Jozue 22:1–34

  • Dva a půl kmene se vrací na východ (1–8)

  • Oltář u Jordánu (9–12)

  • Vysvětluje se účel oltáře (13–29)

  • Konflikt zažehnán (30–34)

22  Tehdy Jozue svolal Rubenovce, Gadovce a polovinu kmene Manasse  a řekl jim: „Udělali jste všechno, co vám přikázal Jehovův služebník Mojžíš.+ I mě jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal.+  Neopustili jste své bratry celou tu dobu až dodnes+ a splnili jste příkaz, který vám dal Jehova, váš Bůh.+  Jehova, váš Bůh, teď dopřál vašim bratrům odpočinek, jak jim slíbil.+ A tak se můžete vrátit do svých stanů v zemi, kterou vám Jehovův služebník Mojžíš dal do vlastnictví na druhé straně* Jordánu.+  Jen pečlivě dodržujte přikázání a zákon, který vám dal Jehovův služebník Mojžíš:+ Milujte Jehovu, svého Boha,+ choďte po všech jeho cestách,+ řiďte se jeho přikázáními,+ věrně se ho držte+ a služte mu+ celým srdcem a celou duší.“*+  Pak jim Jozue požehnal a propustil je a oni odešli ke svým stanům.  Jedné polovině kmene Manasse dal už dřív Mojžíš dědictví v Bašanu+ a druhé polovině dal Jozue zemi na západní straně Jordánu,+ spolu s jejich bratry. Když je Jozue propouštěl, aby šli ke svým stanům, požehnal jim  a řekl: „Vraťte se do svých stanů s velkým bohatstvím, velkým množstvím dobytka, stříbrem, zlatem, mědí a železem a spoustou oděvů.+ Vezměte si svůj díl kořisti,+ kterou jste získali od nepřátel, a podělte se o ni se svými bratry.“  Rubenovci, Gadovci a polovina kmene Manasse potom odešli ze Šila v kananejské zemi od ostatních Izraelitů a vrátili se do gileadské země,+ do země, kterou získali do vlastnictví a kde se usadili na Jehovovo nařízení dané prostřednictvím Mojžíše.+ 10  Když Rubenovci, Gadovci a polovina kmene Manasse přišli k Jordánu v kananejské zemi, postavili tam velký, nápadný oltář. 11  Za nějakou dobu se k ostatním Izraelitům doneslo:+ „Rubenovci, Gadovci a polovina kmene Manasse postavili oltář u Jordánu na hranici kananejské země, na straně, která patří Izraelitům.“ 12  Když se o tom Izraelité doslechli, všichni se shromáždili v Šilu,+ aby proti nim vytáhli do boje. 13  Izraelité potom vyslali k Rubenovcům, Gadovcům a polovině kmene Manasse do gileadské země Pinechase,+ syna kněze Eleazara, 14  a s ním deset náčelníků – po jednom náčelníkovi z každého rodu,* z každého izraelského kmene. Každý z nich byl vůdcem jednoho izraelského rodu.*+ 15  Když přišli k Rubenovcům, Gadovcům a polovině kmene Manasse do Gileadu, řekli jim: 16  „Toto říká celý Jehovův lid: ‚Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele?+ Přestali jste dnes následovat Jehovu. Postavili jste si oltář a vzbouřili se proti Jehovovi.+ 17  To nám nestačilo provinění, kterého jsme se dopustili u Peoru? Až dodnes jsme se od něho neočistili, i když na Jehovův lid přišla pohroma.+ 18  A vy teď chcete přestat následovat Jehovu! Pokud se dnes proti Jehovovi bouříte, on se zítra rozhořčí na celý Izrael.+ 19  Pokud je vaše země nečistá, přejděte do Jehovovy země,+ kde stojí Jehovův svatostánek,+ a usaďte se mezi námi. Ale nebouřete se proti Jehovovi a nedělejte buřiče z nás tím, že si k oltáři Jehovy, našeho Boha, stavíte ještě další oltář.+ 20  Když se Zerachův syn Achan+ dopustil zrady ohledně toho, co se mělo zničit,* nepřišlo snad rozhořčení na celý Izrael?+ A nebyl sám, kdo kvůli tomu provinění zemřel.‘“+ 21  Nato Rubenovci, Gadovci a polovina kmene Manasse odpověděli vůdcům izraelských rodů:*+ 22  „Jehova je Bůh bohů!* Jehova je Bůh bohů!+ On to ví a dozví se to i Izrael. Pokud jsme se vzbouřili a zradili jsme Jehovu, ať nás dnes neochrání. 23  Pokud jsme si postavili oltář proto, že jsme už nechtěli následovat Jehovu a chtěli jsme na něm obětovat zápalné oběti, obilné oběti a oběti společenství, ať nás Jehova potrestá.+ 24  Udělali jsme to proto, že jsme se báli, aby v budoucnu vaši synové neřekli našim synům: ‚Jakým právem uctíváte Jehovu, Boha Izraele, spolu s námi?* 25  Jehova stanovil mezi námi a mezi vámi, Rubenovci a Gadovci, jako hranici Jordán. Nemáte s Jehovou nic společného.‘ A vaši synové zabrání našim synům uctívat* Jehovu. 26  A tak jsme si řekli: ‚Pojďme postavit oltář. Nebude sloužit pro zápalné ani jiné oběti, 27  ale bude svědkem mezi vámi a námi+ i našimi potomky,* že budeme uctívat Jehovu svými zápalnými oběťmi, oběťmi společenství a jinými oběťmi.+ Vaši synové pak nebudou moct někdy v budoucnu říct našim synům: „Nemáte s Jehovou nic společného.“‘ 28  Řekli jsme si: ‚Kdyby to v budoucnu nám a našim potomkům* řekli, odpovíme jim: „Podívejte se na napodobeninu Jehovova oltáře, kterou udělali naši předkové, ne pro zápalné ani jiné oběti, ale aby byl svědkem mezi vámi a námi.“‘ 29  Rozhodně bychom si nedovolili vzbouřit se proti Jehovovi a přestat Jehovu následovat.+ Nechtěli jsme postavit oltář pro zápalné, obilné ani jiné oběti, protože už máme oltář Jehovy, našeho Boha, který stojí před svatostánkem!“+ 30  Když kněz Pinechas, náčelníci a vůdci izraelských rodů* slyšeli, co řekli potomci Rubena, Gada a Manasseho, byli s tím spokojení.+ 31  Pinechas, syn kněze Eleazara, tedy řekl potomkům Rubena, Gada a Manasseho: „Dnes jsme se přesvědčili, že Jehova je stále v našem středu, protože jste Jehovu nezradili. Zachránili jste Izraelity před Jehovovou rukou.“ 32  Pinechas, syn kněze Eleazara, a náčelníci pak odešli z gileadské země od Rubenovců a Gadovců a vrátili se do Kanaánu k ostatním Izraelitům a podali jim zprávu. 33  A Izraelity ta zpráva potěšila. Chválili Boha a přestali mluvit o tom, že vytáhnou do boje proti Rubenovcům a Gadovcům, aby zničili jejich zemi. 34  A tak Rubenovci a Gadovci oltář pojmenovali* a řekli: „Je svědkem mezi námi, že Jehova je pravý Bůh.“

Poznámky

Tj. na východní straně.
Dosl. „otcovského domu“.
Nebo „otcovského domu z izraelských tisíců“.
Nebo „zasvěceného zničení“.
Dosl. „tisíců“.
Nebo: „Ten Božský, Bůh, Jehova!“
Nebo: „Co máte společného s Jehovou, Bohem Izraele?“
Dosl. „bát se“.
Dosl. „našimi generacemi po nás“.
Dosl. „generacím“.
Dosl. „tisíců“.
Z uvedeného vysvětlení vyplývá, že oltář pravděpodobně pojmenovali Svědek.