Soudci 3:1–31

  • Jehova zkouší Izrael (1–6)

  • Otniel, první soudce (7–11)

  • Soudce Ehud zabíjí tlustého krále Eglona (12–30)

  • Soudce Šamgar (31)

3  Toto jsou národy, které Jehova nechal v zemi, aby jejich prostřednictvím mohl zkoušet všechny Izraelity, kteří nezažili žádnou z kananejských válek+  (udělal to proto, aby generace Izraelitů, které nezažily válku, s ní získaly zkušenost):  pět filištínských+ vládců a všichni Kananejci, Sidonci+ a Chivijci,+ kteří obývají pohoří Libanon+ od hory Baal-hermon až k Lebo-chamatu.*+  Sloužili k vyzkoušení Izraelitů, aby se ukázalo, jestli budou poslouchat přikázání, která dal Jehova jejich předkům prostřednictvím Mojžíše.+  Izraelité tedy žili mezi Kananejci,+ Chetity, Amorejci, Perizejci, Chivijci a Jebusejci.  Brali si jejich dcery za manželky a své dcery dávali jejich synům a začali sloužit jejich bohům.+  Izraelité dělali to, co je špatné v Jehovových očích, zapomínali na Jehovu, svého Boha, a uctívali Baaly+ a posvátné kůly.*+  Nato vzplanul proti Izraeli Jehovův hněv, a tak je vydal* do rukou Kušan-rišatajima, krále Mezopotámie.* Izraelité sloužili Kušan-rišatajimovi osm let.  Když volali k Jehovovi o pomoc,+ Jehova povolal zachránce,+ Otniela,+ syna Kalebova mladšího bratra Kenaze, aby je osvobodil. 10  Začal na něj působit Jehovův duch+ a stal se soudcem Izraele. Když vytáhl do bitvy, Jehova mu Kušan-rišatajima, krále Mezopotámie,* vydal do rukou, a tak ho porazil. 11  V zemi byl potom 40 let klid.* Kenazův syn Otniel pak zemřel. 12  A Izraelité znovu začali dělat to, co je špatné v Jehovových očích.+ Jehova tedy dovolil moabskému+ králi Eglonovi, aby nad Izraelem získal nadvládu, protože dělali to, co je špatné v Jehovových očích. 13  Ten se proti nim spojil s Ammonity+ a Amalekity.+ Zaútočili na Izrael a dobyli město palem.*+ 14  Izraelité sloužili moabskému králi Eglonovi 18 let.+ 15  Potom začali volat k Jehovovi o pomoc,+ a tak jim Jehova povolal zachránce,+ Ehuda,+ syna Benjamínovce+ Gery. Byl to levák.+ Izraelité po něm za nějakou dobu poslali moabskému králi Eglonovi dar, který požadoval. 16  Ehud si udělal dvojsečný meč dlouhý jeden loket,* připásal si ho pod oděv k pravému boku 17  a předal dar moabskému králi Eglonovi. Eglon byl velmi tlustý. 18  Po předání daru Ehud propustil ty, kdo dar nesli, 19  a sám se od tesaných soch* u Gilgalu+ vrátil. Řekl: „Králi, mám pro tebe tajnou zprávu.“ Král řekl: „Nechte nás o samotě!“* A tak všichni jeho sluhové odešli. 20  Když seděl sám ve své chladné střešní místnosti, Ehud k němu přistoupil a řekl: „Mám pro tebe poselství od Boha.“ Eglon tedy vstal ze svého trůnu.* 21  Potom Ehud sáhl levou rukou po meči, který měl u pravého boku, a vrazil mu ho do břicha. 22  Za čepelí vnikla i rukojeť a tuk se za čepelí zavřel, protože mu meč z břicha nevytáhl. A vyšly z něho výkaly. 23  Ehud se dostal ven přes verandu,* ale dveře střešní místnosti za sebou zavřel a zamkl. 24  Potom co odešel, se sluhové vrátili a viděli, že dveře střešní místnosti jsou zamčené. A tak si řekli: „Asi v chladné vnitřní místnosti vykonává potřebu.“* 25  Čekali a čekali, až už jim to bylo trapné. Ale když dveře střešní místnosti pořád neotvíral, vzali klíč a otevřeli je sami. A viděli, že jejich pán leží na podlaze* mrtvý! 26  Zatímco váhali, Ehud utekl. Minul tesané sochy*+ a bezpečně se dostal do Seiry. 27  Tam v hornatém kraji Efrajima+ zatroubil na roh+ a Izraelité začali sestupovat z hor. Postavil se do jejich čela 28  a řekl: „Pojďte za mnou, protože Jehova vám vydal do rukou vaše nepřátele Moabce.“ A tak šli za ním a obsadili jordánské brody, aby Moabcům odřízli cestu. 29  Tehdy pobili asi 10 000 Moabců,+ všechno to byli silní a stateční muži. Neunikl ani jediný.+ 30  Ten den si Izraelité Moabce podrobili a v zemi byl potom 80 let klid.*+ 31  Po Ehudovi zachránil Izrael Anatův syn Šamgar,+ který pobil 600 Filištínů+ bodcem na pohánění dobytka.+

Poznámky

Nebo „ke vstupu do Chamatu“.
Dosl. „prodal“.
Dosl. „Aram-naharajimu“.
Dosl. „Aramu“.
Nebo „mír“.
Tj. Jericho.
Možná krátký loket o délce asi 38 cm. Viz příloha B14.
Nebo možná „od lomů“.
Dosl.: „Tiše!“
Nebo „křesla“.
Nebo možná „větracím otvorem“.
Dosl. „zakrývá si nohy“.
Dosl. „zemi“.
Nebo možná „lomy“.
Nebo „mír“.