Přejít k článku

Přejít na obsah

Evangelium podle Jana

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Stručný přehled

 • 1

  • Slovo se stalo tělem (1–18)

  • Svědectví Jana Křtitele (19–28)

  • Ježíš, Boží Beránek (29–34)

  • Ježíšovi první učedníci (35–42)

  • Filip a Natanael (43–51)

 • 2

  • Svatba v Káně, voda přeměněná ve víno (1–12)

  • Ježíš čistí chrám (13–22)

  • Ježíš ví, jaký je kdo člověk (23–25)

 • 3

  • Ježíš a Nikodém (1–21)

   • Znovu se narodit (3–8)

   • Bůh miloval svět (16)

  • Janovo poslední svědectví o Ježíšovi (22–30)

  • Ten, kdo je shora (31–36)

 • 4

  • Ježíš a Samaritánka (1–38)

   • Uctívat Boha „v souladu s duchem a pravdou“ (23, 24)

  • Mnoho Samaritánů uvěřilo v Ježíše (39–42)

  • Ježíš uzdravuje syna jednoho úředníka (43–54)

 • 5

  • Uzdravení nemocného u Betzaty (1–18)

  • Ježíš dostal pravomoc od Otce (19–24)

  • Mrtví uslyší Ježíšův hlas (25–30)

  • Svědectví o Ježíšovi (31–47)

 • 6

  • Ježíš dává najíst 5 000 mužů (1–15)

  • Ježíš jde po vodě (16–21)

  • Ježíš, „chléb života“ (22–59)

  • Mnozí jsou pohoršeni Ježíšovými slovy (60–71)

 • 7

  • Ježíš na Svátku stánků (1–13)

  • Ježíš vyučuje během svátku (14–24)

  • Rozdílné názory na Krista (25–52)

 • 8

  • O Ježíšovi svědčí Otec (12–30)

   • Ježíš, „světlo světa“ (12)

  • Abrahamovy děti (31–41)

   • „Pravda vás osvobodí“ (32)

  • Ďáblovy děti (42–47)

  • Ježíš a Abraham (48–59)

 • 9

  • Ježíš uzdravuje muže, který byl od narození slepý (1–12)

  • Uzdraveného muže vyslýchají farizeové (13–34)

  • Slepota farizeů (35–41)

 • 10

  • Pastýř a ovčince (1–21)

   • Ježíš je dobrý pastýř (11–15)

   • „Mám i jiné ovce“ (16)

  • Střet Židů s Ježíšem při Svátku zasvěcení (22–39)

   • Mnoho Židů odmítá věřit (24–26)

   • „Mé ovce naslouchají mému hlasu“ (27)

   • Syn je v jednotě s Otcem (30, 38)

  • Mnozí za Jordánem uvěřili (40–42)

 • 11

  • Smrt Lazara (1–16)

  • Ježíš utěšuje Martu a Marii (17–37)

  • Ježíš křísí Lazara (38–44)

  • Židé se chystají Ježíše zabít (45–57)

 • 12

  • Marie vylévá olej Ježíšovi na nohy (1–11)

  • Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král (12–19)

  • Ježíš předpovídá svou smrt (20–37)

  • Tím, že Židé nevěří, se splňuje proroctví (38–43)

  • Ježíš přišel zachránit svět (44–50)

 • 13

  • Ježíš myje učedníkům nohy (1–20)

  • Ježíš označuje Jidáše za zrádce (21–30)

  • Nové přikázání (31–35)

   • „Když budete mít mezi sebou lásku“ (35)

  • Ježíš předpovídá, že ho Petr zapře (36–38)

 • 14

  • Ježíš, jediná cesta k Otci (1–14)

   • „Já jsem cesta, pravda a život“ (6)

  • Ježíš slibuje svatého ducha (15–31)

   • „Otec je větší než já“ (28)

 • 15

  • Podobenství o pravé révě (1–10)

  • Příkaz milovat jako Kristus (11–17)

   • „Nikdo nemá větší lásku“ (13)

  • Ježíšovy učedníky svět nenávidí (18–27)

 • 16

  • Ježíšovým učedníkům bude hrozit smrt (1–4a)

  • Působení svatého ducha (4b–16)

  • Zármutek učedníků se změní v radost (17–24)

  • Ježíš vítězí nad světem (25–33)

 • 17

  • Ježíšova poslední modlitba s apoštoly (1–26)

   • Poznávat Boha vede k věčnému životu (3)

   • Křesťané nejsou částí světa (14–16)

   • „Tvé slovo je pravda“ (17)

   • „Dal jsem jim poznat tvé jméno“ (26)

 • 18

  • Jidáš zrazuje Ježíše (1–9)

  • Petr tasí meč (10, 11)

  • Ježíše vedou k Annášovi (12–14)

  • Petr poprvé zapírá Ježíše (15–18)

  • Ježíš před Annášem (19–24)

  • Petr Ježíše zapírá podruhé a potřetí (25–27)

  • Ježíš před Pilátem (28–40)

   • „Moje království není částí tohoto světa“ (36)

 • 19

  • Ježíše bičují a posmívají se mu (1–7)

  • Pilát Ježíše znovu vyslýchá (8–16a)

  • Ježíš je na Golgotě přibit na kůl (16b–24)

  • Ježíš zaopatřuje svou matku (25–27)

  • Ježíšova smrt (28–37)

  • Ježíše ukládají do hrobky (38–42)

 • 20

  • Hrobka je prázdná (1–10)

  • Ježíš se objevuje Marii Magdaléně (11–18)

  • Ježíš se objevuje učedníkům (19–23)

  • Tomáš pochybuje, ale pak se přesvědčí (24–29)

  • Účel tohoto svitku (30, 31)

 • 21

  • Ježíš se objevuje učedníkům (1–14)

  • Petr ujišťuje Ježíše o své lásce (15–19)

   • „Syť mé ovečky“ (17)

  • Co se stane s Ježíšovým milovaným učedníkem (20–23)

  • Závěr (24, 25)