Jozue 13:1–33

  • Území, která ještě zbývá dobýt (1–7)

  • Rozdělení země východně od Jordánu (8–14)

  • Dědictví kmene Ruben (15–23)

  • Dědictví kmene Gad (24–28)

  • Dědictví kmene Manasse na východě (29–32)

  • Dědictvím Levitů je Jehova (33)

13  Jozue už byl starý, v pokročilém věku.+ Jehova mu tedy řekl: „Ty jsi zestárl, jsi v pokročilém věku, ale ještě je potřeba dobýt velkou část země.  Zbývá se zmocnit+ všech krajů Filištínů a Gešurovců+  (území od ramene Nilu,* které je východně od* Egypta, až k pomezí Ekronu na severu, tedy území kdysi považovaného za kananejské+), včetně území pěti vládců Filištínů+ – Gazanů, Ašdoďanů,+ Aškaloňanů,+ Gaťanů+ a Ekroňanů+ – a také území obývaného Avvijci+  na jihu; celé země Kananejců; území od Meary, která patří Sidoncům,+ po Afek, až k amorejskému pomezí;  země Gebalanů+ a celého Libanonu směrem na východ, od Baal-gadu na úpatí hory Hermon až k Lebo-chamatu;*+  země všech Sidonců,+ kteří obývají hornatý kraj od Libanonu+ po Misrefot-majim.+ Já sám je před Izraelity vyženu.*+ Stačí, abys tu zemi rozdělil a dal ji Izraeli jako dědictví, jak jsem ti přikázal.+  Proto tuto zemi rozděl na podíly a dej ji jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasse.“+  Druhá polovina kmene Manasse, Rubenovci a Gadovci přijali dědictví, které jim dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Jehovův služebník Mojžíš jim dal území+  od Aroeru,+ který je na okraji údolí* Arnon,+ spolu s městem uprostřed údolí a celou náhorní plošinou u Medeby až k Dibonu; 10  všechna města amorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, až k ammonskému pomezí;+ 11  také Gilead, území Gešurovců a Maakaťanů,+ celou horu Hermon a celý Bašan+ až do Saleky;+ 12  celou královskou říši Oga v Bašanu, který vládl v Aštarotu a v Edrei. (Byl jedním z posledních Refajců.)+ Mojžíš je porazil a vyhnal.*+ 13  Izraelité ale nevyhnali*+ Gešurovce a Maakaťany. Obyvatelé Gešuru a Maakatu mezi nimi žijí až dodnes. 14  Jenom kmeni Levitů nedal dědictví.+ Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Jehovovi, Bohu Izraele,+ jak jim slíbil.+ 15  Kmeni Ruben dal Mojžíš pro jejich rodiny toto dědictví: 16  území od Aroeru, který je na okraji údolí Arnon, město uprostřed údolí a celou náhorní plošinu u Medeby; 17  Chešbon a všechna okolní městečka+ na náhorní plošině, Dibon, Bamot-baal, Bet-baal-meon,+ 18  Jahac,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kirjatajim, Sibmu,+ Ceret-šachar na hoře u údolí,* 20  Bet-peor, svahy Pisgy,+ Bet-ješimot,+ 21  všechna města na náhorní plošině a celou říši amorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu.+ Mojžíš porazil jeho+ i midianské náčelníky Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu,+ Sichonovy vazaly,* kteří v té zemi bydleli. 22  Mezi těmi, které Izraelité zabili mečem, byl i věštec Balám,+ syn Beora. 23  Hranici území Rubenovců tvořil Jordán. Tato města s okolními vesnicemi připadla jako dědictví rodinám Rubenovců. 24  A kmeni Gad, rodinám Gadovců, dal Mojžíš toto dědictví: 25  Jazer+ a všechna gileadská města a polovinu země Ammonitů+ až k Aroeru u Rabby;+ 26  území od Chešbonu+ k Ramat-micpe a Betonimu a od Machanajimu+ k pomezí Debiru; 27  v údolí* města Bet-haram, Bet-nimru,+ Sukkot+ a Cafon, zbytek říše chešbonského krále Sichona.+ Hranicí jejich území byla východní strana Jordánu až k jižním břehům Kinneretského moře.*+ 28  Tato města s okolními vesnicemi připadla jako dědictví rodinám Gadovců. 29  I polovině kmene Manasse, rodinám poloviny Manasseovců, dal Mojžíš dědictví.+ 30  Jejich území se rozkládalo od Machanajimu+ a zahrnovalo celý Bašan, celou říši bašanského krále Oga a všechny Jairovy stanové vesnice+ v Bašanu, 60 městeček. 31  A polovina Gileadu a Aštarot a Edrei,+ města Ogovy královské říše v Bašanu, připadly synům Makira,+ syna Manasseho, rodinám poloviny Makirovců. 32  To bylo dědictví, které jim Mojžíš dal na moabských pláních za Jordánem, východně od Jericha.+ 33  Ale kmeni Levitů Mojžíš nedal dědictví.+ Jejich dědictvím je Jehova, Bůh Izraele, jak jim to slíbil.+

Poznámky

Nebo „od Šichoru“.
Dosl. „je před“.
Nebo „ke vstupu do Chamatu“.
Nebo „připravím o vlastnictví“.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Nebo „připravil o vlastnictví“.
Nebo „nepřipravili o vlastnictví“.
Nebo „nížiny“.
Tj. krále pod Sichonovou nadvládou.
Nebo „nížině“.
Tj. Genezaretského jezera neboli Galilejského moře.