Jozue 11:1–23

  • Dobytí měst na severu (1–15)

  • Shrnutí Jozuových vítězství (16–23)

11  Jakmile se to doslechl chacorský král Jabin, poslal vzkaz madonskému králi+ Jobabovi, šimronskému králi, akšafskému králi,+  králům v hornatém kraji na severu, na pláních* jižně od Kinneretu, v Šefele a na dorských+ svazích na západě,  Kananejcům+ na východě i na západě, Amorejcům,+ Chetitům, Perizejcům a Jebusejcům v hornatém kraji a Chivijcům+ v zemi Micpa na úpatí Hermonu.+  Vytáhli tedy se všemi svými vojsky. Bylo jich obrovské množství, jako zrnek písku na břehu moře, a měli spoustu koní a válečných vozů.  Všichni tito králové se podle domluvy setkali a společně se utábořili u meromských vod, aby bojovali proti Izraeli.  Tehdy řekl Jehova Jozuovi: „Neboj se jich,+ protože zítra touto dobou je Izraeli vydám a všechny je pobijete. Jejich koním přeřízneš šlachy+ a jejich vozy spálíš.“  Jozue se všemi válečníky pak přitáhli k meromským vodám a tam na své nepřátele nečekaně zaútočili.  Jehova je Izraelitům vydal do rukou.+ Porazili je a pronásledovali je až k Velkému Sidonu+ a k Misrefot-majimu+ a k údolí Micpe na východě. Pobíjeli je tak dlouho, až nikdo nezůstal naživu.+  Jozue potom udělal, co mu Jehova řekl. Jejich koním přeřízl šlachy a jejich vozy spálil.+ 10  Kromě toho se Jozue vrátil a dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem,+ protože Chacor byl nejvýznamnější ze všech těchto království. 11  Všechny,* kdo byli ve městě, pobili mečem. Vyhladili* je, takže nikdo nezůstal naživu,+ a Chacor pak vypálili. 12  Jozue pobil mečem všechny tyto krále a zmocnil se všech jejich měst.+ Vyhladil je,+ jak přikázal Jehovův služebník Mojžíš. 13  Izraelité však nevypálili žádné město stojící na kopci, kromě Chacoru. Ten jediný Jozue vypálil. 14  Dobytek a všechny věci ukořistěné z těchto měst si Izraelité vzali pro sebe.+ Ale lidi pobíjeli mečem, dokud je všechny nevyhladili.+ Nikoho nenechali naživu.+ 15  Jak Jehova přikázal svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi+ a tak to Jozue udělal. Neopomněl vykonat nic z toho, co Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 16  Jozue dobyl celou zemi: hornatý kraj, celý Negeb,+ celou zemi Gošen, Šefelu,+ Arabu+ a hornatý kraj Izraele a jeho podhůří,* 17  tedy celé území od hory Chalak, která se zvedá k Seiru, až k Baal-gadu+ v Libanonském údolí na úpatí hory Hermon.+ Porazil všechny jejich krále, zajal je a usmrtil. 18  Se všemi těmito králi vedl válku dlouhou dobu. 19  Kromě Chivijců, kteří žili v Gibeonu, žádné město neuzavřelo s Izraelity mírovou smlouvu.+ Všech ostatních měst se zmocnili bojem.+ 20  Sám Jehova nechal jejich srdce zatvrdit,+ aby proti Izraeli vedli válku a aby je bez milosti vyhladil.+ Měli být odstraněni, jak to Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 21  V té době Jozue také vyhladil Anakovce+ z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu a celého hornatého kraje Judy a celého hornatého kraje Izraele. Vyhladil je i s jejich městy.+ 22  V zemi Izraelitů žádní Anakovci nezůstali. Žili už jen+ v Gaze,+ Gatu+ a Ašdodu.+ 23  Jozue si tedy podmanil celou zemi, jak Jehova slíbil Mojžíšovi.+ Potom ji dal Izraeli jako dědictví a rozdělil ji na podíly mezi jednotlivé kmeny.+ A země si odpočinula od válek.+

Poznámky

Nebo „v Arabě“.
Nebo „všechny duše“.
Nebo „zasvětili zničení“.
Nebo „jeho Šefelu“.