zachraňovat? Ten, kdo ho hájí, by měl být ještě dnes ráno usmrcen.+ Pokud je to bůh, ať se hájí sám,+ když mu někdo zbořil oltář.“ 32  A Joaš dal ten den Gideonovi jméno Jerubbaal.* Řekl totiž: „Ať se Baal hájí sám, když mu někdo zbořil oltář.“ 33  Všichni Midianité,+ Amalekité+ a Orientálci spojili své síly,+ překročili řeku a utábořili se v údolí* Jezreel. 34  Tehdy na Gideona začal působit* Jehovův duch.+ Gideon zatroubil na roh+ a Abi-ezrovci+ se k němu shromáždili. 35  Pak vyslal posly na celé území Manasseho a muži z tohoto kmene se k němu také shromáždili. Vyslal posly i k Ašerovcům, Zebulonovcům a Naftaliovcům a ti mu vyšli naproti. 36  Potom řekl Gideon pravému Bohu: „Pokud zachráníš Izrael mým prostřednictvím, tak jak jsi slíbil,+ 37  dej mi znamení: Položím na mlatu ovčí rouno.* Když bude rosa jenom na rounu, ale všude kolem bude zem suchá, pak budu vědět, že zachráníš Izrael mým prostřednictvím, jak jsi slíbil.“ 38  A tak se také stalo. Když příští den brzy ráno vstal, vyždímal z rouna tolik rosy, že naplnil velkou misku. 39  Gideon ale řekl pravému Bohu: „Nerozzlob se na mě, když k tobě promluvím ještě jednou. Dovol mi prosím udělat s rounem ještě jednu zkoušku. Prosím, ať rouno zůstane suché, ale všude kolem na zemi ať je rosa.“ 40  A tu noc to tak Bůh udělal. Rouno zůstalo suché a na zemi všude kolem něj byla rosa.

Poznámky

Nebo možná „podzemní zásobárny“.
Dosl. „nenaslouchali jste mému hlasu“.
Dosl. „bát se“.
Dosl. „tisíc“.
Asi 22 l. Viz příloha B14.
Dosl.: „Pokoj tobě.“
Znamená „Jehova je pokoj“.
Znamená „ať se Baal právně hájí“, „ať Baal bojuje“.
Nebo „nížině“.
Dosl. „Gideona oblékl“.
Tj. pohromadě držící vlnu ostříhanou z ovce.