Jozue 10:1–43

  • Izraelité brání Gibeon (1–7)

  • Jehova bojuje za Izrael (8–15)

    • Na prchající nepřátele padají kroupy (11)

    • Zastavuje se slunce (12–14)

  • Pět útočících králů je zabito (16–28)

  • Dobytí měst na jihu (29–43)

10  Jakmile se jeruzalémský král Adoni-cedek doslechl, že Jozue dobyl Aj a zničil* ho – že s Ajem a jeho králem+ naložil stejně jako s Jerichem a jeho králem+ – a že obyvatelé Gibeonu uzavřeli s Izraelity mírovou smlouvu+ a smí zůstat mezi nimi,  vyděsil se,+ protože Gibeon byl velké město, velké jako jedno z královských měst. Byl větší než Aj+ a všichni jeho muži byli válečníci.  Jeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz hebronskému+ králi Hohamovi, jarmutskému králi Piramovi, lakišskému králi Jafiovi a eglonskému králi Debirovi.+ Žádal je:  „Přijďte mi na pomoc a zaútočme na Gibeon, protože uzavřel mírovou smlouvu s Jozuem a Izraelity.“+  Nato se pět amorejských+ králů (jeruzalémský král, hebronský král, jarmutský král, lakišský král a eglonský král) shromáždilo i se svými vojsky. Pochodovali ke Gibeonu, utábořili se u něj a začali proti němu bojovat.  Gibeonští muži pak vzkázali Jozuovi do tábora v Gilgalu:+ „Neopouštěj* své otroky.+ Přijď nám rychle na pomoc a zachraň nás! Shromáždili se proti nám všichni amorejští králové z hornatého kraje.“  A tak Jozue se všemi bojovníky a silnými válečníky vytáhli z Gilgalu.+  Jehova potom řekl Jozuovi: „Neboj se jich,+ protože ti je vydávám do rukou.+ V boji proti tobě nikdo z nich neobstojí.“+  Jozue pochodoval z Gilgalu celou noc a nečekaně na ně zaútočil. 10  Jehova je uvrhl do zmatku+ a Izraelité jim u Gibeonu způsobili velkou porážku. Pronásledovali je cestou stoupající k Bet-choronu a pobíjeli je až do Azeky a Makkedy. 11  Když před Izraelem prchali z bet-choronského svahu, Jehova na ně až do Azeky vrhal z nebe velké kroupy a oni umírali. Těch, kteří zemřeli při krupobití, bylo víc než těch, které Izraelité zabili mečem. 12  Ten den, kdy Jehova porazil Amorejce před očima Izraelitů, se Jozue obrátil na Jehovu a řekl před Izraelem: „Slunce, zastav se+ nad Gibeonem,+a ty, měsíci, nad údolím* Aijalon!“ 13  Slunce se tedy zastavilo a měsíc se nepohnul, dokud národ neporazil* své nepřátele. Není to snad zapsané v knize Jašar?+ Slunce stálo uprostřed nebe a nespěchalo zapadat zhruba celý den. 14  Nikdy předtím ani potom nenastal den, kdy by Jehova někoho takovým způsobem vyslyšel.+ Jehova totiž bojoval za Izrael.+ 15  Potom se Jozue s celým Izraelem vrátili do tábora v Gilgalu.+ 16  A těch pět králů uprchlo a schovalo se v jeskyni u Makkedy.+ 17  Jozuovi pak podali zprávu: „Našli jsme těch pět králů. Schovávají se v jeskyni u Makkedy.“+ 18  Jozue tedy řekl: „Přivalte ke vchodu do jeskyně velké kameny a postavte tam stráže. 19  Ale vy ostatní se nezastavujte. Pronásledujte své nepřátele a napadněte je zezadu.+ Nedovolte jim vstoupit do jejich měst. Jehova, váš Bůh, vám je vydává do rukou.“ 20  Jozue a Izraelité jim způsobili velkou porážku a skoro všechny je vyhladili. Jen někteří přežili, protože se jim podařilo uniknout do opevněných měst. 21  Potom se všichni válečníci bezpečně vrátili k Jozuovi do tábora u Makkedy. Nikdo se už proti Izraelitům neodvážil říct jediné slovo.* 22  Jozue pak řekl: „Odkryjte vchod do jeskyně, vyveďte z ní těch pět králů a přiveďte je ke mně.“ 23  A tak k němu přivedli z jeskyně těchto pět králů: jeruzalémského krále, hebronského krále, jarmutského krále, lakišského krále a eglonského krále.+ 24  Když je k Jozuovi přivedli, svolal všechny izraelské muže. Velitelům válečníků, kteří šli s ním, řekl: „Pojďte sem a stoupněte těmto králům nohou na šíji.“ A tak přišli a stoupli jim na šíji.+ 25  Potom jim Jozue řekl: „Nebojte se ani se neděste.+ Buďte odvážní a silní, protože to samé Jehova udělá všem vašim nepřátelům, proti kterým bojujete.“+ 26  Potom Jozue ty krále usmrtil a pověsil na pět kůlů.* Zůstali na nich viset až do večera. 27  Při západu slunce Jozue nařídil, aby je z kůlů sundali+ a hodili je do jeskyně, kde se předtím schovávali. Ke vchodu do jeskyně pak dali velké kameny, které jsou tam až dodnes. 28  V ten den Jozue dobyl Makkedu+ a její obyvatele vyhladil mečem. Zabil* jejího krále a všechny* ve městě, takže nikdo nepřežil.+ S králem Makkedy+ naložil stejně jako s králem Jericha. 29  Potom Jozue s celým Izraelem táhli od Makkedy k Libně+ a bojovali proti ní. 30  Také Libnu a jejího krále+ Jehova vydal do rukou Izraelitů. Zaútočili na město a všechny pobili mečem, takže v něm nikdo nepřežil. S králem Libny naložili stejně jako s králem Jericha.+ 31  Jozue s celým Izraelem pak táhli od Libny k Lakiši,+ utábořili se tam a bojovali proti němu. 32  Jehova vydal Lakiš do rukou Izraelitů, takže ho druhý den dobyli. Zaútočili na město a všechny v něm pobili mečem,+ stejně jako to udělali s Libnou. 33  Gezerský+ král Horam vytáhl Lakiši na pomoc, ale Jozue ho usmrtil a pobil i jeho lid, takže nikdo z nich nepřežil. 34  Potom Jozue s celým Izraelem táhli od Lakiše k Eglonu,+ utábořili se tam a bojovali proti němu. 35  Ten den ho dobyli a jeho obyvatele vyhladili mečem. Zabili ten den všechny ve městě, stejně jako to udělali s Lakišem.+ 36  Jozue s celým Izraelem potom táhli od Eglonu k Hebronu+ a bojovali proti němu. 37  Dobyli ho a pobili mečem jeho krále a všechny ve městě i v okolních městečkách, takže nikdo nepřežil. Jozue vyhladil* celé město, všechny obyvatele, stejně jako to udělal s Eglonem. 38  Nakonec se Jozue s celým Izraelem obrátili k Debiru+ a bojovali proti němu. 39  Dobyl město i všechna okolní městečka a zabil mečem jeho krále i všechny obyvatele. Vyhladil je všechny, takže nikdo nepřežil.+ Naložil s Debirem a jeho králem stejně jako s Hebronem a také s Libnou a jejím králem. 40  Jozue dobyl celou zemi – hornatý kraj, Negeb, Šefelu+ a svahy – a porazil všechny jejich krále. Nezanechal nikoho naživu. Všechny je vyhladil,+ jak přikázal Jehova, Bůh Izraele.+ 41  Jozue dobyl území od Kadeš-barneje+ ke Gaze,+ celou zemi Gošen+ a odtamtud až po Gibeon.+ 42  Všech těchto králů a jejich území se zmocnil při jediném tažení, protože za Izrael bojoval Jehova, Bůh Izraele.+ 43  Potom se Jozue s celým Izraelem vrátili do tábora v Gilgalu.+

Poznámky

Nebo „zasvětil zničení“.
Dosl. „nenech svou ruku klesnout od“.
Nebo „nížinou“.
Dosl. „nevykonal pomstu na“.
Dosl. „nenaostřil svůj jazyk“.
Nebo „stromů“.
Nebo „zasvětil zničení“.
Nebo „každou duši“.
Nebo „zasvětil zničení“.