Evangelium podle Jana 7:1–52

  • Ježíš na Svátku stánků (1–13)

  • Ježíš vyučuje během svátku (14–24)

  • Rozdílné názory na Krista (25–52)

7  Potom Ježíš chodil po Galileji. V Judeji působit* nechtěl, protože se ho Židé snažili zabít.+  Blížil se však židovský Svátek stánků,*+  a tak mu jeho bratři+ řekli: „Odejdi odtud a jdi do Judeje, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které děláš.  Nikdo nedělá nic potají, když chce být veřejně známý. Pokud děláš takové věci, ukaž se světu.“  Jeho bratři v něj totiž nevěřili.+  Proto jim Ježíš řekl: „Můj čas ještě nepřišel,+ ale pro vás je vhodný čas kdykoli.  Vás svět nemá důvod nenávidět, ale mě nenávidí, protože svědčím o tom, že jeho skutky jsou špatné.+  Jděte na svátek sami. Já na něj zatím nepůjdu, protože můj čas ještě nepřišel.“+  To jim řekl a zůstal v Galileji. 10  Když však jeho bratři odešli na svátek, odešel i on, ne veřejně, ale potají. 11  Židé ho během svátku hledali a ptali se: „Kde je?“ 12  A mezi lidmi se o něm hodně šuškalo. Jedni říkali: „Je to dobrý člověk.“ Jiní tvrdili: „Není. Klame lidi.“+ 13  Ale protože se báli Židů, nikdo o něm nemluvil veřejně.+ 14  Když byl svátek v polovině, Ježíš vešel do chrámu a začal vyučovat. 15  Židé se divili a říkali: „Jak to, že ten člověk tak dobře zná Písmo,*+ když nestudoval na školách?“*+ 16  Ježíš jim na to řekl: „Co vyučuji, nepochází ode mě, ale od toho, kdo mě poslal.+ 17  Pokud si někdo přeje konat jeho vůli, pozná, jestli je to učení od Boha,+ nebo mluvím sám od sebe. 18  Kdo mluví sám od sebe, usiluje o vlastní slávu. Kdo však usiluje o slávu toho, kdo ho poslal,+ mluví pravdu a není v něm nic falešného. 19  Nedal vám Mojžíš Zákon?+ Nikdo z vás však Zákon neposlouchá. Proč se mě snažíte zabít?“+ 20  Lidé mu řekli: „Jsi posedlý démonem. Kdo se tě snaží zabít?“ 21  Ježíš jim odpověděl: „Jeden skutek, který jsem udělal, vás všechny překvapil, 22  ale zamyslete se: Mojžíš vám dal zákon o obřízce+ – ačkoli ta nepochází z doby Mojžíše, ale z doby praotců+ – a vy obřezáváte člověka o sabatu. 23  Když člověka o sabatu obřezáváte, aby nebyl porušen Mojžíšův zákon, proč se na mě tak zlobíte, že jsem nějakého člověka o sabatu úplně uzdravil?+ 24  Přestaňte soudit podle toho, jak se co jeví navenek, ale suďte spravedlivě.“+ 25  Někteří obyvatelé Jeruzaléma začali říkat: „Není to ten, koho chtějí zabít?+ 26  Ale podívejte se! Mluví veřejně a nikdo mu nic neříká. Že by naši vůdci došli k závěru, že je to Kristus? 27  Jenže o tomhle víme, odkud je,+ ale až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“ 28  Proto Ježíš, když vyučoval v chrámu, zvolal: „Znáte mě a víte, odkud jsem. Nepřišel jsem sám od sebe.+ Ten, kdo mě poslal, skutečně existuje, ale vy ho neznáte.+ 29  Já ho znám,+ protože přicházím od něj. To on mě poslal.“ 30  Proto ho chtěli zatknout,+ ale nedokázali to. Ještě totiž nepřišel jeho čas.+ 31  Mnozí lidé v něj však uvěřili+ a říkali: „Až přijde Kristus, bude snad provádět víc zázraků* než tenhle člověk?“ 32  Když farizeové slyšeli, co si o něm lidé říkají, spolu s předními kněžími poslali stráže, aby ho zatkly. 33  Tehdy Ježíš řekl: „Budu s vámi ještě chvilku a potom půjdu k tomu, kdo mě poslal.+ 34  Budete mě hledat, ale nenajdete mě. A tam, kde budu, nemůžete přijít.“+ 35  Proto si Židé mezi sebou říkali: „Kam chce jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít k Židům rozptýleným mezi Řeky a vyučovat Řeky? 36  Co myslel tím, když řekl ‚Budete mě hledat, ale nenajdete mě a tam, kde budu, nemůžete přijít‘?“ 37  Když nastal poslední den svátku,+ ten nejvýznamnější, Ježíš se postavil a zvolal: „Pokud má někdo žízeň, ať přijde ke mně a pije.+ 38  Kdo ve mě uvěří, ‚z jeho nitra potečou proudy živé vody,‘+ jak říká Písmo.“ 39  To řekl o duchu, kterého měli dostat ti, kdo v něj uvěří. Tehdy ještě nedostali ducha,+ protože Ježíš ještě nebyl oslaven.+ 40  Někteří ze zástupu, kteří slyšeli tato slova, říkali: „To je opravdu ten prorok.“+ 41  Jiní říkali: „To je Kristus.“+ Ale někteří namítali: „Copak má Kristus přijít z Galileje?+ 42  Neříká Písmo, že Kristus má být Davidovým potomkem+ a má pocházet z Betléma,+ z vesnice, odkud byl David?“+ 43  A tak kvůli němu vznikly mezi lidmi neshody. 44  Někteří z nich se ho sice chtěli chopit,* ale nikdo to neudělal. 45  Potom se stráže vrátily k předním kněžím a farizeům. Ti se jich zeptali: „Jak to, že jste ho nepřivedli?“ 46  Stráže odpověděly: „Tak nikdy nikdo nemluvil.“+ 47  Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali oklamat? 48  Uvěřil mu snad někdo z našich vůdců nebo z farizeů?+ 49  Jen tenhle zástup, ti prokletí lidé, kteří neznají Zákon!“ 50  Nikodém, který za ním předtím přišel a který byl jedním z nich, jim řekl: 51  „Neříká snad náš zákon, že člověka je možné odsoudit až potom, co je vyslechnut a zjistí se, co dělá?“+ 52  Odpověděli mu: „Nejsi i ty z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje nemá přijít žádný prorok.“*

Poznámky

Dosl. „chodit“.
Nebo „chýší“.
Dosl. „spisy“.
Tj. rabínských školách.
Dosl. „znamení“.
Nebo „zatknout“.
Řada uznávaných starověkých rukopisů neobsahuje úsek od 53. verše do 11. verše 8. kapitoly.