Soudci 2:1–23

  • Důrazná slova Jehovova anděla (1–5)

  • Jozue umírá (6–10)

  • Jehova povolává soudce, aby zachraňovali Izrael (11–23)

2  Potom Jehovův anděl+ přišel z Gilgalu+ do Bokimu a řekl: „Vyvedl jsem vás z Egypta do země, o které jsem přísahal vašim praotcům, že jim ji dám.+ Navíc jsem řekl: ‚Nikdy neporuším svou smlouvu s vámi.+  Vy však nesmíte uzavřít smlouvu s obyvateli této země+ a jejich oltáře byste měli zbořit.‘+ Ale neposlechli jste mě.+ Proč jste to udělali?  Proto jsem řekl: ‚Nevyženu je před vámi+ a stanou se vám léčkou+ a necháte se zlákat jejich bohy.‘“+  Když Jehovův anděl promluvil ta slova ke všem Izraelitům, začali hlasitě plakat.  A tak to místo nazvali Bokim* a obětovali tam Jehovovi.  Když Jozue propustil lid, Izraelité odešli každý na své dědičné území, aby se té země zmocnili.+  Lid sloužil Jehovovi po všechny Jozuovy dny i po všechny dny starších, kteří Jozua přežili a kteří viděli všechny ty velké věci, které Jehova udělal pro Izrael.+  Jehovův služebník Jozue, syn Nuna, zemřel ve věku 110 let.+  Pohřbili ho tedy na území, které patřilo k jeho dědictví, v Timnat-cheresu,+ v hornatém kraji Efrajima severně od hory Gaaš.+ 10  Celá ta generace se připojila ke svým předkům* a po ní nastoupila další generace, která neznala Jehovu ani to, co vykonal pro Izrael. 11  A tak Izraelité dělali to, co je špatné v Jehovových očích, a sloužili* Baalům.+ 12  Opustili Jehovu, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta.+ A sloužili jiným bohům, bohům okolních národů,+ klaněli se jim a provokovali Jehovu.+ 13  Opustili Jehovu a uctívali Baala a sochy Aštoret.+ 14  Proto vzplanul proti Izraelitům Jehovův hněv, takže je vydal napospas nájezdníkům a ti jejich zemi drancovali.+ Vydal* je do rukou okolních nepřátel+ a už se jim nedokázali ubránit.+ 15  Kamkoli šli, Jehova byl proti nim a působil jim neštěstí,+ tak jak to Jehova řekl a jak jim Jehova přísahal.+ A byli ve velké tísni.+ 16  Jehova tedy povolával soudce, kteří je zachraňovali z rukou jejich nepřátel.+ 17  Ale i tyto soudce odmítali poslouchat a dopouštěli se prostituce s jinými bohy a klaněli se jim. Brzy odbočili z cesty, po které chodili jejich předkové. Ti Jehovova přikázání poslouchali,+ ale oni ne. 18  Pokaždé když Jehova povolal nějakého soudce, aby je vedl,+ Jehova byl s ním a po všechny jeho dny zachraňoval Izraelity z rukou jejich nepřátel. Jehovovi jich totiž začalo být líto,+ když sténali kvůli těm, kdo je utlačovali+ a tyranizovali. 19  Když ale soudce zemřel, znovu se zkazili a jednali ještě hůř než jejich otcové. Obraceli se na jiné bohy, sloužili jim a klaněli se jim.+ Nezměnili se a nepřestali se chovat zatvrzele. 20  Nakonec proti Izraeli vzplanul Jehovův hněv.+ Řekl: „Protože tento národ porušuje mou smlouvu,+ kterou jsem uzavřel s jejich předky, a neposlouchá mě,+ 21  nevyženu už před nimi žádný z národů, které po Jozuově smrti zůstaly v zemi.+ 22  Tak Izraelity vyzkouším, jestli budou stejně jako jejich předkové chodit po cestě, kterou jsem jim já, Jehova, ukázal.“+ 23  Jehova tedy těmto národům dovolil zůstat. Nevyhnal je rychle a nevydal je Jozuovi do rukou.

Poznámky

Znamená „plačící lidé“.
Poetické vyjádření popisující smrt.
Nebo „uctívali“.
Dosl. „prodal“.