Soudci 4:1–24

  • Kananejský král Jabin utlačuje Izrael (1–3)

  • Prorokyně Debora a soudce Barak (4–16)

  • Jael zabíjí velitele vojska Siseru (17–24)

4  Ale po Ehudově smrti Izraelité znovu dělali to, co je špatné v Jehovových očích.+  Jehova je tedy vydal* do rukou kananejského krále Jabina,+ který vládl v Chacoru. Velitelem jeho vojska byl Sisera, který žil v Charošetu národů.*+  Izraelité volali k Jehovovi o pomoc,+ protože Jabin* měl 900 válečných vozů se železnými kosami*+ a tvrdě Izraelity utlačoval+ 20 let.  V té době soudila Izrael prorokyně+ Debora, která byla manželkou Lappidota.  Sedávala pod Debořinou palmou mezi Ramou+ a Betelem+ v hornatém kraji Efrajima a Izraelité k ní přicházeli pro soud.  Poslala pro Abinoamova syna Baraka+ z Kedeš-naftali+ a řekla mu: „Jehova, Bůh Izraele, ti přikazuje: ‚Jdi, vezmi s sebou 10 000 mužů z kmenů Naftali a Zebulon a vytáhněte* na horu Tabor.  A já přivedu Siseru, velitele Jabinova vojska, spolu s jeho válečnými vozy a jeho vojskem k potoku* Kišon+ a vydám ti ho do rukou.‘“+  Barak jí na to řekl: „Pokud se mnou půjdeš, půjdu, ale pokud se mnou nepůjdeš, nepůjdu.“  Odpověděla mu: „Půjdu s tebou. Ale tažení, na které se vydáš, nepřinese slávu tobě, protože Jehova dá Siseru do rukou ženy.“+ Potom Debora vstala a odešla s Barakem do Kedeše.+ 10  Barak svolal do Kedeše Zebulonovce a Naftaliovce.+ Vydalo se s ním na cestu 10 000 mužů a šla s ním i Debora. 11  Mimochodem, Kenita Cheber se oddělil od ostatních Kenitů,+ potomků Mojžíšova tchána Chobaba,+ a měl svůj stan postavený nedaleko velkého stromu v Caanannimu, který je u Kedeše. 12  Když Sisera dostal zprávu, že Abinoamův syn Barak vystoupil na horu Tabor,+ 13  hned shromáždil všechny válečné vozy – 900 vozů se železnými kosami* – a celé své vojsko a vytáhl z Charošetu národů k potoku Kišon.+ 14  Debora teď řekla Barakovi: „Vstaň, protože dnes ti Jehova vydá Siseru do rukou. Nejde snad Jehova před tebou?“ A tak Barak se svými 10 000 muži sestoupil z hory Tabor. 15  Jehova potom Siseru se všemi jeho válečnými vozy a celým vojskem uvrhl před Barakem do zmatku.+ Sisera nakonec seskočil z vozu a dal se na útěk. 16  A Barak pronásledoval vojsko a válečné vozy až k Charošetu národů. Celé Siserovo vojsko padlo mečem, nikdo nezůstal naživu.+ 17  Sisera ale utekl ke stanu Jael,+ manželky Kenity Chebera,+ protože mezi chacorským králem Jabinem+ a domácností Kenity Chebera byl mír. 18  Jael vyšla Siserovi naproti a řekla: „Pojď dál, můj pane, pojď dál. Neboj se.“ Vešel tedy k ní do stanu a ona ho přikryla pokrývkou. 19  Potom ji požádal: „Dej mi prosím napít trochu vody. Mám žízeň.“ A tak otevřela kožený měch s mlékem, dala mu napít+ a znovu ho přikryla. 20  Řekl jí: „Stůj u vchodu do stanu, a pokud někdo přijde a zeptá se: ‚Není uvnitř nějaký muž?‘, řekni, že není.“ 21  Ale když Sisera vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova manželka Jael vzala stanový kolík a kladivo, přikradla se k němu a zatloukla mu kolík do spánku, až se zabodl do země. Tak Sisera zemřel.+ 22  Pak se objevil Barak, který Siseru pronásledoval. Jael mu vyšla naproti a řekla: „Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Vešel s ní do stanu a uviděl, jak tam Sisera leží mrtvý, s kolíkem ve spáncích. 23  A tak Bůh ten den způsobil, že si Izraelité podrobili kananejského krále Jabina.+ 24  A ruka Izraelitů dopadala na kananejského+ krále Jabina stále tvrději, až ho nakonec úplně zničili.+

Poznámky

Dosl. „prodal“.
Nebo „Charošet-ha-gojimu“.
Dosl. „on“.
Dosl. „železných vozů“.
Nebo „rozmísti své muže“.
Nebo „do říčního údolí, vádí“.
Dosl. „železných vozů“.