Soudci 16:1–31

16  Jednou se Samson vydal do Gazy. Uviděl tam prostitutku a vešel do jejího domu.  Ke Gazanům se dostala zpráva: „Přišel sem Samson.“ Obklíčili tedy to místo a celou noc na něj číhali v městské bráně. Celou tu noc byli potichu a říkali si: „Až se rozední, zabijeme ho.“  Samson tam ale ležel jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i se závorou a dvěma postranními trámy. Dal si je na ramena a vynesl je na vrchol hory, která je naproti Hebronu.  Po nějaké době se zamiloval do jedné ženy z údolí* Sorek, která se jmenovala Delila.+  Přišli za ní tedy filištínští vládci a řekli jí: „Obelsti* ho+ nějak a zjisti, v čem spočívá jeho velká síla a jak ho můžeme přemoct, svázat a ovládnout. Každý z nás ti za to dá 1 100 kousků stříbra.“  Delila později Samsonovi řekla: „Prozraď mi prosím: Z čeho pochází tvoje velká síla a čím je možné tě svázat a ovládnout?“  Samson jí řekl: „Pokud mě svážou sedmi čerstvými šlachami,* které ještě nevyschly, zeslábnu a budu jako obyčejný člověk.“  Filištínští vládci tedy Delile přinesli sedm čerstvých šlach, které ještě nevyschly, a ona ho jimi svázala.  Ve vnitřní místnosti byli ukrytí muži. „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ zavolala na něj. Nato šlachy roztrhl – tak snadno, jako se roztrhne nit,* když se jí dotkne plamen.+ A tajemství jeho síly zůstalo neodhalené. 10  Delila potom Samsonovi řekla: „Ty jsi mě podvedl,* lhal jsi mi! Teď mi prosím prozraď, čím je možné tě svázat.“ 11  Řekl jí tedy: „Pokud mě svážou novými provazy, které se zatím nepoužily k žádné práci, zeslábnu a budu jako obyčejný člověk.“ 12  A tak Delila vzala nové provazy, svázala ho jimi a zakřičela: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ (Ve vnitřní místnosti byli celou dobu ukrytí muži.) Nato Samson provazy na svých pažích zpřetrhal, jako by to byly nitě.+ 13  Delila mu pak řekla: „Až doteď jsi mě klamal a lhal jsi mi.+ Prozraď mi, čím je možné tě svázat.“ Odpověděl jí: „Stačí, když mých sedm copů vpleteš do osnovy tkalcovského stavu.“ 14  Upevnila je tedy kolíkem a zavolala na něj: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ On se probudil ze spánku a vytrhl tkalcovský kolík i s osnovou. 15  A znovu mu vyčítala: „Jak můžeš říkat: ‚Miluji tě‘,+ když svým srdcem nejsi se mnou? Už třikrát jsi mě oklamal a neřekl jsi mi, v čem spočívá tvoje velká síla.“+ 16  Den co den na něj naléhala a dotírala, až ho to k smrti unavilo.+ 17  Nakonec jí to tedy prozradil: „Mé hlavy se ještě nikdy nedotkla břitva, protože jsem od narození* Boží nazirejec.+ Kdyby mi někdo hlavu oholil, ztratil bych svou sílu, zeslábl bych a byl bych jako všichni ostatní.“ 18  Když Delila viděla, že jí otevřel srdce, okamžitě poslala vzkaz filištínským vládcům:+ „Tentokrát přijďte, protože mi to prozradil.“ Filištínští vládci za ní tedy přišli a přinesli s sebou peníze. 19  Delila uspala Samsona na klíně a zavolala jednoho muže, který mu pak oholil jeho sedm copů. Tak ho přemohla, protože ztratil svou sílu. 20  Pak zakřičela: „Samsone, jdou po tobě Filištíni!“ Samson se probudil a řekl si: „Osvobodím se a vyváznu jako jindy.“+ Nevěděl ale, že ho Jehova opustil. 21  Filištíni ho tedy zajali, vypíchli mu oči a odvedli ho dolů do Gazy. Tam ho spoutali měděnými okovy a ve vězení musel mlít obilí. 22  Vlasy mu však po oholení začaly znovu růst.+ 23  Po nějaké době se filištínští vládci shromáždili, aby předložili velkou oběť svému bohu Dagonovi+ a aby slavili. Říkali: „Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele Samsona!“ 24  Když lidé uviděli sochu svého boha, začali ho chválit a říkali: „Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele, který pustošil naši zemi+ a pozabíjel tolik našich lidí.“+ 25  Protože byli v dobré náladě, řekli: „Přiveďte Samsona, ať se pobavíme.“ Přivedli ho tedy z vězení, aby je bavil, a postavili ho mezi sloupy. 26  Samson řekl chlapci, který ho držel za ruku: „Nech mě nahmatat sloupy, které podpírají tento dům, abych se o ně mohl opřít.“ 27  (Mimochodem, dům byl plný mužů a žen. Byli tam všichni filištínští vládci a na střeše bylo asi 3 000 lidí, kteří se na Samsona dívali a bavili se na jeho účet.) 28  Pak Samson+ volal k Jehovovi: „Svrchovaný pane Jehovo, vzpomeň si na mě prosím a posilni mě+ prosím ještě tentokrát, Bože, ať se můžu Filištínům pomstít za jedno ze svých dvou očí.“+ 29  Nato se Samson opřel o dva prostřední sloupy, které podpíraly dům. Do jednoho se zapřel pravou rukou a do druhého levou. 30  A zvolal: „Ať zemřu s Filištíny!“ Potom se zapřel vší silou a dům spadl na filištínské vládce a na všechny, kdo v něm byli.+ A tak při své smrti zabil víc Filištínů než během svého života.+ 31  Později přišli jeho bratři a celá rodina jeho otce, vzali jeho tělo a pohřbili ho mezi Corou+ a Eštaolem v hrobce jeho otce Manoacha.+ Samson soudil Izrael 20 let.+

Poznámky

Nebo „říčního údolí, vádí“.
Nebo „přemluv“.
Nebo „novými tětivami“.
Nebo „koudel“.
Nebo „ty sis se mnou zahrával“.
Dosl. „od matčina lůna“.