Evangelium podle Jana 9:1–41

  • Ježíš uzdravuje muže, který byl od narození slepý (1–12)

  • Uzdraveného muže vyslýchají farizeové (13–34)

  • Slepota farizeů (35–41)

9  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.  Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi,+ kdo zhřešil, že se narodil slepý? On, nebo jeho rodiče?“  Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm ukázat Boží skutky.+  Musíme konat skutky toho, kdo mě poslal, dokud je den.+ Přichází noc, kdy nikdo nebude moct pracovat.  Dokud jsem ve světě, jsem světlo světa.“+  Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, tím blátem potřel tomu muži oči+  a řekl mu: „Jdi se umýt do rybníka Siloe“ (což se překládá „vyslaný“). A tak muž odešel, umyl se, a když se vrátil, viděl.+  Sousedé a ti, kdo ho předtím vídali žebrat, se divili: „Není to ten člověk, který tu sedával a žebral?“  Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní tvrdili: „Není, je mu jenom podobný.“ On ale říkal: „Jsem to já.“ 10  Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ 11  Odpověděl jim: „Člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi jím oči a řekl mi: ‚Jdi k Siloe a umyj se.‘+ A tak jsem šel, umyl se a získal zrak.“ 12  Ptali se: „Kde je ten člověk?“ Řekl: „Nevím.“ 13  Pak toho muže, který býval slepý, přivedli k farizeům. 14  Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči,+ byl sabat.+ 15  Také farizeové se ho ptali, jak získal zrak. Odpověděl jim: „Dal mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ 16  Nato někteří z farizeů začali říkat: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sabat.“+ Jiní zase říkali: „Jak může hříšník dělat takové zázraky?“*+ A tak mezi nimi vznikly neshody.+ 17  Znovu se zeptali toho slepého: „Co o něm říkáš ty? Vždyť ti otevřel oči.“ Odpověděl: „Je to prorok.“ 18  Židé však nevěřili, že byl slepý a získal zrak, a tak si zavolali jeho rodiče 19  a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ 20  Jeho rodiče odpověděli: „Ano, je to náš syn a narodil se slepý. 21  Ale nevíme, jak je možné, že teď vidí, ani nevíme, kdo mu otevřel oči. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe.“ 22  Řekli to proto, že se báli Židů.+ Židé se totiž dohodli, že každý, kdo by Ježíše uznal za Krista, bude vyloučen ze synagogy.+ 23  Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý. Zeptejte se jeho.“ 24  Podruhé tedy zavolali toho muže, který byl slepý, a řekli mu: „Vzdej slávu Bohu!* My víme, že ten člověk je hříšník.“ 25  Odpověděl: „Jestli je hříšník, nevím. Jedno ale vím: Byl jsem slepý a teď vidím.“ 26  Zeptali se ho: „Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ 27  Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale vy jste neposlouchali. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad také stát jeho učedníky?“ 28  Na to mu s opovržením řekli: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíše. 29  Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle člověku nevíme, kdo ho poslal.“ 30  On jim odpověděl: „To je opravdu zvláštní, že nevíte, kdo ho poslal, a přitom mi otevřel oči. 31  Víme, že hříšníkům Bůh nenaslouchá,+ ale když k němu má někdo úctu a koná jeho vůli, tomu naslouchá.+ 32  Odedávna nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči někomu, kdo je od narození slepý. 33  Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového udělat.“+ 34  Řekli mu: „Ty ses narodil úplně v hříchu, a chceš nás poučovat?“ A vyhnali ho.+ 35  Když se Ježíš dozvěděl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se ho: „Věříš v Syna člověka?“ 36  Odpověděl: „A kdo to je, pane, abych v něj uvěřil?“ 37  Ježíš mu řekl: „Už jsi ho viděl. Je to ten, kdo s tebou mluví.“ 38  „Věřím v něj, Pane!“ zvolal a poklonil se mu.* 39  Pak Ježíš řekl: „Přišel jsem do světa, aby lidé byli souzeni: Aby ti, kdo nevidí, uviděli+ a ti, kdo vidí, oslepli.“+ 40  Slyšeli to farizeové, kteří tam byli, a řekli mu: „Nechceš snad říct, že i my jsme slepí?“ 41  Ježíš na to reagoval: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Ale protože říkáte: ‚Vidíme‘, váš hřích zůstává.“+

Poznámky

Dosl. „znamení“.
Nebo: „Řekni před Bohem pravdu!“
Nebo „vzdal mu poctu“.