Jakubův dopis 5:1–20

  • Varování určené boháčům (1–6)

  • Bůh odměňuje ty, kdo jsou trpěliví a vytrvalí (7–11)

  • Ať vaše „ano“ znamená ano (12)

  • Modlitba pronesená s vírou má velkou sílu (13–18)

  • Přivést zpátky hříšníka (19, 20)

5  Poslouchejte, boháči: Plačte a naříkejte kvůli pohromám, které vás postihnou.+  Vaše bohatství shnilo a oblečení vám sežrali moli.+  Vaše zlato a stříbro zrezivělo a ta rez bude svědčit proti vám a pohltí vaše tělo. To, co jste nastřádali, bude v posledních dnech jako oheň.+  Je slyšet, jak křičí mzda, kterou jste nevyplatili dělníkům sklízejícím úrodu na vašich polích. A volání ženců o pomoc dolehlo k uším Jehovy,* Boha vojsk.*+  Žili jste na zemi v přepychu a oddávali se požitkům. Vykrmili jste své srdce pro den porážky.+  Odsoudili jste nevinného* a zavraždili ho. Nestaví se proti vám?  Bratři, buďte trpěliví až do Pánovy přítomnosti.+ Rolník trpělivě čeká na drahocennou úrodu, dokud nepřijde časný déšť a pozdní déšť.+  I vy buďte trpěliví+ a posilněte své srdce, protože Pánova přítomnost se přiblížila.+  Nestěžujte si* jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni.+ Podívejte se, Soudce stojí přede dveřmi. 10  Bratři, v tom, jak snášet zlo+ a být trpěliví,+ si vezměte příklad z proroků, kteří mluvili v Jehovově* jménu.+ 11  Považujeme za šťastné* ty, kdo vytrvali.+ Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti+ a víte, jak to s ním díky Jehovovi* dopadlo.+ Ukázalo se, že Jehova* je velmi soucitný* a milosrdný.+ 12  Především přestaňte přísahat, moji bratři. Nepřísahejte při nebi, při zemi ani při ničem jiném. Ale ať vaše „ano“ znamená ano a vaše „ne“ ne,+ abyste nebyli odsouzeni. 13  Prožívá někdo z vás těžkosti? Ať se modlí.+ Má někdo dobrou náladu? Ať zpívá žalmy.+ 14  Je někdo z vás nemocný? Ať k sobě zavolá starší+ sboru a ti ať se za něj modlí a potírají ho olejem+ v Jehovově* jménu. 15  Modlitba pronesená s vírou uzdraví nemocného* a Jehova* ho pozvedne. A pokud hřešil, bude mu odpuštěno. 16  Proto vyznávejte své hříchy+ jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Úpěnlivá prosba bezúhonného* člověka má velkou sílu.*+ 17  Elijáš byl člověk jako my,* ale když se naléhavě modlil, aby nepršelo, tak na zem nepršelo tři roky a šest měsíců.+ 18  Potom se modlil znovu, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.+ 19  Moji bratři, pokud je někdo z vás odveden od pravdy a někdo jiný ho přivede zpátky, 20  pamatujte, že kdo hříšníka odvrátí od jeho špatné cesty,+ zachrání ho* před smrtí a přikryje množství jeho hříchů.+

Poznámky

Nebo „spravedlivého“.
Dosl. „nevzdychejte“.
Nebo „velmi něžný v náklonnosti“.
Nebo „požehnané“.
Nebo možná „unaveného“.
Nebo „spravedlivého“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „má mnoho síly, když působí“.
Nebo „člověk s pocity, jako máme my“.
Nebo „jeho duši“.