Soudci 20:1–48

  • Válka s Benjamínovci (1–48)

20  Všichni Izraelité z území od Danu+ po Beer-šebu i z gileadské země+ tedy vyšli a jako jeden muž se shromáždili před Jehovou v Micpě.+  Vůdci lidu ze všech izraelských kmenů zaujali svá místa ve sboru Božího lidu. Pěších vojáků ozbrojených mečem bylo 400 000.+  Benjamínovci se doslechli, že se izraelští muži sešli v Micpě. Izraelští muži se zeptali: „Řekněte nám, jak se ta hrozná věc stala?“+  Levita,+ manžel té zavražděné ženy, odpověděl: „Přišel jsem se svou vedlejší manželkou* do Gibeje+ na území Benjamína, abychom tam přenocovali.  A obyvatelé* Gibeje v noci obklopili dům, kde jsem byl, a chtěli mě zabít. Ale místo toho znásilnili moji manželku,* a ona zemřela.+  Protože se v Izraeli dopustili takového ostudného a hanebného skutku, vzal jsem její tělo, rozsekal ho na kusy a rozeslal je do všech částí Izraele.+  A teď, celý izraelský lide, poraďte+ a řekněte, co s tím.“  Všechen lid potom jako jeden muž povstal a prohlásil: „Nikdo z nás nepůjde do svého stanu ani se nevrátí do svého domu.  S Gibeou uděláme toto: Vytáhneme proti ní, jak určí los.+ 10  Ze všech izraelských kmenů vybereme 10 mužů ze 100, 100 z 1 000 a 1 000 z 10 000 a ti zajistí potraviny pro vojsko, aby mohlo zasáhnout proti obyvatelům Benjamínovy Gibeje a potrestat je za ten hanebný skutek, kterého se dopustili v Izraeli.“ 11  A tak se všichni Izraelité shromáždili jako jeden muž, jako spojenci, aby na město zaútočili. 12  Izraelské kmeny potom poslaly muže ke všem Benjamínovcům se slovy: „Co se to u vás stalo za hroznou věc? 13  Vydejte nám ty ničemy z Gibeje,+ abychom je usmrtili a tak odstranili z Izraele, co je špatné.“+ Ale Benjamínovci nechtěli své izraelské bratry poslechnout. 14  Benjamínovci se pak ze svých měst shromáždili ke Gibeji, aby vytáhli do boje proti izraelským mužům. 15  Kromě 700 schopných mužů z Gibeje povolali ten den ze svých měst 26 000 mužů ozbrojených mečem. 16  V jejich vojsku bylo 700 schopných mužů, kteří byli leváci. Každý z nich střílel kameny z praku navlas přesně a nemíjel cíl. 17  Z Izraelitů (bez Benjamínovců) bylo povoláno 400 000 mužů ozbrojených mečem.+ Všichni to byli zkušení bojovníci. 18  Vydali se do Betelu a zeptali se tam Boha:+ „Kdo z nás má do bitvy proti Benjamínovcům vytáhnout v čele?“ Jehova odpověděl: „Ať v čele vytáhne Juda.“ 19  A tak Izraelité ráno vstali a utábořili se u Gibeje. 20  Potom vytáhli do boje proti Benjamínovcům a u Gibeje se proti nim rozestavili do bojového šiku. 21  Ale Benjamínovci vyrazili z Gibeje a pobili ten den 22 000 izraelských mužů. 22  Muži z izraelského vojska však projevili odvahu. Znovu se rozestavili do bojového šiku na stejném místě jako první den. 23  Také vyšli do Betelu, plakali před Jehovou až do večera a ptali se Jehovy: „Máme znovu bojovat proti našim bratrům Benjamínovcům?“+ Jehova řekl: „Vytáhněte proti nim.“ 24  Izraelité se tedy vydali bojovat s Benjamínovci také druhý den. 25  Jenže ti proti nim z Gibeje i ten den vyrazili a pobili dalších 18 000 Izraelitů+ ozbrojených mečem. 26  Všichni izraelští muži potom vyšli do Betelu, kde seděli a plakali před Jehovou.+ Ten den se až do večera postili+ a přinášeli Jehovovi zápalné oběti+ a oběti společenství.+ 27  Potom se ptali Jehovy,+ co mají dělat. V těch dnech tam totiž byla truhla smlouvy pravého Boha. 28  Tehdy u ní sloužil* Pinechas,+ syn Áronova syna Eleazara. Izraelité se ptali: „Máme znovu vytáhnout do boje proti našim bratrům Benjamínovcům, nebo s nimi máme přestat bojovat?“+ Jehova odpověděl: „Vytáhněte, protože zítra vám je vydám do rukou.“ 29  Izraelité tedy všude kolem Gibeje rozestavili muže do zálohy.+ 30  Třetí den vyšli proti Benjamínovcům a tak jako předtím se proti Gibeji rozestavili do bojového šiku.+ 31  Když Benjamínovci vyrazili, aby zaútočili na jejich vojsko, nechali se odlákat od města.+ Začali tak jako předtím napadat izraelské muže a některé z nich zabili. Na silnicích, z nichž jedna vede do Betelu a druhá do Gibeje, padlo asi 30 izraelských mužů.+ 32  A tak si Benjamínovci říkali: „Zase je porážíme.“+ Ale Izraelité si říkali: „Budeme ustupovat a odlákáme je od města na silnice.“ 33  Všichni izraelští muži tedy vstali ze svých míst a rozestavili se do bojového šiku v Baal-tamaru, zatímco Izraelité, kteří byli v záloze kolem Gibeje, vyrazili do útoku. 34  A tak se 10 000 schopných mužů z celého Izraele přesunulo před Gibeu, kde se strhl prudký boj. Benjamínovci netušili, že jim hrozí neštěstí. 35  Ten den dal Jehova Izraeli vítězství nad Benjamínem,+ takže Izraelité pobili 25 100 Benjamínovců ozbrojených mečem.+ 36  Když izraelští muži ustupovali, Benjamínovci si mysleli, že je porazí.+ Ale oni ustupovali, protože důvěřovali záloze, kterou u Gibeje postavili.+ 37  Muži, kteří byli v záloze, jednali rychle a vyrazili ke Gibeji. Pronikli do všech částí města a pobili mečem všechny jeho obyvatele. 38  Izraelští muži byli se zálohou domluvení, že jim dá signál kouřem, který bude vystupovat z města. 39  Když se Izraelité dali na ústup, Benjamínovci je začali napadat a zabili asi 30 izraelských mužů.+ Říkali si: „Určitě je zase porazíme, stejně jako v předchozí bitvě.“+ 40  Ale z města začal vystupovat signál, sloup kouře. Když se Benjamínovci otočili, viděli, že z celého města šlehají k nebi plameny. 41  V tu chvíli se izraelští muži obrátili a vrhli se do útoku. Benjamínovci si uvědomili, že je dostihlo neštěstí, a zděsili se. 42  A tak se dali před izraelskými muži na ústup směrem k pustině, ale ti je pronásledovali. K pobíjení Benjamínovců se připojili i muži, kteří vyběhli z okolních měst. 43  Obklíčili Benjamínovce a neúnavně je pronásledovali. Rozdrtili je přímo před Gibeou, na východ od ní. 44  Tak padlo 18 000 mužů z Benjamína, všichni to byli silní bojovníci.+ 45  Zbylí Benjamínovci se obrátili a dali se na útěk do pustiny ke skále Rimmon.+ Na silnicích Izraelité zabili* 5 000 z nich. Pak je pronásledovali až ke Gidomu a zabili další 2 000 mužů. 46  Ten den padlo z kmene Benjamín celkem 25 000 mužů ozbrojených mečem,+ všichni to byli silní bojovníci. 47  Ale 600 mužů uteklo do pustiny ke skále Rimmon. Zůstali na ní čtyři měsíce. 48  A izraelští muži se vrátili a začali v městech Benjamínovců pobíjet mečem všechny, kdo tam zůstali, lidi i dobytek. Všechna města, do kterých přišli, vypálili.

Poznámky

Nebo „konkubínou“.
Nebo možná „majitelé půdy“.
Nebo „konkubínu“.
Dosl. „stál“.
Dosl. „napaběrkovali“.