Evangelium podle Marka 15:1–47

  • Ježíš před Pilátem (1–15)

  • Veřejně zesměšňován (16–20)

  • Přibit na kůl na Golgotě (21–32)

  • Ježíšova smrt (33–41)

  • Ježíše ukládají do hrobky (42–47)

15  Hned za svítání se přední kněží, starší a znalci Zákona, celý Sanhedrin, spolu poradili, spoutali Ježíše, odvedli ho a předali Pilátovi.+  Pilát se ho tedy zeptal: „Jsi králem Židů?“+ Odpověděl: „Sám to říkáš.“+  Přední kněží ho však obviňovali z mnoha věcí.  Pilát se ho znovu zeptal: „Nemáš co odpovědět?+ Podívej se, z kolika věcí tě obviňují!“+  Ale Ježíš už nic neodpověděl, takže se Pilát divil.+  O svátku jim obvykle propustil jednoho vězně, kterého si vyžádali.+  Ve vězení byl právě muž, který se jmenoval Barabáš. Byl tam s povstalci, kteří se při povstání dopustili vraždy.  Zástup tedy přišel za Pilátem a začal ho žádat, aby pro ně udělal to, co obvykle.  Zeptal se jich: „Chcete, abych propustil krále Židů?“+ 10  Uvědomoval si totiž, že mu ho přední kněží vydali ze závisti.+ 11  Ale přední kněží popudili zástup, aby přiměl Piláta propustit raději Barabáše.+ 12  Pilát se jich znovu zeptal: „A co mám udělat s tím, kterého nazýváte králem Židů?“+ 13  Znovu začali křičet: „Na kůl s ním!“+ 14  Pilát jim řekl: „Proč? Co udělal špatného?“ Ale křičeli o to víc: „Na kůl s ním!“+ 15  A tak jim Pilát, který si přál vyhovět zástupu, propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat+ a potom ho předal vojákům, aby ho pověsili na kůl.+ 16  Vojáci ho pak vyvedli na nádvoří místodržitelského paláce a svolali celý vojenský oddíl.+ 17  Oblékli ho do purpuru, upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu 18  a pokřikovali na něj: „Buď zdráv, ty králi Židů!“*+ 19  Také ho tloukli do hlavy rákosem, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu.* 20  Nakonec, když se mu dost vysmáli, svlékli ho z purpuru, oblékli mu jeho svrchní oděv a odvedli ho, aby ho přibili na kůl.+ 21  Přinutili také kolemjdoucího, nějakého Šimona z Kyréné, který přicházel z venkova, otce Alexandra a Rufa, aby mu nesl mučednický kůl.*+ 22  A tak Ježíše přivedli na místo nazývané Golgota, což v překladu znamená „místo lebky“.+ 23  Tam mu chtěli dát víno s omamnou myrhou,+ ale odmítl to. 24  Přibili ho na kůl a rozdělili si jeho svrchní oděv tak, že házeli los, aby určili, co si kdo vezme.+ 25  Bylo devět hodin ráno,* když ho přibili na kůl. 26  Nad ním bylo napsáno obvinění: „Král Židů.“+ 27  Vedle něj pověsili na kůl dva lupiče, jednoho napravo a jednoho nalevo.+ 28  *—— 29  A kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou+ a říkali: „Cha! Ty, který jsi chtěl zbořit chrám a za tři dny ho postavit,+ 30  zachraň sám sebe a sestup z toho kůlu.“* 31  Podobně se mu posmívali i přední kněží se znalci Zákona. Říkali si mezi sebou: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže!+ 32  Ať Kristus, král Izraele, teď sestoupí z kůlu.* Až to uvidíme, uvěříme.“+ Vysmívali se mu i ti, kdo byli na kůlech vedle něj.+ 33  Když nastalo poledne,* padla na celou zemi tma a trvala až do tří hodin.*+ 34  Ve tři hodiny Ježíš hlasitě zvolal: „Eli, Eli, lama sabachthani?“, což v překladu znamená: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“+ 35  Když to slyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: „Podívejte, volá Elijáše.“ 36  Ale nějaký člověk běžel, namočil houbu do kyselého vína, nabodl ji na rákos, dal mu napít+ a řekl: „Nechte ho! Uvidíme, jestli ho Elijáš přijde sundat.“ 37  Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled.+ 38  A opona svatyně+ se roztrhla na dvě části odshora dolů.+ 39  Když důstojník, který stál naproti němu, viděl, co se v době jeho smrti dělo, řekl: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn.“+ 40  Zpovzdálí přihlížely ženy, mezi nimi Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba Menšího a Josesa, a Salome,+ 41  které ho obvykle doprovázely a sloužily mu,+ když byl v Galileji. Bylo tam i mnoho dalších žen, které s ním přišly do Jeruzaléma. 42  Už bylo pozdě odpoledne, a protože byl den přípravy, totiž den před sabatem, 43  přišel Josef z Arimatie, vážený člen Rady, který také očekával Boží království. Sebral odvahu, vešel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo.+ 44  Ale Piláta překvapilo, že by Ježíš už mohl být mrtvý, a tak si zavolal důstojníka a zeptal se ho na to. 45  Když mu to důstojník potvrdil, věnoval tělo Josefovi. 46  A tak Josef koupil jemné plátno, sundal tělo z kůlu, zabalil ho do toho plátna a položil ho do hrobky,*+ která byla vytesaná ve skále. Ke vchodu do hrobky pak přivalil kámen.+ 47  A Marie Magdaléna a Marie, matka Josesa, se dívaly na místo, kde byl položen.+

Poznámky

Nebo: „Ať žije král Židů!“
Nebo „a vzdávali mu poctu“.
Dosl. „třetí hodina“.
Nebo „mučednického kůlu“. Viz heslo Mučednický kůl ve Slovníčku pojmů.
Nebo „mučednického kůlu“. Viz heslo Mučednický kůl ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „šestá hodina“.
Dosl. „deváté hodiny“.
Nebo „pamětní hrobky“.