Jozue 15:1–63

  • Dědictví kmene Juda (1–12)

  • Kalebova dcera dostává část země (13–19)

  • Města patřící kmeni Juda (20–63)

15  Země určená losem+ pro rodiny z kmene Juda sahala k hranici Edomu,+ pustině Cin a jižnímu konci Negebu.  Jižní hranice vedla od konce Solného moře,*+ od jeho jižního zálivu.  Vedla na jih k průsmyku Akrabbim+ a pokračovala přes Cin, od jihu potom vycházela ke Kadeš-barneji,+ šla přes Checron k Addaru a stáčela se ke Karce.  Pak pokračovala k Acmonu+ a sahala až k říčnímu údolí* Egypt+ a končila u moře.* To byla jižní hranice.  Východní hranici tvořilo Solné moře* až k ústí Jordánu. A severní hranice začínala u mořského zálivu, u ústí Jordánu.+  Stoupala k Bet-chogle,+ pokračovala severně od Bet-araby+ a pak stoupala ke kameni Bohana,+ syna Rubena.  Odtamtud stoupala k Debiru v údolí* Achor+ a stáčela se na sever ke Gilgalu,+ který je před průsmykem Adummim, který je jižně od říčního údolí.* Pokračovala k prameni En-šemeš+ a končila u En-rogelu.+  Stoupala k údolí Hinnomova syna,+ k jižnímu svahu jebusejského města, což je Jeruzalém.+ Pak stoupala na vrcholek hory, která se zvedá západně od údolí Hinnom a je na severním konci údolí* Refajců.  Od vrcholku této hory byla hranice vytyčena k prameni Neftoa+ a vedla k městům podél hory Efron a dál k Baale, což je Kirjat-jearim.+ 10  Od Baaly se stáčela západně k hoře Seir, pokračovala přes severní svah hory Jearim, což je Kesalon, sestupovala k Bet-šemeši+ a vedla přes Timnah.+ 11  Mířila k severnímu svahu Ekronu,+ pokračovala k Šikkeronu, pak přes horu Baala k Jabneelu a končila u moře. 12  Západní hranici tvořilo Velké moře*+ a jeho pobřeží. To byly hranice území přiděleného rodinám z kmene Juda. 13  A Kalebovi,+ synovi Jefunneho, dal Jozue podíl mezi potomky Judy podle Jehovova nařízení. Dal mu Kirjat-arbu (Arba byl otcem Anaka), což je Hebron.+ 14  Kaleb odtamtud vyhnal tři Anakovy syny:+ Šešaie, Achimana a Talmaie,+ potomky Anaka. 15  Potom odtamtud vytáhl proti obyvatelům Debiru.+ (Debir se dřív jmenoval Kirjat-sefer.) 16  Tehdy Kaleb řekl: „Tomu, kdo zaútočí na Kirjat-sefer a dobude ho, dám za manželku svou dceru Aksu.“ 17  Dobyl ho Otniel,+ syn Kalebova bratra Kenaze.+ A tak mu Kaleb dal svou dceru Aksu+ za manželku. 18  Cestou domů na Otniela naléhala, aby požádal jejího otce o pole. Když potom sesedla z osla,* Kaleb se jí zeptal: „Co si přeješ?“+ 19  Odpověděla mu: „Dej mi prosím dar jako projev svého požehnání, vždyť jsem od tebe dostala jen kus suché země na jihu.* Dej mi také Gullot-majim.“* A tak jí dal Horní Gullot a Dolní Gullot. 20  To je dědictví kmene Juda, které bylo rozděleno podle jejich rodin. 21  V nejjižnější části území kmene Juda, směrem k hranici Edomu,+ byla tato města: Kabceel, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedeš, Chacor, Jitnan, 24  Zif, Telem, Bealot, 25  Chacor-chadatta, Kerijot-checron, což je Chacor, 26  Amam, Šema, Molada,+ 27  Chacar-gadda, Chešmon, Bet-pelet,+ 28  Chacar-šual, Beer-šeba,+ Bizjotja, 29  Baala, Ijim, Ecem, 30  Eltolad, Kesil, Chorma,+ 31  Ciklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaot, Šilchim, Ajin a Rimmon.+ Celkem to bylo 29 měst s okolními vesnicemi. 33  V Šefele:+ Eštaol, Cora,+ Ašna, 34  Zanoach, En-gannim, Tappuach, Enam, 35  Jarmut, Adullam,+ Soko, Azeka,+ 36  Šaarajim,+ Aditajim, Gedera a Gederotajim* – 14 měst s okolními vesnicemi. 37  Cenan, Chadaša, Migdal-gad, 38  Dilean, Micpe, Jokteel, 39  Lakiš,+ Bockat, Eglon, 40  Kabbon, Lachmam, Kitliš, 41  Gederot, Bet-dagon, Naama a Makkeda+ – 16 měst s okolními vesnicemi. 42  Libna,+ Eter, Ašan,+ 43  Jiftach, Ašna, Necib, 44  Keila, Akzib a Mareša – devět měst s okolními vesnicemi. 45  Ekron a okolní vesnice* a osady. 46  Západně od Ekronu všechna místa kolem Ašdodu a okolní vesnice. 47  Ašdod+ a okolní vesnice a osady, Gaza+ a okolní vesnice a osady a až k říčnímu údolí Egypt a Velkému moři* a jeho pobřeží.+ 48  V hornatém kraji: Šamir, Jattir,+ Soko, 49  Danna, Kirjat-sanna, což je Debir, 50  Anab, Eštemo,+ Anim, 51  Gošen,+ Cholon a Gilo+ – 11 měst s okolními vesnicemi. 52  Arab, Duma, Ešan, 53  Janim, Bet-tappuach, Afeka, 54  Chumta, Kirjat-arba, což je Hebron,+ a Cior – devět měst s okolními vesnicemi. 55  Maon,+ Karmel, Zif,+ Jutta, 56  Jezreel, Jokdeam, Zanoach, 57  Kajin, Gibea a Timnah+ – deset měst s okolními vesnicemi. 58  Chalchul, Bet-cur, Gedor, 59  Maarat, Bet-anot a Eltekon – šest měst s okolními vesnicemi. 60  Kirjat-baal, což je Kirjat-jearim,+ a Rabba – dvě města s okolními vesnicemi. 61  V pustině: Bet-araba,+ Middin, Sekaka, 62  Nibšan, Město soli a En-gedi+ – šest měst s okolními vesnicemi. 63  Muži z kmene Juda však nedokázali vyhnat Jebusejce,+ kteří bydleli v Jeruzalémě,+ a ti tam proto žijí s Judovci až dodnes.

Poznámky

Tj. Mrtvého moře.
Nebo „vádí“.
Tj. Velkého moře, Středozemního moře.
Tj. Mrtvé moře.
Nebo „nížině“.
Nebo „vádí“.
Nebo „nížiny“.
Tj. Středozemní moře.
Nebo možná „když potom byla na oslu a zatleskala“.
Nebo „v Negebu“.
Znamená „vodní nádrže“.
Nebo možná „Gedera a její ovčince“.
Nebo „závislá městečka“, dosl. „dcery“.
Tj. Středozemnímu moři.