Jozue 8:1–35

  • Jozue staví zálohu proti Aji (1–13)

  • Dobytí Aje (14–29)

  • Předčítání Zákona u hory Ebal (30–35)

8  Potom Jehova řekl Jozuovi: „Neboj se ani se neděs.+ Vezmi s sebou všechny válečníky a vytáhni proti Aji. Vydávám ti do rukou ajského krále, jeho lid, město i zemi.+  Naložíš s Ajem a jeho králem stejně, jako jsi naložil s Jerichem a jeho králem,+ ale ukořistěné věci a dobytek si tentokrát smíte nechat. Postav za městem zálohu.“  A tak Jozue a všichni válečníci vytáhli proti Aji. Jozue vybral 30 000 silných bojovníků a vyslal je v noci  s tímto příkazem: „Měli byste za městem čekat v záloze. Příliš se od něj nevzdalujte a všichni buďte v pohotovosti.  Já a všichni, kdo budou se mnou, se k městu přiblížíme. A až proti nám vyjdou jako předtím,+ dáme se na ústup.  Řeknou si, že před nimi zase utíkáme, a vyrazí za námi. A my budeme ustupovat, dokud je neodlákáme od města.+  Vy pak vyrazíte ze zálohy a město dobudete. Jehova, váš Bůh, vám ho vydá do rukou.  Jakmile se města zmocníte, zapálíte ho.+ Měli byste to udělat podle Jehovova slova. To jsou moje rozkazy.“  Potom je Jozue vyslal a pochodovali k místu, kde měli čekat v záloze. Zaujali postavení mezi Betelem a Ajem, na západ od Aje, zatímco Jozue tu noc zůstal s ostatními válečníky. 10  Brzy ráno vstal, shromáždil* vojsko a spolu s izraelskými staršími ho vedl k Aji. 11  Všichni válečníci,+ kteří byli s ním, vyšli a dostali se před město. Utábořili se na sever od Aje a od města je oddělovalo jenom údolí. 12  V tu dobu už měl Jozue 5 000 mužů postavených v záloze+ mezi Betelem+ a Ajem, na západ od města. 13  Vojsko tedy mělo svůj hlavní tábor severně od města+ a zálohu západně od města.+ Jozue tu noc došel do údolí.* 14  Jakmile to uviděl ajský král, on a muži z města neotáleli a brzy ráno vytáhli, aby se s Izraelem střetli na místě před plání.* Nevěděl však, že za městem je proti němu postavená záloha. 15  Když ajští muži zaútočili, Jozue a celý Izrael se dali na útěk směrem k pustině.+ 16  Nato byli všichni obyvatelé města svoláni, aby Izraelity pronásledovali. A jak se za Jozuem hnali, nechali se od města odlákat. 17  V Aji ani v Betelu nezůstal žádný muž, všichni vyrazili za Izraelity a nechali městskou bránu dokořán otevřenou. 18  Jehova teď řekl Jozuovi: „Napřáhni svůj oštěp směrem k Aji,+ protože ti to město vydám do rukou.“+ Jozue tedy napřáhl svůj oštěp směrem k městu. 19  Jakmile to udělal, záloha se rychle zvedla ze svého místa a vběhla do města. Dobyli ho a hned ho zapálili.+ 20  Když se ajští muži otočili, uviděli, jak z města stoupá k nebi dým, a neměli sílu nikam prchat. Izraelité, kteří utíkali k pustině, se pak obrátili proti svým pronásledovatelům. 21  Když totiž Jozue a všichni Izraelité, kteří byli s ním, viděli, že záloha dobyla město a stoupá z něj dým, otočili se a zaútočili na ajské muže. 22  Pak na ně vyrazili i ti, kdo dobyli město. Tak se ajští muži ocitli v pasti, protože měli Izraelity z obou stran. Izraelité je všechny pobili, takže nikdo nepřežil ani neutekl.+ 23  Ale ajského krále+ zajali živého a přivedli ho k Jozuovi. 24  Když Izrael pozabíjel ajské muže v pustině, kam je pronásledovali, a všichni do jednoho padli mečem, celý Izrael se vrátil do Aje a pobil mečem ostatní obyvatele. 25  Ten den zahynuli všichni lidé z Aje, padlo 12 000 mužů a žen. 26  Jozue držel ruku s oštěpem zvednutou+ tak dlouho, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje zabiti.*+ 27  Ale dobytek a věci ukořistěné z města si Izraelité nechali, jak Jehova přikázal Jozuovi.+ 28  Jozue potom Aj vypálil a natrvalo ho proměnil v hromadu sutin+ – a tak je to až dodnes. 29  Ajského krále pověsil na kůl.* A večer, než zapadlo slunce, přikázal, aby jeho mrtvé tělo sundali z kůlu.+ Hodili ho ke vchodu do městské brány a navršili nad ním velkou kupu kamení, která je tam až dodnes. 30  Tehdy Jozue postavil na hoře Ebal+ oltář Jehovovi, Bohu Izraele, 31  jak Izraelitům přikázal Jehovův služebník Mojžíš a jak se píše v knize Mojžíšova zákona+ – „oltář z celých kamenů, které nebyly opracované železným nástrojem“.+ Obětovali na něm Jehovovi zápalné oběti a oběti společenství.+ 32  Potom Jozue napsal na kameny opis zákona,+ který v přítomnosti Izraelitů kdysi zapsal Mojžíš.+ 33  Celý Izrael včetně starších, vůdců lidu a soudců stál po obou stranách truhly před levitskými kněžími, kteří nesli truhlu Jehovovy smlouvy. Byli tam Izraelité i cizinci.+ Polovina stála před horou Gerizim a druhá polovina před horou Ebal+ (jak přikázal Jehovův služebník Mojžíš),+ aby izraelský lid mohl dostat požehnání. 34  Potom Jozue předčítal všechna slova Zákona,+ slova požehnání+ i prokletí,+ přesně jak jsou zapsaná v knize Zákona. 35  Nevynechal ani jediné slovo ze všeho, co Mojžíš přikázal. Všechna je přečetl celému shromáždění Izraele,+ včetně žen a dětí a cizinců, kteří mezi nimi žili.*+

Poznámky

Nebo „nechal nastoupit“.
Nebo „nížiny“.
Nebo „Arabou“.
Nebo „zasvěceni zničení“.
Nebo „strom“.
Dosl. „chodili“.