Jozue 21:1–45

21  Vůdci levitských rodů tehdy přišli za knězem Eleazarem,+ Jozuem, synem Nuna, a vůdci rodů izraelských kmenů  a v Šilu+ v kananejské zemi jim řekli: „Jehova prostřednictvím Mojžíše přikázal, abychom dostali města, ve kterých budeme bydlet, a pastviny pro naše stáda.“+  Na Jehovovo nařízení tedy Izraelité dali Levitům ze svého dědictví tato města+ s okolními pastvinami:+  První los vyšel na rodiny Kehatovců.+ Levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem 13 měst na území kmenů Juda,+ Simeon+ a Benjamín.+  Zbývající Kehatovci získali losem deset měst od rodin z kmenů Efrajim+ a Dan a poloviny kmene Manasse.+  Geršonovci+ získali losem 13 měst od rodin z kmenů Isachar, Ašer a Naftali a poloviny kmene Manasse v Bašanu.+  A rodiny Merariovců+ získaly 12 měst na území kmenů Ruben, Gad a Zebulon.+  Izraelité přidělili Levitům losem tato města s jejich pastvinami, jak to Jehova přikázal prostřednictvím Mojžíše.+  Na území kmenů Juda a Simeon tedy určili města, která jsou vyjmenovaná dále.+ 10  Připadla Áronovým potomkům z rodin Kehatovců, protože na tyto Levity vyšel první los. 11  V hornatém kraji Judy jim dali Kirjat-arbu+ (Arba byl otcem Anaka), což je Hebron,+ a okolní pastviny. 12  Ale pole toho města a okolní vesnice dali do vlastnictví Kalebovi, synovi Jefunneho.+ 13  Potomkům kněze Árona dali Hebron+ s jeho pastvinami jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,+ a také Libnu+ s jejími pastvinami, 14  Jattir+ s jeho pastvinami, Eštemou+ s jejími pastvinami, 15  Cholon+ s jeho pastvinami, Debir+ s jeho pastvinami, 16  Ajin+ s jeho pastvinami, Juttu+ s jejími pastvinami a Bet-šemeš s jeho pastvinami – devět měst na území těchto dvou kmenů. 17  A na území kmene Benjamín dostali Gibeon+ s jeho pastvinami, Gebu s jejími pastvinami,+ 18  Anatot+ s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami – čtyři města. 19  Celkem dostali Áronovi potomci, kněží, 13 měst s jejich pastvinami.+ 20  Zbývající rodiny Kehatovců, kteří patřili k Levitům, získaly losem města na území kmene Efrajim. 21  V hornatém kraji Efrajima jim dali Šekem+ s jeho pastvinami jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,+ a také Gezer+ s jeho pastvinami, 22  Kibcajim s jeho pastvinami a Bet-choron+ s jeho pastvinami – čtyři města. 23  Na území kmene Dan dostali Elteke s jeho pastvinami, Gibbeton s jeho pastvinami, 24  Aijalon+ s jeho pastvinami a Gat-rimmon s jeho pastvinami – čtyři města. 25  A na území poloviny kmene Manasse dostali Taanak+ s jeho pastvinami a Gat-rimmon s jeho pastvinami – dvě města. 26  Celkem dostaly zbývající rodiny Kehatovců deset měst s jejich pastvinami. 27  Rodiny Geršonovců,+ kteří patřili k Levitům, dostaly na území poloviny kmene Manasse Golan+ v Bašanu s jeho pastvinami jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, a Beešteru s jejími pastvinami – dvě města. 28  Na území kmene Isachar+ dostali Kišjon s jeho pastvinami, Daberat+ s jeho pastvinami, 29  Jarmut s jeho pastvinami a En-gannim s jeho pastvinami – čtyři města. 30  Na území kmene Ašer+ dostali Mišal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami, 31  Chelkat+ s jeho pastvinami a Rechob+ s jeho pastvinami – čtyři města. 32  A na území kmene Naftali dostali Kedeš+ v Galileji s jeho pastvinami jako útočištné město+ pro ty, kdo někoho zabili, a také Chammot-dor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami – tři města. 33  Celkem dostaly rodiny Geršonovců 13 měst s jejich pastvinami. 34  A rodiny Merariovců,+ zbývající Levité, dostaly na území kmene Zebulon+ Jokneam+ s jeho pastvinami, Kartu s jejími pastvinami, 35  Dimnu s jejími pastvinami a Nahalal+ s jeho pastvinami – čtyři města. 36  Na území kmene Ruben dostali Becer+ s jeho pastvinami, Jahac s jeho pastvinami,+ 37  Kedemot s jeho pastvinami a Mefaat s jeho pastvinami – čtyři města. 38  A na území kmene Gad+ dostali Ramot v Gileadu+ s jeho pastvinami jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, a také Machanajim+ s jeho pastvinami, 39  Chešbon+ s jeho pastvinami a Jazer+ s jeho pastvinami – celkem čtyři města. 40  Rodinám Merariovců, zbývajícím levitským rodinám, připadlo losem celkem 12 měst. 41  Na území Izraelitů bylo celkem 48 levitských měst s jejich pastvinami.+ 42  Kolem každého z těchto měst byly pastviny. 43  Jehova tedy dal Izraelitům celou zemi, jak přísahal jejich praotcům,+ a zmocnili se jí a usadili se v ní.+ 44  Jehova jim navíc dopřál odpočinek od všech okolních nepřátel, jak přísahal jejich praotcům,+ a nikdo z jejich nepřátel před nimi neobstál.+ Jehova jim je všechny vydal do rukou.+ 45  Neselhal ani jediný slib* ze všech dobrých slibů, které dal Jehova Izraelitům. Všechny se splnily.+

Poznámky

Nebo „slovo“.