Evangelium podle Marka 3:1–35

  • Uzdravení muže s ochrnutou rukou (1–6)

  • Množství lidí na pobřeží (7–12)

  • 12 apoštolů (13–19)

  • Rouhání proti svatému duchu (20–30)

  • Ježíšova matka a bratři (31–35)

3  Ježíš znovu vešel do synagogy a byl tam člověk s ochrnutou* rukou.+  Farizeové tedy pozorně sledovali, jestli toho člověka uzdraví o sabatu, aby ho mohli obvinit.  Ježíš tomu muži s ochrnutou* rukou řekl: „Vstaň a pojď doprostřed.“  Pak se jich zeptal: „Je dovoleno o sabatu konat dobro nebo škodit, zachránit život nebo někoho zabít?“+ Ale oni mlčeli.  Rozhořčeně se po nich rozhlédl, protože ho hluboce zarmoutila necitelnost jejich srdce,+ a pak tomu člověku řekl: „Natáhni ruku.“ Natáhl ji a byla zase zdravá.  Nato farizeové vyšli ven a hned se začali radit s Herodovými stoupenci,+ jak ho zabít.  Ale Ježíš se svými učedníky odešel k moři a následovalo ho velké množství lidí z Galileje a Judeje.+  I z Jeruzaléma, Idumeje, druhé strany Jordánu a okolí Tyru a Sidonu k němu přišla spousta lidí, když slyšeli, co všechno dělá.  A řekl svým učedníkům, ať pro něj mají stále připravený malý člun, aby se na něj zástup netlačil. 10  Protože hodně lidí uzdravil, všichni, kdo byli vážně nemocní, se k němu tlačili, aby se ho dotkli.+ 11  Dokonce i nečistí duchové,+ když ho viděli, před ním padali, křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“+ 12  Mnohokrát jim ale důrazně přikazoval, aby nemluvili o tom, kdo je.+ 13  Vystoupil na horu a svolal k sobě ty, které si vybral,+ a přišli k němu.+ 14  A vytvořil* skupinu dvanácti, které nazval apoštoly a kteří ho měli doprovázet. Časem je posílal kázat 15  a dal jim moc vyhánět démony.+ 16  Do skupiny dvanácti,+ kterou vytvořil,* patřili: Šimon, kterému dal také jméno Petr,+ 17  Jakub, syn Zebedea, a Jakubův bratr Jan (těm dal také jméno Boanerges, což znamená „synové hromu“),+ 18  Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Alfeův syn Jakub, Tadeáš, Šimon Kananejský* 19  a Jidáš Iškariotský, který ho později zradil. Pak vešel do domu 20  a znovu se shromáždil zástup, takže se nemohli ani najíst. 21  Ale když se to doslechli jeho příbuzní, přišli, aby ho odvedli. Říkali totiž: „Zbláznil se.“+ 22  Také znalci Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebubem* a vyhání démony díky tomu, že mu pomáhá vládce démonů.“+ 23  Zavolal je tedy k sobě a řekl jim několik přirovnání: „Jak může Satan vyhánět Satana? 24  Pokud se království postaví samo proti sobě, nemůže obstát,+ 25  a pokud se rodina* postaví sama proti sobě, nedokáže obstát. 26  Pokud tedy Satan povstal sám proti sobě a je rozdělený, nemůže obstát, ale blíží se jeho konec. 27  Vždyť nikdo, kdo vnikne do domu nějakého siláka, nedokáže ukrást jeho majetek, pokud toho muže nejdřív nespoutá. Až potom může jeho dům vyloupit. 28  Ujišťuji vás, že lidem bude všechno odpuštěno, jakékoli hříchy a urážlivé řeči. 29  Ale tomu, kdo se rouhá proti svatému duchu, nebude nikdy odpuštěno.+ Je vinen věčným hříchem.“+ 30  To řekl, protože tvrdili, že je posedlý nečistým duchem.+ 31  Tehdy přišla jeho matka a jeho bratři.+ Zůstali stát venku a poslali někoho dovnitř, aby ho zavolal.+ 32  Kolem něj sedělo plno lidí, a tak mu řekli: „Podívej, venku je tvoje matka a tvoji bratři+ a shánějí tě.“ 33  Ale on jim odpověděl: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 34  Pak se rozhlédl po těch, kdo seděli v kruhu kolem něj, a řekl: „Podívejte se, to je má matka a moji bratři!+ 35  Každý, kdo koná Boží vůli, to je můj bratr a sestra a matka.“+

Poznámky

Dosl. „uschlou“.
Dosl. „uschlou“.
Nebo „ustanovil“.
Nebo „ustanovil“.
Nebo „Horlivec“.
Označení se vztahuje na Satana.
Dosl. „dům“.