Evangelium podle Marka 9:1–50

  • Ježíšovo proměnění (1–13)

  • Uzdravení chlapce posedlého démonem (14–29)

    • Pro toho, kdo věří, je možné všechno (23)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (30–32)

  • Učedníci se dohadují, kdo je největší (33–37)

  • Kdo není proti nám, je s námi (38–41)

  • Příčiny pádu (42–48)

  • „Mějte sůl v sobě“ (49, 50)

9  Dál jim řekl: „Ujišťuji vás, že někteří z těch, kdo tu stojí, nezakusí smrt, dokud neuvidí Boží království, jak přišlo s mocí.“+  O šest dnů později vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vyšel s nimi na vysokou horu, kde byli sami. A tam byl před nimi proměněn.+  Jeho oděv začal zářit a byl daleko bělejší, než by ho dokázal vybělit kterýkoli čistič oděvů na zemi.  Také se jim objevili Elijáš a Mojžíš a začali s Ježíšem rozmlouvat.  Nato Petr Ježíšovi řekl: „Rabbi, je skvělé, že tu jsme. Postavme tři přístřešky, jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Elijáše.“  Nevěděl totiž, co má říct, protože byli vyděšení.  A vytvořil se oblak, zahalil je a z oblaku se ozval hlas:+ „To je můj milovaný Syn.+ Naslouchejte mu.“+  Najednou se rozhlédli a neviděli už nikoho kromě Ježíše.  Cestou z hory jim nařídil, aby nikomu nevyprávěli, co viděli,+ dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.+ 10  Vzali si jeho slova k srdci,* ale společně rozebírali, co myslel tím, že vstane z mrtvých. 11  A začali se ho vyptávat: „Proč znalci Zákona říkají, že nejdřív musí přijít Elijáš?“+ 12  Odpověděl jim: „Nejdřív opravdu přijde Elijáš a všechno obnoví.+ Ale proč je napsáno, že Syn člověka musí mnoho vytrpět+ a že s ním budou zacházet pohrdavě?+ 13  Říkám vám, že Elijáš+ už přišel a udělali mu, co chtěli, jak je to o něm napsáno.“+ 14  Když přišli k ostatním učedníkům, viděli, že je obklopuje velký zástup lidí a že se s nimi dohadují znalci Zákona.+ 15  Jakmile lidé zahlédli Ježíše, byli velmi překvapení a běželi ho pozdravit. 16  Zeptal se jich: „O čem se s nimi dohadujete?“ 17  Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, protože mu duch způsobuje němotu.+ 18  Kdekoli se ho zmocní, mrští jím o zem a on má pěnu u úst, skřípe zuby a ztrácí sílu. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedokázali to.“ 19  Řekl jim: „Nevěřící generace,+ jak dlouho ještě budu muset být s vámi? Jak dlouho vás budu muset snášet? Přiveďte ho ke mně.“+ 20  A tak ho k němu přivedli. Ale jakmile duch uviděl Ježíše, zachvátil chlapce křečemi a ten spadl, válel se po zemi a měl pěnu u úst. 21  Ježíš se zeptal otce: „Jak dlouho se mu to děje?“ Odpověděl: „Od dětství. 22  Mnohokrát ho hodil do ohně i do vody, aby ho zabil. Ale pokud můžeš něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám.“ 23  Ježíš mu řekl: „Říkáš ‚pokud můžeš‘? Pro toho, kdo věří, je možné všechno.“+ 24  Chlapcův otec okamžitě vykřikl: „Věřím! Pomoz mi, kde víru potřebuji!“+ 25  Když si Ježíš všiml, že se k nim sbíhá zástup, ostře napomenul nečistého ducha: „Němý a hluchý duchu, nařizuji ti, vyjdi z něho a už do něho nevstupuj!“+ 26  Ten vykřikl, způsobil mu silné křeče a vyšel z něho. Chlapec zůstal ležet jako mrtvý, takže většina lidí říkala: „Je mrtvý!“ 27  Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on se postavil. 28  Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho soukromě zeptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“+ 29  Odpověděl jim: „Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou.“ 30  Odešli odtamtud a procházeli Galileou, ale on nechtěl, aby se o tom někdo dozvěděl. 31  Učil totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude zrazen a vydán lidem do rukou a zabijí ho.+ Ale i když ho zabijí, o tři dny později vstane z mrtvých.“+ 32  Nerozuměli však tomu, co říká, a báli se ho zeptat. 33  A přišli do Kafarnaum. Když byl v domě, dal jim otázku: „O čem jste se to cestou dohadovali?“+ 34  Mlčeli, protože se cestou dohadovali o tom, kdo z nich je největší.* 35  A tak se posadil, zavolal si těch dvanáct a řekl jim: „Pokud chce být někdo první, má být poslední ze všech a služebníkem všech.“+ 36  Pak vzal malé dítě, postavil ho mezi ně, objal ho a řekl jim: 37  „Kdo přijme jedno z takových dětí+ kvůli mému jménu, přijímá i mě. A kdo přijme mě, přijímá nejenom mě, ale i toho, kdo mě poslal.“+ 38  Jan mu řekl: „Učiteli, viděli jsme, jak někdo vyhání démony tvým jménem, a snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi.“+ 39  Ale Ježíš řekl: „Nebraňte mu, vždyť nikdo nemůže udělat zázrak* v mém jménu a hned nato o mně mluvit špatně. 40  Kdo není proti nám, je s námi.+ 41  A ujišťuji vás, že kdo vám dá pohár vody proto, že patříte Kristu,+ rozhodně nepřijde o svou odměnu.+ 42  Kdo však způsobí pád jednoho z těchto maličkých, kteří věří, pro toho by bylo lepší, kdyby mu na krk přivázali velký mlýnský kámen* a hodili ho do moře.+ 43  Pokud tě někdy tvá ruka svádí k hříchu,* usekni ji. Je pro tebe lepší, abys vstoupil do života zmrzačený, než abys s oběma rukama odešel do gehenny,* do ohně, který není možné uhasit.+ 44  *—— 45  A pokud tě tvá noha svádí k hříchu,* usekni ji. Je pro tebe lepší, abys vstoupil do života chromý, než abys byl s oběma nohama vhozen do gehenny.*+ 46  *—— 47  A pokud tě tvé oko svádí k hříchu,* odhoď ho.+ Je pro tebe lepší, abys vstoupil do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima vhozen do gehenny,*+ 48  kde larvy neumírají a oheň nehasne.+ 49  Každý totiž musí být osolen ohněm.+ 50  Sůl je dobrá věc. Pokud ale někdy ztratí svou slanost, čím ji ochutíte?+ Mějte sůl v sobě+ a udržujte mezi sebou pokoj.“+

Poznámky

Nebo možná „nechali si to pro sebe“.
Nebo „nejdůležitější“.
Nebo „mocný skutek“.
Nebo „mlýnský kámen, jakým otáčí osel“.
Nebo „přivádí k pádu“.
Nebo „přivádí k pádu“.
Nebo „přivádí k pádu“.