Joel 3:1–21

  • Jehova soudí všechny národy (1–17)

    • Údolí Jehošafat (2, 12)

    • Údolí rozhodnutí (14)

    • Jehova bude pevností pro Izrael (16)

  • Jehova žehná svému lidu (18–21)

3  „V těch dnech, v té době,až přivedu zpět zajatce z Judska a Jeruzaléma,+   shromáždím všechny národya přivedu je do údolí* Jehošafat.* Tam se s nimi budu soudit+kvůli svému dědictví, kvůli svému lidu Izraeli,protože je rozptýlili mezi národya rozdělili si mezi sebou moji zemi.+   O můj lid házeli los,+vyměnili chlapce za prostitutkua dívku prodali za víno, aby se napili.   Co proti mně máte,Tyre, Sidone a všechny filištínské kraje? Vy se mi za něco mstíte? Pokud se mi chcete mstít,já vám* vaše jednání rychle, okamžitě oplatím.+   Protože jste vzali mé stříbro a zlato,+mé nejdražší poklady jste odnesli do svých chrámů   a judský a jeruzalémský lid jste prodávali Řekům,+abyste je odvedli daleko od jejich země,   burcuji je, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali,+a vaše jednání vám* oplatím.   Prodám vaše syny a dcery do rukou Judejců+a ti je prodají mužům ze Sáby,* dalekému národu. Řekl to sám Jehova.   Ohlašujte mezi národy:+ ‚Připravte se do války!* Vyburcujte válečníky! Ať všichni vojáci vyrazí kupředu, ať zaútočí!+ 10  Překovejte své radlice v meče a vinařské nože v kopí. Ať slabý muž řekne: „Jsem silný.“ 11  Přijďte na pomoc, všechny okolní národy, shromážděte se!‘“+ Jehovo, přiveď na to místo své válečníky.* 12  „Ať se národy vyburcují a přijdou do údolí* Jehošafat. Tam totiž usednu, abych soudil všechny okolní národy.+ 13  Napřáhněte srp, protože úroda dozrála. Sejděte dolů a šlapejte ve vinném lisu, protože se naplnil.+ Nádrže přetékají, protože špatnost těch národů je veliká. 14  Zástupy, zástupy jsou v údolí* rozhodnutí,protože Jehovův den v údolí rozhodnutí je blízko.+ 15  Slunce i měsíc se zatmía hvězdy pohasnou. 16  A Jehova zařve ze Sionu,bude křičet z Jeruzaléma. Nebe a země se rozkymácejí,ale Jehova bude útočištěm pro svůj lid,+bude pevností pro izraelský lid. 17  A poznáte, že já jsem Jehova, váš Bůh, který přebývá na Sionu, své svaté hoře.+ Jeruzalém se stane svatým místem+a cizí lidé* už jím nebudou procházet.+ 18  Ten den bude z hor stékat sladké víno,+pahorky budou oplývat mlékema všechny judské potoky budou plné vody. Z Jehovova domu bude vytékat pramen+a zavlaží údolí* Akácií. 19  Ale Egypt zpustne+a Edom bude bezútěšnou pustinou,+protože se na judském lidu dopouštěli násilí+a v jejich zemi prolévali nevinnou krev.+ 20  Judsko ale bude vždycky obydlené,i Jeruzalém po generaci za generací.+ 21  Budu jejich krev* považovat za nevinnou, i když jsem ji předtím za nevinnou nepovažoval.+ A Jehova bude přebývat na Sionu.“+

Poznámky

Nebo „nížiny“.
Znamená „Jehova je soudce“.
Dosl. „na vaši hlavu“.
Dosl. „na vaši hlavu“.
Nebo „Šeby“.
Dosl.: „Posvěťte válku!“
Dosl. „své silné“.
Nebo „nížiny“.
Nebo „nížině“.
Nebo „cizinci“.
Nebo „říční údolí, vádí“.
Nebo „jejich vinu za prolitou krev“.