Evangelium podle Marka 7:1–37

  • Lidské tradice (1–13)

  • Znečištění vychází ze srdce (14–23)

  • Víra Syroféničanky (24–30)

  • Uzdravení hluchého muže (31–37)

7  Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří ze znalců Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma.+  Všimli si, že někteří jeho učedníci jedí jídlo nečistýma, tedy neumytýma* rukama.  (Farizeové a všichni Židé se totiž drží tradice předků a nejedí, dokud si neumyjí ruce až po lokty.  A když se vrátí z trhu, nejedí, dokud se neočistí vodou. Je i hodně jiných tradic, které přijali a kterých se drží, například křty pohárů, konvic a měděných nádob.)+  Tito farizeové a znalci Zákona se ho tedy zeptali: „Proč tvoji učedníci nedodržují tradici našich předků a berou si jídlo nečistýma rukama?“+  Řekl jim: „Výstižně o vás, pokrytcích, prorokoval Izajáš, když napsal: ‚Tento lid mi prokazuje úctu svými rty, ale svým srdcem je ode mě velmi daleko.+  Uctívají mě zbytečně, protože jako nauky vyučují příkazy lidí.‘+  Opustili jste Boží přikázání a držíte se lidských tradic.“+  Pak jim řekl: „Chytře obcházíte Boží přikázání, abyste se mohli držet svých tradic.+ 10  Mojžíš například řekl: ‚Měj v úctě svého otce a matku‘+ a ‚Kdo uráží* otce nebo matku, musí zemřít.‘+ 11  Vy ale tvrdíte, že pokud někdo řekne svému otci nebo matce: ‚Všechno, co mám a čím bych ti mohl pomoct, je korban (totiž dar zasvěcený Bohu)‘, 12  tak už podle vás nesmí pro svého otce ani matku nic udělat.+ 13  Svými tradicemi, které předáváte druhým, tak prohlašujete Boží slovo za neplatné.+ A takových věcí děláte hodně.“+ 14  Potom k sobě znovu svolal zástup a řekl: „Všichni mi naslouchejte a snažte se pochopit význam.+ 15  Nic z toho, co zvenčí vchází do člověka, ho nemůže znečistit. Znečišťuje ho to, co z něj vychází.“+ 16  *—— 17  Když pak odešel od zástupu a vstoupil do domu, učedníci se ho na to* začali ptát.+ 18  Proto jim řekl: „Ani vy tomu nerozumíte? Přece víte, že člověka nemůže znečistit nic, co do něj zvenčí vchází, 19  protože to nevchází do jeho srdce, ale do střev a skončí to ve stoce.“ Tím prohlásil všechna jídla za čistá. 20  Potom řekl: „Člověka znečišťuje to, co z něj vychází.+ 21  Protože zevnitř, z lidského srdce,+ vychází škodlivé myšlenky – sexuální nemravnost,* krádeže, vraždy, 22  cizoložství, chamtivost, špatné skutky, podvod, nestoudné chování,* závist,* rouhání, pýcha a nerozumnost. 23  Všechny tyto špatné věci vychází zevnitř a člověka znečišťují.“ 24  Pak Ježíš vstal a vydal se odtamtud do okolí Tyru a Sidonu.+ Tam vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohl ale uniknout pozornosti. 25  Hned jak dorazil, uslyšela o něm žena, jejíž dcerka byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám.+ 26  Ta žena byla Syroféničanka řeckého původu a prosila ho, aby vyhnal démona z její dcery. 27  Řekl jí ale: „Ať se nejdřív najedí děti, protože není správné vzít chleba dětem a hodit ho psíkům.“+ 28  Ona mu však odpověděla: „Ano, pane, ale i psíci jedí pod stolem drobky, které padají děťátkům.“ 29  Řekl jí na to: „Protože jsi to řekla, jdi. Démon z tvé dcery vyšel.“+ 30  Odešla tedy domů a našla malé dítě ležet na lůžku a démon byl pryč.+ 31  Když Ježíš odešel z oblasti Tyru, prošel Sidonem a dorazil ke Galilejskému moři přes oblast Dekapole.*+ 32  Přivedli k němu hluchého muže, který špatně mluvil,+ a velmi ho prosili, aby na něj položil ruku. 33  Vzal si ho stranou od zástupu a pak mu vložil své prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka.+ 34  Vzhlédl k nebi, hluboce vzdychl a řekl mu: „Effatha“, což znamená: „Otevři se.“ 35  V tu chvíli začal slyšet,+ vada řeči zmizela a on mohl normálně mluvit. 36  Ježíš jim nařídil, aby o tom nikomu neříkali.+ Ale čím víc jim to nařizoval, tím víc to rozhlašovali.+ 37  Byli tím neskutečně ohromeni+ a říkali: „Všechno, co udělal, je dobré. Dokonce vrací hluchým sluch a němým řeč.“+

Poznámky

Tj. obřadním způsobem neočištěnýma.
Nebo „mluví urážlivě o“.
Dosl. „to podobenství“.
Množné číslo řec. slova porneia. Viz Slovníček pojmů.
Řecky aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „závistivé oko“.
Nebo „Desetiměstí“.