Jozue 7:1–26

  • Izrael poražen u Aje (1–5)

  • Jozuova modlitba (6–9)

  • Příčinou porážky je hřích (10–15)

  • Achan je odhalen a ukamenován (16–26)

7  Ale Izraelité se zachovali nevěrně a neposlechli příkaz ohledně toho, co se mělo zničit.* Achan,+ syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha, z kmene Juda, totiž vzal něco z věcí, které se měly zničit.+ A tak proti Izraelitům vzplanul Jehovův hněv.+  Jozue potom z Jericha vyslal muže do Aje,+ který je blízko Bet-avenu a východně od Betelu.+ Řekl jim: „Jděte do té země na výzvědy.“ Muži se tedy vydali na výzvědy do Aje.  Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: „Nemusí tam jít celé vojsko. Na dobytí Aje budou stačit asi dva nebo tři tisíce mužů. Neunavuj tím celé vojsko, vždyť je tam jenom málo lidí.“  Vydalo se tam tedy asi 3 000 válečníků, ale museli se před muži z Aje dát na útěk.+  Ajští muži jich 36 zabili. Hnali se za nimi od městské brány dolů až k Šebarim* a cestou je pobíjeli. Lid se proto roztřásl strachy a úplně ztratil odvahu.*  Nato si Jozue a izraelští starší roztrhli oděvy a padli tváří k zemi před Jehovovou truhlou. Leželi tak až do večera a sypali si na hlavu prach.  Jozue řekl: „Běda, Svrchovaný pane Jehovo! Proč jsi vůbec tento lid převáděl přes Jordán? Jen abys nás vydal do rukou Amorejců a vyhladil nás? Kdybychom raději zůstali na druhé straně* Jordánu!  Odpusť, Jehovo, co na to mám říct, když se teď Izrael dal na ústup* před svými nepřáteli?  Až se o tom Kananejci a ostatní obyvatelé té země doslechnou, obklíčí nás a vymažou naše jméno z povrchu zemského. Co potom uděláš pro své velké jméno?“+ 10  Jehova Jozuovi odpověděl: „Vstaň! Proč ležíš tváří k zemi? 11  Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu,+ kterou měli dodržet. Vzali něco z toho, co se mělo zničit+ – ukradli to+ a schovali mezi své věci.+ 12  Proto nedokážou porazit své nepřátele. Obrátí se a dají se před nimi na útěk, protože se sami stali něčím, co se má zničit. Nebudu už při vás stát, pokud ze svého středu neodstraníte to, co se má zničit.+ 13  Vstaň a posvěť lid!+ Řekni jim: ‚Zítra se posvěťte, protože Jehova, Bůh Izraele, vám říká: „Máš ve svém středu to, co se má zničit, Izraeli. Nedokážeš porazit své nepřátele, dokud ze svého středu neodstraníš to, co se má zničit. 14  Ráno budete předstupovat kmen po kmeni. Z kmene, který Jehova vybere,+ bude předstupovat rodina po rodině a z rodiny, kterou Jehova vybere, bude předstupovat domácnost po domácnosti. Z domácnosti, kterou Jehova vybere, bude předstupovat muž po muži. 15  A když se odhalí, kdo vzal to, co se mělo zničit, bude spálen*+ se vším, co mu patří. Porušil totiž Jehovovu smlouvu+ a dopustil se v Izraeli něčeho hanebného.“‘“ 16  Brzy ráno tedy Jozue vstal a nechal Izrael předstupovat kmen po kmeni. Byl vybrán kmen Juda. 17  Nechal předstupovat rodiny z kmene Juda a byla vybrána rodina Zerachovců.+ Potom nechal předstupovat rodinu Zerachovců, jednoho muže po druhém, a byl vybrán Zabdi. 18  Nakonec nechal předstupovat Zabdiho domácnost, jednoho muže po druhém, a byl vybrán+ Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha, z kmene Juda. 19  Jozue pak Achanovi řekl: „Můj synu, projev prosím úctu Jehovovi, Bohu Izraele, a vyznej mu svůj hřích. Řekni mi prosím, co jsi udělal. Netaj to přede mnou.“ 20  Achan Jozuovi odpověděl: „Ano, byl jsem to já, kdo zhřešil proti Jehovovi, Bohu Izraele. Udělal jsem toto: 21  Když jsem mezi kořistí uviděl krásný oděv ze Šinaru,+ 200 šekelů* stříbra a jednu zlatou tyč vážící 50 šekelů, zatoužil jsem po tom a vzal si to. Všechno je to schované v zemi uvnitř mého stanu, stříbro a zlato leží pod oděvem.“ 22  Jozue hned vyslal muže, ti běželi do stanu a našli tam schovaný oděv a pod ním stříbro a zlato. 23  Vzali tedy ty věci ze stanu, přinesli je k Jozuovi a všem Izraelitům a položili je před Jehovou. 24  Jozue a celý Izrael pak vzali Zerachova syna Achana,+ stříbro, oděv a zlatou tyč+ a také jeho syny a dcery, jeho býky, osly, ovce, stan a všechno, co mu patřilo, a vyvedli je do údolí* Achor.+ 25  Jozue mu řekl: „Proč jsi nás uvrhl do neštěstí?*+ Jehova dnes uvrhne do neštěstí tebe.“ A celý Izrael je ukamenoval+ a potom je spálil.+ Ukamenovali je všechny. 26  A navršili nad ním velkou hromadu kamení, která je tam až dodnes. Pak se Jehovův planoucí hněv utišil.+ Proto se tomu místu až dodnes říká údolí Achor.*

Poznámky

Nebo „zasvěceného zničení“.
Znamená „lomy“.
Dosl.: „Srdce lidu roztálo a stalo se vodou.“
Tj. na východní straně.
Nebo „obrátil zády“.
Tj. usmrcen a pak spálen.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „nížiny“.
Nebo „na nás přivedl zavržení“.
Znamená „neštěstí, zavržení“.