Soudci 10:1–18

  • Soudci Tola a Jair (1–5)

  • Izraelité se bouří a potom činí pokání (6–16)

  • Ammonité se chystají bojovat proti Izraeli (17, 18)

10  Po smrti Abimeleka povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Doda, muž z kmene Isachar.+ Žil v Šamiru v hornatém kraji Efrajima  a soudil Izrael 23 let. Potom zemřel a pohřbili ho v Šamiru.  Po něm povstal Gileaďan Jair a soudil Izrael 22 let.  Měl 30 synů, kteří jezdili na 30 oslech a měli 30 měst. Ta jsou v gileadské zemi a dodnes se jim říká Chavvot-jair.+  Potom Jair zemřel a pohřbili ho v Kamonu.  A Izraelité znovu začali dělat to, co je špatné v Jehovových očích,+ a začali sloužit Baalům,+ sochám Aštoret, aramejským,* sidonským a moabským bohům+ a také bohům Ammonitů+ a Filištínů.+ Opustili Jehovu a nesloužili mu.  Kvůli tomu proti Izraeli vzplanul Jehovův hněv a on je vydal* do rukou Filištínů a Ammonitů.+  V tom roce proto Izraelity drtili a krutě utlačovali. Osmnáct let utlačovali všechny Izraelity, kteří žili za Jordánem v zemi Amorejců, v Gileadu.  Ammonité překračovali Jordán, aby bojovali i proti kmenům Juda, Benjamín a Efrajim. Izraelité se dostali do velké tísně. 10  Začali tedy volat k Jehovovi o pomoc+ a říkali: „Hřešili jsme proti tobě, náš Bože, když jsme tě opustili a sloužili Baalům.“+ 11  Ale Jehova Izraelitům řekl: „Nezachraňoval jsem vás snad, když vás utlačovali Egypťané,+ Amorejci,+ Ammonité, Filištíni,+ 12  Sidonci, Amalekité a Midianité? Když jste ke mně volali, vysvobozoval jsem vás z jejich rukou. 13  Ale vy jste mě zase opustili a sloužili jste jiným bohům.+ Proto vás už nezachráním.+ 14  Jděte k bohům, které jste si zvolili, a volejte o pomoc k nim.+ Ať vás zachrání oni, když jste teď v tísni.“+ 15  Ale Izraelité Jehovovi řekli: „Hřešili jsme. Udělej s námi, co uznáš za vhodné. Jen nás dnes prosím vysvoboď.“ 16  A odstranili ze svého středu cizí bohy a začali sloužit Jehovovi,+ takže se už nedokázal dívat na* jejich utrpení.+ 17  Po nějaké době byli Ammonité+ svoláni k boji a utábořili se v Gileadu. Izraelité se tedy shromáždili a utábořili se v Micpě. 18  Lid a gileadská knížata se mezi sebou domlouvaly: „Kdo nás povede v boji proti Ammonitům?+ Ať se stane vůdcem všech obyvatel Gileadu.“

Poznámky

Nebo „syrským“.
Dosl. „prodal“.
Nebo „začal být netrpělivý kvůli“.