Jozue 6:1–27

  • Hradby Jericha se bortí (1–21)

  • Raab a její rodina jsou ušetřeny (22–27)

6  Jericho bylo kvůli Izraelitům pevně uzavřené. Nikdo z něj nevycházel a nikdo do něj nevstupoval.+  Jehova potom Jozuovi řekl: „Vydávám ti do rukou Jericho a jeho krále a silné bojovníky.+  A vy všichni válečníci budete pochodovat okolo města a celé ho jednou obejdete. Tak byste to měli dělat šest dnů.  Ať sedm kněží nese před truhlou sedm beraních rohů. Ale sedmý den byste měli pochodovat okolo města sedmkrát. Kněží budou troubit na rohy.+  Jakmile však uslyšíte, že na beraní rohy zatroubí dlouze, všichni byste měli vydat mohutný válečný pokřik. Hradby města se potom zbortí+ a vejdete do města, každý přímo vpřed.“  Jozue, syn Nuna, tedy svolal kněze a řekl jim: „Vezměte truhlu smlouvy a ať sedm kněží nese před Jehovovou truhlou sedm beraních rohů.“+  Potom řekl válečníkům: „Vydejte se na pochod okolo města. Ozbrojení muži+ půjdou před Jehovovou truhlou.“  A stalo se, jak Jozue řekl. Sedm kněží, kteří nesli před Jehovou sedm beraních rohů, vyšlo a troubilo na rohy a truhla Jehovovy smlouvy je následovala.  Před kněžími, kteří troubili na rohy, šli ozbrojení muži a za truhlou šla zadní stráž. A zvuk rohů neutichal. 10  Jozue válečníkům přikázal: „Nebudete křičet a nevydáte ani hlásku. Budete zticha, dokud vám neřeknu: ‚Křičte!‘ Potom budete křičet.“ 11  Na jeho pokyn šli s Jehovovou truhlou okolo města. Obešli ho jednou a potom se vrátili do tábora a přenocovali tam. 12  Následující den Jozue brzy ráno vstal, kněží vzali Jehovovu truhlu+ 13  a sedm kněží, kteří nesli sedm beraních rohů, šlo před Jehovovou truhlou a stále troubilo na rohy. Před nimi šli ozbrojení muži a za Jehovovou truhlou šla zadní stráž. A zvuk rohů neutichal. 14  I druhý den pochodovali okolo města. Jednou ho obešli a potom se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dnů.+ 15  Sedmý den vstali brzy ráno, hned za úsvitu, a pochodovali okolo města stejným způsobem, ale obešli ho sedmkrát. Jenom ten den obešli město sedmkrát.+ 16  A když ho obcházeli posedmé a kněží troubili na rohy, Jozue řekl válečníkům: „Křičte,+ protože Jehova vám to město vydal! 17  Město a všechno, co je v něm, se má zničit,*+ patří to Jehovovi. Jen prostitutka Raab+ má zůstat naživu, ona a všichni, kdo jsou s ní v domě, protože ukryla zvědy, které jsme vyslali.+ 18  Ale držte se dál od toho, co se má zničit,+ abyste po ničem z toho nezatoužili a nevzali si to,+ protože tak by se izraelský tábor kvůli vám stal něčím, co se má zničit, a uvrhli byste ho do neštěstí.*+ 19  Ale všechno stříbro a zlato a měděné a železné předměty patří Jehovovi jako něco svatého.+ Mělo by to přijít do pokladnice Jehovova domu.“+ 20  Když válečníci slyšeli troubení rohů, začali křičet.+ Jakmile zazněl zvuk rohů a mohutný válečný pokřik, hradby se zbortily.+ Válečníci pak vešli do města, každý přímo vpřed, a dobyli ho. 21  Zabili* mečem všechny, kdo byli ve městě, muže i ženy, mladé i staré, býky, ovce i osly.+ 22  Dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědech, Jozue řekl: „Jděte do domu té prostitutky a vyveďte ji odtamtud spolu se všemi, kdo k ní patří, jak jste jí přísahali.“+ 23  A tak ti mladí zvědové vešli dovnitř a vyvedli ven Raab spolu s jejím otcem, matkou, bratry a všemi, kdo k ní patřili, tedy celou její rodinu,+ a bezpečně je odvedli na místo mimo izraelský tábor. 24  Pak město a všechno, co bylo v něm, spálili. Ale stříbro, zlato a měděné a železné předměty dali do pokladnice Jehovova domu.+ 25  Jen prostitutku Raab a domácnost jejího otce a všechny, kdo k ní patřili, Jozue ušetřil.+ A žije v Izraeli dodnes,+ protože ukryla muže, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha.+ 26  V té době pronesl Jozue tuto přísahu:* „Ať je před Jehovou prokletý muž, který se Jericho pokusí znovu postavit. Když položí jeho základy, přijde o svého prvorozeného syna, a když zasadí jeho brány, přijde o svého nejmladšího syna.“+ 27  Jehova byl tedy s Jozuem+ a jeho sláva se šířila po celé zemi.+

Poznámky

Nebo „zasvětit zničení“.
Nebo „a přivedli byste na něj zavržení“.
Nebo „zasvětili zničení“.
Nebo možná „nechal lid pronést tuto přísahu“.