Evangelium podle Jana 21:1–25

  • Ježíš se objevuje učedníkům (1–14)

  • Petr ujišťuje Ježíše o své lásce (15–19)

    • „Syť mé ovečky“ (17)

  • Co se stane s Ježíšovým milovaným učedníkem (20–23)

  • Závěr (24, 25)

21  Potom se Ježíš znovu objevil učedníkům. Bylo to u Tiberiadského moře a stalo se to takhle:  Šimon Petr, Tomáš (kterému říkali Dvojče),+ Natanael+ z galilejské Kány, Zebedeovi synové+ a další dva učedníci byli spolu.  Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „Jdeme s tebou.“ A tak šli a nastoupili do člunu, ale tu noc nic nechytili.+  Když začalo svítat, Ježíš stál na břehu, ale učedníci nepoznali, že je to on.+  Ježíš se jich zeptal: „Děti, máte něco* k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme!“  Řekl jim: „Hoďte síť napravo od člunu a něco ulovíte.“ Hodili ji tedy a chytili tolik ryb, že ji nedokázali vytáhnout.+  Učedník, kterého Ježíš miloval,+ řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr slyšel, že je to Pán, oblékl si* svrchní oděv, protože byl nahý,* a skočil do moře.  Ostatní učedníci ale připluli v člunu a vlekli síť s rybami. Nebyli daleko od břehu, jen asi 90 metrů.*  Když vystoupili na břeh, uviděli tam žhavé uhlí, na kterém ležely ryby, a také chleba. 10  Ježíš jim řekl: „Přineste nějaké ryby, které jste právě chytili.“ 11  Šimon Petr tedy šel do člunu a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb – bylo jich 153. Přestože jich bylo tolik, síť se neprotrhla. 12  Ježíš jim řekl: „Pojďte se nasnídat.“ Nikdo z učedníků neměl odvahu se ho zeptat, kdo je, protože věděli, že je to Pán. 13  Ježíš vzal chleba, podal jim ho a stejně tak i ryby. 14  To bylo už potřetí,+ co se Ježíš po svém vzkříšení objevil učedníkům. 15  Když se nasnídali, Ježíš se zeptal Šimona Petra: „Šimone, synu Jana, máš mě radši než tyto?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Řekl mu: „Syť mé beránky.“+ 16  Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Jana, máš mě rád?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Řekl mu: „Pas mé ovečky.“+ 17  Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Jana, miluješ mě?“ Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a tak mu odpověděl: „Pane, ty víš všechno. Víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Syť mé ovečky.+ 18  Řeknu ti pravdu: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, natáhneš ruce a někdo jiný tě přepásá a povede tě, kam nechceš.“ 19  To řekl, aby naznačil, jakou smrtí Petr oslaví Boha. Pak ho vybídl: „Následuj mě.“+ 20  Petr se otočil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval.+ Byl to ten, který se při večeři naklonil dozadu na jeho hruď a zeptal se: „Pane, kdo je ten, který tě zradí?“ 21  Když si ho tedy Petr všiml, zeptal se Ježíše: „Pane, a co bude s ním?“ 22  Ježíš mu odpověděl: „Pokud chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj.“ 23  Proto se mezi bratry začalo říkat, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale řekl: „Pokud chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, proč se o to staráš?“ 24  Je to ten učedník,+ který o těchto věcech vydává svědectví a který je zapsal. A my víme, že jeho svědectví je pravdivé. 25  Ježíš udělal i mnoho dalších věcí. Kdyby se měly všechny dopodrobna zapsat, myslím si, že by na ty popsané svitky nebylo na celém světě dost místa.+

Poznámky

Nebo „nějaké ryby“.
Nebo „lehce oděný“.
Nebo „přepásal se“.
Dosl. „asi 200 loket“. Viz příloha B14.