Soudci 5:1–31

  • Vítězná píseň Debory a Baraka (1–31)

    • Proti Siserovi bojují hvězdy (20)

    • Bystřina Kišon se rozvodňuje (21)

    • Ti, kdo milují Jehovu, jsou jako slunce (31)

5  Ten den Debora+ spolu s Abinoamovým synem Barakem+ zpívali tuto píseň:+   „Za to, že vlasy bojovníků v Izraeli volně vlají,za to, že se lid dobrovolně nabídl,+chvalte Jehovu!   Naslouchejte, králové! Naslouchejte, vládci! Budu zpívat Jehovovi. Budu zpěvem chválit* Jehovu,+ Boha Izraele.+   Jehovo, když jsi vyšel ze Seiru,+když jsi vykročil z území Edomu,země se otřásala a z nebe padal déšť,z oblaků se lila voda.   Hory tály* před Jehovovou tváří,+i Sinaj tál před tváří Jehovy,+ Boha Izraele.+   Za dnů Anatova syna Šamgara,+za dnů Jael+ byly hlavní cesty opuštěné,chodilo se po vedlejších stezkách.   Lidé z izraelských vesnic vymizeli,vymizeli, dokud jsem nepovstala já, Debora,+dokud jsem nepovstala jako matka v Izraeli.+   Zvolili si nové bohy,+a v branách nastala válka.+ Nebyl vidět štít ani kopímezi čtyřiceti tisíci v Izraeli.   Srdcem jsem s veliteli Izraele,+kteří dobrovolně vyšli s lidem.+ Chvalte Jehovu! 10  Vy, kdo jezdíte na zlatohnědých oslicích,vy, kdo sedáte na přepychových kobercích,a vy, kdo kráčíte po cestách,uvažujte! 11  U napajedel byly slyšet hlasy těch, kdo čerpají vodu,vyprávěli tam o správných skutcích Jehovy,o správných skutcích jeho lidu z izraelských vesnic. Tehdy Jehovův lid sestoupil k branám. 12  Probuď se, probuď se, Deboro,+probuď se, probuď se, zazpívej píseň!+ Povstaň, Baraku,+ odveď své zajatce, Abinoamův synu! 13  Tehdy ti, kdo zůstali, sestoupili k urozeným,Jehovův lid sestoupil ke mně, aby bojoval proti mocným. 14  Z Efrajima pochází ti, kdo přišli do údolí,následují tě, Benjamíne, s tvými oddíly. Z Makira+ vyšli veliteléa ze Zebulona ti, kdo verbují do vojska.* 15  Knížata z Isachara byla s Deborou,jako s ní byl Isachar, byl s ní Barak.+ Byl poslán pěšky do údolí.+ Ale srdce lidí z kmene Ruben byla nerozhodná. 16  Proč ses posadil mezi dvě sedlové brašnya poslouchal pastýře, jak hrají na píšťaly?+ Srdce lidí z kmene Ruben byla nerozhodná. 17  Gilead zůstal za Jordánem.+A proč Dan pobýval u lodí?+ Ašer seděl nečinně na mořském břehua zůstal poblíž svých přístavů.+ 18  Ale Zebulon riskoval svůj život,*Naftali také,+ na nechráněných výšinách.+ 19  Přišli králové a bojovali,kananejští králové tehdy bojovali+v Taanaku, u megiddských vod.+ Ale žádné stříbro nezískali.+ 20  Z nebe bojovaly hvězdy,ze svých drah bojovaly proti Siserovi. 21  Bystřina Kišon je odplavila,+odvěká bystřina, bystřina Kišon. Pošlapala jsi mocné, má duše.* 22  Tehdy dusala kopyta koní,hřebci divoce cválali.+ 23  ‚Proklínejte Meroz,‘ řekl Jehovův anděl,‚proklínejte jeho obyvatele,protože nepřišli na pomoc Jehovovi,nepřišli spolu se silnými bojovníky na pomoc Jehovovi.‘ 24  Nejpožehnanější mezi ženami je Jael,+manželka Kenity Chebera,+je nejpožehnanější mezi ženami, které žijí ve stanech. 25  Požádal o vodu, dala mu mléko. V nádherné misce mu nabídla kyselé mléko.*+ 26  Sáhla pro stanový kolík,vzala do pravice těžké kladivo. Udeřila jím Siseru a roztříštila mu hlavu,probodla mu spánky, prorazila je.+ 27  Zhroutil se jí k nohám, padl a už nevstal,k nohám se jí zhroutil a padl,kde se zhroutil, tam padl mrtvý. 28  Z okna se dívala žena,Siserova matka vyhlížela skrz okenní mříž:‚Proč se jeho vůz tak zdržel? Proč se dusot jeho spřežení tak opožďuje?‘+ 29  Nejmoudřejší z jejích urozených dam jí odpovídaly,i ona si stále opakovala: 30  ‚Určitě si rozdělují kořist,dívku,* dvě dívky* pro každého bojovníka,ukořistěné pestré látky pro Siseru, ukořistěné pestré látky,vyšívané roucho, pestré látky, dvě vyšívaná rouchak ozdobení krku těch, kdo drancují.‘ 31  Tak ať zahynou všichni tvoji nepřátelé,+ Jehovo. Ale ať jsou ti, kdo tě milují, jako slunce, když vychází ve své slávě.“ A v zemi byl potom 40 let klid.*+

Poznámky

Nebo „budu hrát“.
Nebo možná „třásly se“.
Nebo možná „ti, kdo používají písařské náčiní“.
Nebo „opovrhoval svou duší až k smrti“.
Nebo „smetanu“.
Dosl. „lůno“.
Dosl. „lůna“.
Nebo „mír“.