Ezra 8:1–36

  • Seznam těch, kdo přišli s Ezrou (1–14)

  • Přípravy na cestu (15–30)

  • Odchod z Babylonu a příchod do Jeruzaléma (31–36)

8  A toto byli vůdci rodů a rodopisný záznam těch, kteří se mnou vyšli z Babylonu za vlády krále Artaxerxa:+  ze synů Pinechase+ Geršom, ze synů Itamara+ Daniel, ze synů Davida Chattuš,  ze synů Šekanjáše, ze synů Paroše, Zecharjáš a s ním tam bylo zaznamenaných 150 mužů,  ze synů Pachat-moaba+ Eljeho-enai, syn Zerachjáše, a s ním 200 mužů,  ze synů Zattua+ Šekanjáš, syn Jachaziela, a s ním 300 mužů,  ze synů Adina+ Ebed, syn Jonatana, a s ním 50 mužů,  ze synů Elama+ Ješajáš, syn Ataljáše, a s ním 70 mužů,  ze synů Šefatjáše+ Zebadjáš, syn Michaela, a s ním 80 mužů,  ze synů Joaba Obadjáš, syn Jechiela, a s ním 218 mužů, 10  ze synů Baniho Šelomit, syn Josifjáše, a s ním 160 mužů, 11  ze synů Bebaie+ Zecharjáš, syn Bebaie, a s ním 28 mužů, 12  ze synů Azgada+ Jochanan, syn Hakkatana, a s ním 110 mužů, 13  ze synů Adonikama+ ti, kteří přišli poslední: Elifelet, Jeiel a Šemajáš a s nimi 60 mužů 14  a ze synů Bigvaie+ Utai a Zabbud a s nimi 70 mužů. 15  Shromáždil jsem je u řeky, která teče do Ahavy,+ a tábořili jsme tam tři dny. Ale když jsem pátral mezi lidem a kněžími, nenašel jsem žádného Levitu. 16  Poslal jsem tedy pro Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zecharjáše a Mešullama, kteří byli předními muži, a pro Jojariba a Elnatana, kteří byli učiteli. 17  Přikázal jsem jim, aby šli k Iddovi, představenému v místě zvaném Kasifja, a řekli jemu a jeho bratrům, chrámovým sluhům* v Kasifje, aby nám přivedli služebníky pro dům našeho Boha. 18  Protože nad námi byla dobrá ruka našeho Boha, přivedli nám Šerebjáše,+ rozvážného muže ze synů Machliho,+ vnuka Izraelova syna Leviho, a s ním jeho syny a bratry, 18 mužů, 19  a Chašabjáše a s ním Ješajáše z Merariovců,+ jeho bratry a jejich syny, 20 mužů. 20  A z chrámových sluhů,* které David a knížata dali na pomoc Levitům, tam bylo 220 mužů a ti všichni byli jmenovitě zapsáni. 21  Potom jsem tam u řeky Ahavy vyhlásil půst, abychom se pokořili před naším Bohem a prosili ho, aby nás a naše děti i všechen náš majetek během cesty chránil. 22  Styděl jsem se požádat krále o vojáky a jezdce na koních, aby nás po cestě chránili před nepřáteli, protože jsme králi řekli: „Dobrá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají,+ ale jeho síla a hněv se obrací proti všem, kdo ho opouští.“+ 23  Postili jsme se tedy a prosili jsme v té věci našeho Boha, a on naši úpěnlivou prosbu vyslyšel.+ 24  Teď jsem mezi předními kněžími vybral 12 mužů, a to Šerebjáše, Chašabjáše+ a deset jejich bratrů. 25  Potom jsem jim odvážil stříbro, zlato a náčiní – příspěvek, který domu našeho Boha věnovali král, jeho rádci a knížata a všichni Izraelité.+ 26  A tak jsem jim odvážil a předal 650 talentů* stříbra, 100 kusů stříbrného náčiní v hodnotě 2 talentů, 100 talentů zlata, 27  20 zlatých misek v hodnotě 1 000 dareiků* a 2 kusy náčiní z kvalitní, blyštivě červené mědi, stejně cenné jako zlato. 28  Řekl jsem jim: „Jste pro Jehovu svatí+ i náčiní je svaté. A stříbro a zlato jsou dobrovolným darem Jehovovi, Bohu vašich praotců. 29  Pečlivě je střežte, dokud je neodvážíte před předními kněžími a Levity a knížaty izraelských rodů v místnostech* Jehovova domu v Jeruzalémě.“+ 30  A kněží a Levité převzali zvážené stříbro, zlato a náčiní, aby to dopravili do Jeruzaléma do domu našeho Boha. 31  Nakonec jsme se 12. den prvního měsíce+ vydali od řeky Ahavy+ na cestu do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi, takže nás chránil před nepřáteli a lupiči. 32  A tak jsme přišli do Jeruzaléma+ a byli jsme tam tři dny. 33  Čtvrtý den jsme v domě našeho Boha zvážili stříbro, zlato a náčiní+ a předali to knězi Meremotovi,+ synovi Urijáše, za přítomnosti Eleazara, syna Pinechase, a Levitů Jozabada,+ syna Ješuy, a Noadjáše, syna Binnuje.+ 34  Všechno spočítali a zvážili a váhu toho všeho zapsali. 35  A ti, kdo vyšli ze zajetí, bývalí vyhnanci, předložili Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býků+ za celý Izrael, 96 beranů,+ 77 beránků a 12 kozlů+ jako oběť za hřích. To všechno přinesli jako zápalnou oběť Jehovovi.+ 36  Potom jsme králova nařízení+ předali královým satrapům* a místodržitelům oblasti Za Řekou,*+ a ti pak lid i dům pravého Boha podporovali.+

Poznámky

Nebo „Netinim“, dosl. „těm daným“.
Nebo „Netinim“, dosl. „těch daných“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Dareikos byla perská zlatá mince. Viz příloha B14.
Nebo „jídelnách“.
Titul, který znamená „ochránci říše“. Zde se vztahuje na místodržitele provincií Perské říše.
Nebo „Za Eufratem“.